Обществено обсъждане

Apr 6th, 2011 | От | Category: Общински новини, ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Уважаеми съграждани,
Във връ­з­ка с пре­д­ло­же­ние на ини­ци­а­ти­вен ко­ми­тет за от­ли­ча­ва­не на кул­тур­ни дей­ци, пу­б­ли­ку­ва­но в бр.10/10-16 март 2011г. на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, ви ка­ня на об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не, ко­е­то ще се про­ве­де в За­се­да­тел­на­та за­ла на Об­щин­с­кия съ­вет на 19 ап­рил, 17.00ч.

Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.