ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Apr 29th, 2016 | От | