ПРОТОКОЛ № 13/24 МАЙ 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК

Jun 3rd, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2016 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 147: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ “Антим І”, ОУ Г.С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов”, ОДК Балчик, ОДЗ № 2 “Знаме на мира”, ЦДГ „Първи юни” Оброчище, , с вх. № № 31-04-5/09.05.2016, 31-07-8/04.05.2016 г., 31-05-12/05.05.2016 г, 31-10-4/04.05.2016 г., 31-12-2/04.05.2016, 31-18-3/05.05.2016 г., 24-07-3/04.05.2016г., 31-08-5/04.05.2016 г., 31-11-2/05.05.2016 г.; протоколи  и предложения от СОУ „Хр. Смирненски” с.Оброчище, ЦДГ № 3 „Чайка” Балчик и Клуб на учителите – пенсионери, Общински съвет – Балчик

реши :

 1. По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието “Учител на годината-2016 в Община Балчик” и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СОУ “Христо Ботев” Балчик

 1. Румяна Николова Костадинова – старши учител по география и икономика гимназиален етап на СОУ „Христо Ботев”
 2. Нели Ангелова Вълчиновска – старши учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
 3. Тинка Колева Колева – старши учител в начален етап

ОУ “Антим І” Балчик

 1. Ана Иванова Колева – старши учител, начален етап
 2. Марияна Великова Бабенкова – старши възпитател прогимназиален етап

ОУ “Св.св. Кирил и Методий”

 1. Милена Христова Димитрова – старши учител по Български език и литература, прогимназиален етап
 2. Даниела Георгиева Петрова  – старши учител, начален етап

СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище

 1. Стоян Маринов Каров – старши учител, начален етап
 2. Емилия Георгиева Стамова – старши учител по български език и литература, прогимназиален етап
 3. Анелия Богданова Димитрова – старши учител по английски език, гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос

 1. Марияна Недева Николова  – старши възпитател, начален етап
 2. Станимир Желев Станчев – учител по История и География, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски” с. Соколово

 1. Василка Иванова Костадинова – старши учител, начален етап
 2. Павлин Михайлов Павлов – старши учител по математика и информатика в прогимназиален етап

ПУИ “Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево

 1. Снежана Петкова Стоянова – начален учител

Общински детски комплекс Балчик

 1. Пламен Иванов Иванов – Старши учител по информационни технологии

Целодневни детски градини

 1. Красимира Иванова Тодорова – директор на ОДЗ № 2 “Знаме на мира” Балчик
 2. Румяна Иванова Димитрова – старши учител ОДЗ № 2 “Знаме на мира” Балчик
 3. Росица Атанасова Младенова – старши учител ЦДГ № 3 “Чайка” Балчик
 4. Станислава Богданова Райчева – старши учител в ЦДГ “Първи юни” с. Оброчище
 5. Мария Николова Цонева – директор на ЦДГ с. Ляхово
 6. Радка Андреева Симеонова – директор на ЦДГ „Пролет” с. Безводица
 7. Пенка Маринова Дякова – директор на ЦДГ „Добруджанче” с. Дропла
 8. Николинка Желева Николова – старши учител в ЦДГ „Мир” с. Сенокос

Учители – пенсионери

 1. Васил Петров – директор на ОУ „Антим I”
 2. Бистра Велчева – учител по немски език
 3. Желка Събева Карачевийска – учител по биология
 4. Веска Колева Фудулова – начален учител
 5. Стоянка Кръстева – детска учителка

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Награждаване на ученици по повод 24 май 2016 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 148: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка във връзка с докладни записки от СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ “Антим І”, ОУ Г.С. Раковски” с. Сенокос, ОУ „В. Левски” с. Соколово, ПУИ „Акад. Т. Самодумов”, ОДК Балчик, с вх. № № 31-04-5/09.05.2016, 31-07-8/04.05.2016 г., 31-05-12/05.05.2016 г, 31-10-4/04.05.2016 г., 31-12-2/04.05.2016, 31-18-4/05.05.2016 г., 24-07-3/04.05.2016г. и предложение от СОУ „Хр. Смирненски” с.Оброчище, Общински съвет – Балчик

реши :

