Първа подготовка за предстоящите избори в Балчик за общински съветници

May 10th, 2016 | От | Category: ВАЖНА

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741bcc3c6bb793883846abece6bf8d3f814

Снимка: ИА “Добруджа”

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 9 май 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, се проведе извънредно заседание на Общински съвет Балчик, при следния  Д н е в е н  р е д: 1. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Балчик – Виктор Лучиянов. 2. Избор на Председател на Общински съвет Балчик.

Група общински съветници, в състав: Стефан Каров, Росица Пенева, Красимир Михайлов, Деян Димитров, Николай Колев, Атанас Атанасов, д-р Маргарита Калинова и Стефан Диков са внесли в Общинския съвет искане за свикване на това заседание, както е по Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА:

„Уважаеми г-н Председател, с Решение 4579/18.04.2016 г. по касационно дело № 14158/2015 г. по описа на Върховен административен съд на РБългария, се оставя в сила Решение № 163/27.11.2015 г., постановено по адм.д. № 631/2015 г. на АС гр.Добрич, с което е обявен за недействителен резултатът от изборите за общински съветници в Община Балчик на 25.10.2015 г., обявен с Решение № 276/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Балчик за определяне на изборните резултати за общински съветници.

С Решение № 331/21.04.2016 г. на ОИК Балчик, във връзка с чл.23, ал.6 от ЗМСМА, срокът на пълномощията на Общинския съвет с мандат 2011 – 2015 г., е възобновен до полагането на клетва от новоизбрания Общински съвет.

Председател на ОС Балчик, с мандат 2011-2015 г. е Виктор Лучиянов.

При изложените обстоятелства, по реда на чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, депозираме настоящото искане за свикване на заседание на Общинския съвет…” с горепосочения Дневен ред.

Мотивите за внесеното искане за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС Балчик Виктор Лучиянов са, че за периода от 2011 до 2015 г. той  не е представил на общинските съветници нито един отчет за разходваните средства от бюджета на Общинския съвет за представителни нужди на председателя на ОбС, които са 90% от средствата, гласувани на кмета за представителни нужди. Липсата на отчетност на тези разходи е индикация за тяхното неправомерно изразходване, респективно липса на осъществен контрол.Системното неизпълнение на задълженията на Председателя на ОбС Балчик по чл.14, ал.1, т.8 и т.13 от ПОДОбСНКВОбА повече от три месеца е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му по чл.24, ал.3, т.2, пр.2 от ЗМСМА.

Заседанието започна с председателството на В.Лучиянов, който използва трибуната на ОбС, за да подчертае оценката за работата си, която е била положителна, че сега действат послушковците на политическите централи и партии, че чест не се дава и не отнема, тя се заслужава. Според него гласуването трябва да е явно, за да се гледат всички очи в очи и да си кажат истината.

Оставете коментар