Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Балчик

Apr 6th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини

Ка­ни гра­ж­да­ни­те да при­съ­т­ват на тър­же­с­т­ве­но­то че­с­т­ва­не на “Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ко­с­мо­на­в­ти­ка­та”, ко­е­то ще се про­ве­де на 10 ап­рил 2011г. при дне­вен ред:
09:30ч.; По­чи­та­не па­мет­та на за­ги­на­ли­те пи­ло­ти на ле­ти­ще Бал­чик.
Раз­г­ле­ж­да­не на му­зея на ле­ти­ще­то.
10:30ч.; Тър­же­с­т­ве­но в чи­та­ли­ще “Ва­сил Ле­в­с­ки”;по­з­д­ра­в­ле­ние от тан­цов съ­с­тав; по­з­д­ра­в­ле­ние от пе­в­че­с­ки съ­с­тав; кра­т­ко сло­во по слу­чай 50г. от по­ле­та на Юрий Га­га­рин и 32г. от по­ле­та на съ­ве­т­с­ко- бъл­гар­с­кия еки­паж с ко­с­ми­че­с­кия ко­раб “Съ­юз 33” с ко­с­мо­навт Ге­ор­ги Ива­нов; про­же­к­ция на иг­рал­ния филм “Не тря­б­ва ста­рик, не тря­б­ва” за­с­нет през 1981 г. на ле­ти­ще Бал­чик.
Оси­гу­рен е ав­то­бус от ре­с­то­рант “Ака­пул­ко” до ле­ти­ще­то и чи­та­ли­ще­то от фир­ма “ЕН-ТУР-ЕК­С­П­РЕС”

Коментарите са затворени.