 1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2015 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 200.00 лева/човек, и звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2016″, следните ученици:
 2. Шермин Фехлиман Невал – отличник на Випуск 2016 в СОУ “Христо Ботев” Балчик
 3. Димитрина Георгиева Йорданова – отличник на Випуск 2016, СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище.
 4. Мария – Магдалена Николова Абрашева – ученичка от VІІІ  клас, ОУ “Антим І” Балчик, за отличен успех и активно участие в живота на училището.
 5. Ива Стоянова Банкова – ученичка от VІI клас, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” Балчик, за отличен успех, активна училищна и извънкласна дейност.
 6. Галина Спасова Иванова – ученичка от VI клас в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос – за отличен успех и изяви в училищните дейности.
 7. Тереза Антонова Башева – ученичка от ІV клас в ОУ „Васил Левски” с. Соколово – за активност, старание и примерно етично поведение в училище .
 8. Велика Великова Тодорова – ученичка от ІХ клас от ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево – за високи резултати в учебната и извънкласната дейност, изобразителното и приложно изкуство.
 9. Едже Мюнюр Рукшен – с високи постижения в клуб „Компютър” към ОДК Балчик

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2016 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 149: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СОУ „Хр. Ботев” Балчик и СОУ “Христо Смирненски” Оброчище, Общински съвет – Балчик

реши :

 1. Определя сумата 1050 лева като разход за награди на абитуриентите – отличници за 2016 г. (7 души по 150.00 лв. на човек), както следва:
 1. Саша Антонова Минкова               СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 2. Ралица Иванова Мартинова           СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 3. Гергана Валентинова Стоянова     СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 4. Магдалена Иванова Иванова         СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 5. Нели Георгиева Ташкова                СОУ «Хр. Ботев» Балчик                150.00 лв.
 6. Мариян Красимиров Георгиев      СОУ с.Оброчище                             150.00 лв
 7. Стоянка Георгиева Колева             СОУ с.Оброчище                             150.00 лв

Всичко:                                                                               1050.00 лв.

 1. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2016 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 150: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с тържественото честване на 24 май 2016 г. – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет – Балчик

реши :

 1. 1. Определя сумата 3186.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2016 г., както следва:

 

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

 1. СОУ “Хр. Ботев”                          456                               912 лв.
 2. ОУ “Антим І”                                310                               620 лв.
 3. ОУ “Кирил и Методий”                253                               506 лв.
 4. СОУ с. Оброчище                        292                               584 лв.
 5. ОУ с. Сенокос                                97                               194 лв.
 6. ОУ с. Соколово                              94                               188 лв.
 7. ПУИ „Акад. Т. Самодумов”             91 ученици                182 лв.

Всичко:                 1593 ученици           3186 лева

 1. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти от социално – слаби семейства и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2016 година – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 151: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СОУ „Хр. Ботев” Балчик и СОУ “Христо Смирненски” Оброчище, Общински съвет – Балчик

реши :

 1. Определя сумата 1650.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2016 година (11 души по 150.00лв. на човек), както следва:

 

№        Имена на абитуриента                  Училище                                            Сума/лв.

 1. Алдин Джихан Халилов                          СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв.
 2. Илиян Георгиев Илиев                           СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв.
 3. Тайфун Метинов Исмаилов                    СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв.
 4. Франк-Лии-Уили Сокол Фатос               СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв.
 5. Добрин Галинов Терзиев                       СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв
 6. Фахри Гюлент Фари                              СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв
 7. Севим Севгюлер Рамисова                    СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв
 8. Салим Алкив Нихад                                СОУ „Хр. Ботев”                              150 лв
 9. Геновева Руменова Борисова               СОУ с. Оброчище                            150 лв
 10. Димитричка Димитрова Тодорова      СОУ с. Оброчище                            150 лв
 11. Стоян Тодоров Димитров                    СОУ с. Оброчище                            150 лв.

                        Всичко:                                                           1650 лв.

 1. Определя сумата 480.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2016 г. , както следва:

№        Училище                                      Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик –      ХІІ А               20 уч.              200 лева

2.2. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик –      ХІІ  Б              18 уч.              180 лева

2.3. СОУ “Хр. Смирненски” с. Оброчище- ХІІ А             10 уч.              100 лева

Всичко:                                 3 бр.паралелки  48 учен.          480 лева

 1. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Връчване на награди за цялостен принос в културния живот на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 152: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № 63-2942-4 от 10.05.2016 г., Общински съвет – Балчик дава съглание г-жа Иванка Добрева Йорданова да получи Награда за цялостен принос в читалищното дело на Община Балчик и парична премия от 500 лв.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и докладна записка с вх. № 93-92-1 от 10.05.2016 г., Общински съвет – Балчик дава съглание г-жа Албена Иванова Генова да получи Награда за цялостен принос в културния и обществен живот на Община Балчик и парична премия от 500 лв.

Присъстващи в залата – 16 общински съветници, гласували

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Оставете коментар