О Б Я В А

May 10th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logoОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №411/25.04.2016г. на Кмета на община Балчик.

Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, считано от 2016/2017 год., с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

Търгът ще се проведе в една сесия на 18.05.2016год./сряда/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад “21-ви Септември” №6.

Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 09.05.2016 г. до 15 часа на 16.05.2016 г. на касата на общинска администрация – Балчик, ет.І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, в срок до 16.00 часа на 16.05.2016г.

Заявления за участие, комплектувани с изискуемите документи, се подават в срок до 16.00 часа на 16.05.2016г. в информационния център на община Балчик.

Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в периода от 09.05.2016г. до 13.05.2016 год.

Информационни материали (ZIP)

Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 – М.Мицев – главен експерт ОПФ.

Balchik_logo-1

 

Оставете коментар