Стадион за чудо и приказ!

Apr 6th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На те­ри­то­ри­я­та на един пре­к­ра­сен град сме про­е­к­ти­ра­ли по­с­т­ро­я­ва­не­то на та­къв ста­ди­он, кой­то да за­до­во­ли най-ви­со­ки­те изи­с­к­ва­ния на гра­ж­да­ни­те му. Ще ра­бо­тим по стри­к­тен гра­фик – ка­за инж.Ва­ле­ри Сто­я­нов при на­п­ра­ва­та на пър­ва­та ко­п­ка на гра­д­с­кия ста­ди­он ми­на­ла­та сря­да. Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­д­чер­та, че то­ва ще бъ­де най-ху­ба­ви­ят ста­ди­он във „В” гру­па и че съ­жа­ля­ва, че об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци са пре­к­ра­ти­ли фи­нан­си­ра­не­то на „Чер­но­мо­рец”, кой­то до­с­той­но иг­ра­е­ше в „Б” про­фе­си­о­нал­на гру­па и на не­го бе ну­жен мо­де­рен ста­ди­он.
Бур­га­с­ка­та фир­ма „Тор­к­рет”, с опит при из­г­ра­ж­да­не­то на спор­т­ни съ­о­ръ­же­ния, ще осъ­ще­с­т­ви пър­вия етап от стро­и­тел­с­т­во­то до есен­та, ко­га­то ще бъ­дат на­п­ра­ве­ни 1500 ме­с­та от пре­д­ви­де­ни­те 3 100, зе­ле­ни­ят те­рен, част от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та сгра­да със съ­б­ле­кал­ни­те, три­те по­д­хо­да към ста­ди­о­на от­към „Ехо­то”, По­ли­ци­я­та и Бол­ни­ца­та. Ста­ди­о­нът още на­е­сен ще мо­же да се из­по­л­з­ва за фу­т­бол­ни сре­щи на на­ци­о­нал­ни от­бо­ри, от­го­ва­рящ на ус­ло­ви­я­та на УЕ­ФА за две зве­з­ди, за кон­цер­т­на дей­ност и пр. Ще бъ­дат ус­во­е­ни на пър­ви транш 1 380 000 лв.
Вто­ри­ят и тре­ти­ят транш тря­б­ва да се осъ­ще­с­т­вят до 2013 г. и да се вло­жат в тях об­що 3 млн. лв.

Маруся КОСТОВА


Коментарите са затворени.