Без стратегия няма резултати

Apr 6th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

В края на ми­на­лия ме­сец в До­б­рич се про­ве­де сре­ща на Ме­г­ле­на Ку­не­ва с жи­те­ли на гра­да на те­ма “Бъл­га­рия – Ев­ро­пей­с­ки съ­юз : ак­ти­в­ни по­т­ре­би­те­ли и кон­ку­рен­ция”.


Спо­ред го­с­по­жа Ку­не­ва на­чи­на на взе­ма­не на ре­ше­ния в Бъл­га­рия не е мно­го пра­ви­лен, за раз­ли­ка от дру­ги ев­ро­пей­с­ки стра­ни. Без стра­те­гии ня­ма как да се по­лу­чат до­б­ри ре­зул­та­ти.Оби­к­но­ве­но в стра­на­та ка­то се на­пи­шат стра­те­гии не се че­тат. Има­ме стра­те­гии за здра­ве­о­па­з­ва­не, об­ра­зо­ва­ние, раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни и т.н., но ня­ма то­ч­ни ре­зул­та­ти…Са­мо­то пра­ве­не на стра­те­ги­и­те не тря­б­ва да бъ­де са­мо от ад­ми­ни­с­т­ра­ция  – уча­с­тие тря­б­ва да взе­ме и не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­ят се­к­тор.На­при­мер об­ра­зо­ва­ни­е­то – не мо­же са­мо ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та да пи­ше стра­те­ги­я­та, а да се вклю­чат и учи­тел­с­ки ор­га­ни­за­ции, и ро­ди­те­ли…Об­ра­т­на­та връ­з­ка с об­ще­с­т­ве­но­ст­та е въ­п­рос на ус­пех на стра­те­ги­я­та.
Най-до­б­рия ар­би­тър е об­ще­с­т­во­то.Съ­би­ра­не­то на об­ра­т­на ин­фор­ма­ция е мно­го ва­ж­но за от­чи­та­не на ре­зул­та­ти­те.За­да­ча­та от тук на­та­тък тря­б­ва да е при­ла­га­не­то на за­ко­ни­те – не са­мо тя­х­но­то при­е­ма­не.В Пар­ла­мен­та тря­б­ва да има из­с­лу­ш­ва­не по вси­ч­ки стра­те­гии и въ­п­ро­си, пре­ди да бъ­дат при­е­ти, ка­к­ви­то и да е за­ко­ни.
Бъл­га­ри­те вяр­ват най-мал­ко от ЕС, че сме за­щи­те­ни ка­то по­т­ре­би­те­ли. Най-че­с­то сре­ща­на при нас е лъ­ж­ли­ва­та ре­к­ла­ма и от там ид­ва не­до­ве­ри­е­то на по­т­ре­би­те­ли­те в тър­го­в­ци­те и пре­д­ла­га­ни­те сто­ки и ус­лу­ги. “На­ша­та стра­хо­т­на яз­ва е ли­п­са­та на до­ве­рие”. До­ве­рие в ин­с­ти­ту­ци­и­те, в тър­го­в­ци­те, във фир­ми­те от вси­ч­ки се­к­то­ри в стра­на­та.
“От­но­ше­ни­я­та в са­мо­то об­ще­с­т­во зна­чат мно­го”. Ед­на до­б­ра ду­ма от­ва­ря мно­го по­ве­че въз­мо­ж­но­с­ти. До­б­ри­те ре­зул­та­ти ид­ват с ди­а­лог на вси­ч­ки ни­ва, кой­то ли­п­с­ва в мо­мен­та. АЕЦ”Бе­ле­не” е аре­на на сил­ни чу­ж­ди ин­те­ре­си в стра­на­та ни, но не се взе­ма пред вид мне­ни­е­то на бъл­га­ри­те. В на­ше­то об­ще­с­т­во се за­ра­ж­да енер­ги­я­та да зна­ем на­къ­де вър­вим в бъ­де­щи­те 20 – 30 го­ди­ни. Ка­к­во­то и ре­ше­ние да взе­ме Бъл­га­рия за АЕЦ”Бе­ле­не”, тря­б­ва да е в наш ин­те­рес – ин­те­рес на ев­ро­пей­с­ка дър­жа­ва. До­се­га Ев­ро­па не е има­ла общ енер­ги­ен па­зар. Пър­ва­та ни на­ци­о­нал­на