Грамоти, връчени лично от военния министър

Apr 6th, 2011 | От | Category: Общински новини

През ми­на­ла­та се­д­ми­ца в Со­фия се про­ве­де тър­же­с­т­ве­но че­с­т­ва­не на 96 г. от уч­ре­дя­ва­не­то на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те, в ко­е­то вли­зат 65 стру­к­ту­ри от ця­ла­та стра­на. През пър­вия ден тър­же­с­т­ве­но са връ­че­ни на­г­ра­ди на 5 дру­же­с­т­ва за при­нос към от­б­ра­на­та на стра­на­та, за ак­ти­в­на во­ен­но-па­т­ри­о­ти­ч­на и со­ци­ал­на дей­ност. Бал­чи­ш­ко­то дру­же­с­т­во е на­г­ра­де­но на­ред с те­зи на Шу­мен, Бур­гас, Сли­вен и Ду­п­ни­ца. На пре­д­се­да­те­ля г-жа Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва е връ­чен спе­ци­а­лен ди­п­лом за ак­ти­в­на ра­бо­та на Бал­чи­ш­ко­то дру­же­с­т­во и във връ­з­ка с 15-го­ди­ш­ни­на­та му. В Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те – Бал­чик чле­ну­ват 36 чле­на от Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла. На 22 март бе тър­же­с­т­ве­но от­бе­ля­за­на го­ди­ш­ни­на­та на дру­же­с­т­во­то, ор­га­ни­зи­ран бе во­до­с­вет за здра­ве от отец Стра­тия Але­к­сан­д­ров и
отец Ге­ор­ги Пе­т­ков.

Фото: М.КОСТОВА

Коментарите са затворени.