50 години – космонавтика

Apr 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 12 ап­рил пре­ди 50 го­ди­ни, Юрий Га­га­рин ста­на пър­вия чо­век ле­тял в ко­с­мо­са. На бор­да на “Во­сок-1” той е оби­ко­лил Зе­мя­та един път на ви­со­чи­на 315 км. Пър­ви­ят ко­с­мо­навт е пре­ка­рал 1 час и 48 ми­ну­ти в ко­с­мо­са и ко­мен­та­рът му бил “Не­бе­то е мно­го тъм­но, а Зе­мя­та е син­ка­ва. Вси­ч­ко се ви­ж­да мно­го яс­но”. Пър­ви­ят аме­ри­кан­с­ки ас­т­ро­навт Алан Ше­пард е из­ле­тял чак ме­сец по-къ­с­но.
На 10 ап­рил 2011 г. се на­вър­ш­ват 32 го­ди­ни от стар­та на пър­вия бъл­га­рин в Ко­с­мо­са.
С Ге­ор­ги Ива­нов сме за­е­д­но от кур­сан­ти. След то­ва се сре­щ­на­х­ме пак ка­то ин­с­т­ру­к­то­ри във во­ен­но­то учи­ли­ще. Обу­ча­ва­х­ме кур­сан­ти­те на ре­а­к­ти­в­на ма­те­ри­ал­на част. Бя­х­ме в ед­но зве­но и мно­го че­с­то се на­ла­га­ше да ле­тим в двой­ка. Та­ка се за­ро­ди и на­ша­та дру­ж­ба. Пър­во във въз­ду­ха, а след то­ва и на зе­мя­та. Ока­за се дру­ж­ба за­ви­на­ги. Той е дру­гар, на ко­го­то ви­на­ги мо­же да се раз­чи­та. След не­го­вия по­лет в Ко­с­мо­са аз ня­как си за­гу­бих са­мо­чу­в­с­т­вие. Ка­то че ли бях па­д­нал в ня­ка­к­ва без­д­на. Или по-то­ч­но ка­за­но ос­та­нал до­лу. Още съ­ща­та есен Ге­ор­ги при­с­ти­г­на в Бал­чик да по­д­дър­жа тре­ни­ро­в­ка­та си на МиГ-21. Бя­х­ме за­е­д­но по­ч­ти през ця­ло­то вре­ме. Ве­д­нъж след из­ли­за­не от на­шия блок де­ца­та за­по­ч­на­ха да скан­ди­рат: ,,Ко­с­мо­на­в­та, ко­с­мо­на­в­та”.  То­га­ва ми оле­к­на и раз­б­рах, че аз съм сво­бо­ден чо­век. А Ге­ор­ги тря­б­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва къ­де хо­ди, как е об­ле­чен, до­ри как вър­ви. Той ве­че не е про­с­то Ге­ор­ги. И ве­че 30 го­ди­ни той из­пъл­ня­ва то­ва свое за­дъл­же­ние до­с­той­но. Ос­та­на си един из­к­лю­чи­тел­но скро­мен чо­век.
За са­мия по­лет е на­пи­са­но ве­че мно­го. Мо­же­ше се­га да от­бе­ля­з­ва­ме 30 го­ди­ни от ги­бел­та на Ге­ор­ги Ива­нов. Но то­ва не се слу­чи бла­го­да­ре­ние на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на по­ле­та, бла­го­да­ре­ние на Ни­ко­лай Ру­ка­ви­ш­ни­ков, бла­го­да­ре­ние на са­мия не­го.

По­л­к. Иван Апо­с­то­лов.

Георги Иванов след полета в Космоса сред летците на летище Балчик

Георги Иванов след полета в Космоса сред летците на летище Балчик

Коментарите са затворени.