Публичен търг

May 11th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logoПубличен търг с тайно наддаване за одаване под наем на част от ПИ № 02508.7.358 к.з. “Двореца” (билборд)

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 год., из и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 92 по Протокол № 9 от 31.03.2016 г.,  и Заповед № 446/28.04.16г. на Кмета на Община Балчик.

1.ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на к.з „Двореца”, гр. Балчик – публична общинска собственост, върху който е поставен билборд /общинска собственост/ с площ 12 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.

  1. Срок на договора – 5 год. /пет години/.
  2. До участие в търга се допускат кандидати, които са :

3.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.

3.2. да развиват дейност на територията на Община Балчик.

3.3. да нямат задължения към Община Балчик.

След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да използва горепосоченият билборд – общинска собственост, намиращ се в част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик като рекламен елемент. Поставената от него реклама трябва да бъде съгласувано с Община Балчик.

  1. Търгът ще се проведе на 26.05.2016 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 05.05.2016 г. до 25.05.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 25.05.2016 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова

 

Оставете коментар