Конкурс за избор на ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността

Jun 11th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01 от 04.05.2016 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” ще проведе конкурс за избор на  ръководител и психолог в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА:

Дейността на Центъра ще включва комплекс от социални услуги, предоставяни в общността, свързани с извършване на социални и психологични  консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; Подкрепа  и консултиране на семейството; Социално консултиране и информация; Насочване към медицински специалисти, държавни институции и неправителствени организации;  Сформиране на група за взаимопомощ; Привличане на повече обществена подкрепа в интерес на хората с увреждания и техните семейства; Организиране на свободното време на потребителите на услугите; “Арт терапия”; “Възможност за усвояване на основни компютърни умения”.

В Центъра ще работят ръководител и психолог, които  ще бъдат  избрани с конкурс.

 1. Ръководител на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

–  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални грижи.

–  Познава подробно всички дейности, свързани със социалните  услугите „личен асистент” и „домашен помощник” и ги прилага в работата си.

–  Участва в разработването на  правилата за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги.

– Изготвя графици за предоставяне на социалните услуги, контролира  и координира  предоставянето на грижи за  потребителите на услугите “домашен помощник” и “социален асистент”

– Изготвя отчети и води досиета; оценява персонала и координира неговото професионално развитие.

– Работи в тясно сътрудничество с Дирекция “Социално подпомагане”, обслужваща територията на Община Балчик.

– Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на .

– Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” 2014-2020.

–  Участва при провеждане на екипни срещи.

– Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Висше образование – минимум завършена образователна степен „бакалавър” в областта на хуманитарните или икономически науки.

– Професионален опит – не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

– Опит при изпълнение на проекти – предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

–  Опит при работа в екип.

 1. Психолог в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

–  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра социални грижи.

–  Познава подробно всички дейности, свързани със социалните  услугите „личен асистент” и „домашен помощник” и ги прилага в работата си.

–  Участва в разработването на  правилата за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги.

– Ще осигурява почасови услуги  по предварително изготвен график в Центъра или при домашни посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите услугите.

– Изготвя доклади и отчети; формулира  диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– Висше образование – минимум завършена образователна степен „бакалавър”, специалност „психология”.

– Професионален опит – не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

– Опит при изпълнение на проекти – предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

–  Опит при работа в екип.

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Ръководителят на Центъра ще бъде назначен на 8 /осем/ часов работен ден, а психологът на 4 часов работен ден.

Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01, съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурса

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография по образец. – приложение 1
 • Декларация по образец. – приложение 2
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. – приложение 3
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Балчик, за проект „Подкрепа за независим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01  в срок до 16.06.2016 г. включително – 16.00 часа, по Процедура   BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ОП РЧР 2014-2020 г.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Балчик, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
 3. Конкурсът  протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по – нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Балчик на адрес http://www.balchik.bg и на информационното табло в сградата на община Балчик.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Кметът на Община Балчик сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Балчик

 

Оставете коментар