ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

Jun 11th, 2016 | От | Category: седмичен хороскоп

Balchik_logoОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик”

Номер обществена поръчка в АОП: 9053253 и 9053474

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16:00 часа на 09.06.2016 г.

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:

9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

 

Оставете коментар