ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

May 11th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logoОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по чл.20 (3) от ЗОП

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: Изработване и доставка на информационни и рекламни материали за представяне  на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ (“Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D”) по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“

Номер обществена поръчка в АОП: 9053125

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:

9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

информация съгласно чл. 42. ал. 2от Закон за обществените поръчки

 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки; –
 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
 3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки; –
 4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите; –
 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях; –
 6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения; –
 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол. –
 9. Съобщения до участници по чл. 43, ал. 4 ЗОП –
 10. Прекратяване възлагането на обществена поръчка по чл. 193. –
 11. Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 2 Милен Йорданов – телефон 0579 71036

Оставете коментар