за­да­ча е мя­с­то­то и обе­з­пе­че­но­ст­та на стра­на­та в об­щия енер­ги­ен па­зар. Не оби­ча­ме да се ин­те­г­ри­ра­ме – по-ле­с­но ни е да се ин­те­г­ри­ра­ме с ЕС, от­кол­ко­то по­ме­ж­ду си. “Дай­те да си го­во­рим по­ме­ж­ду си, да сва­лим то­на до нор­мал­но­то, да си ка­жем вси­ч­ко без ом­ра­за.” От­но­с­но кон­ф­ли­к­та в Ли­бия, г-жа Ку­не­ва смя­та, че Фран­ция тря­б­ва да се по­з­д­ра­ви, за­що­то тя по­д­к­ре­пи на­ши­те ме­ди­ци там.
“Не мо­же да ме сти­му­ли­ра пост, мо­же да ме сти­му­ли­ра кон­к­ре­т­на за­да­ча”. Спо­ред нея, пар­ти­и­те тря­б­ва да про­ме­нят от­но­ше­ни­е­то си към хо­ра­та. В бър­зо раз­ви­ва­щи­те се те­х­но­ло­гии и ми­с­ле­не на из­би­ра­те­ли­те тря­б­ва да се тър­сят но­ви на­чи­ни ка­то кон­та­к­та чрез со­ци­ал­ни­те мре­жи на­при­мер.
Не тря­б­ва да се пра­ви про­с­то ре­к­ла­ма на стра­на­та, а то­ва ка­к­во про­из­ве­ж­да, с ка­к­во раз­по­ла­га. Спо­ред ЕВ­РО­С­ТАД в Бъл­га­рия най-тру­д­но се за­по­ч­ва би­з­нес от ЕС с вси­ч­ки раз­ре­ши­тел­ни, та­к­си, ли­цен­зи…Тря­б­ва да има кол­ко­то мо­же по­ве­че иг­ра­чи на па­за­ра, да има кон­ку­рен­ция. Го­во­рей­ки за би­з­не­са, ви­на­ги тря­б­ва да има­ме пред вид по­т­ре­би­те­ли­те. Пак спо­ред ЕВ­РО­С­ТАД за­до­вол­с­т­во­то на по­т­ре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия е най-мал­ко в ЕС. Най-мал­ко вяр­ва­ме на тър­го­в­ци, до­с­та­в­чи­ци…Ос­но­в­но не вяр­ва­ме на ин­с­ти­ту­ци­и­те за за­щи­та на по­т­ре­би­те­ли­те и не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции. На въ­п­рос, свър­зан с пре­д­с­то­я­щи­те пре­зи­ден­т­с­ки из­бо­ри и то­ва,че име­то й бе­ше за­ме­се­но с Але­к­сей Пе­т­ров, г-жа Ку­не­ва от­го­во­ри, че един­с­т­ве­но са­мо ед­на ме­дия я е по­тър­си­ла във връ­з­ка със скан­да­ла(в. Ка­пи­тал) и ние сме дру­га­та ме­дия, ко­я­то за­да­ва пря­ко въ­п­ро­са и бла­го­да­ри за то­ва. Не е има­ла ни­ка­к­ви сре­щи и раз­го­во­ри с въ­п­ро­с­ния го­с­по­дин и с ко­го­то и да би­ло във връ­з­ка с те­зи из­бо­ри. Тря­б­ва мно­го вни­ма­тел­но да об­ми­с­ли ка­к­во да пре­д­п­ри­е­ме, за­що­то смя­та, че не е ре­д­но кан­ди­дат за пре­зи­дент да бъ­де об­вър­зан с ка­к­ва­то и да е по­ли­ти­че­с­ка пар­тия. Зад нея в то­зи мо­мент са за­с­та­на­ли два­ма ду­ши с ня­ка­к­во об­ще­с­т­ве­но по­ло­же­ние – Сте­фан Со­фи­ян­с­ки и Сла­ви Три­фо­нов. То­ва е мно­го тру­д­но ре­ше­ние, за ко­е­то има още вре­ме. Не е би­ло ле­с­но ре­ше­ни­е­то й и да се кан­ди­да­ти­ра за пре­д­с­т­ви­тел в Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, но е бла­го­дар­на на хо­ра­та, ко­и­то са по­вяр­ва­ли в нея.

Сто­ян СТО­Я­НОВ

Коментарите са затворени.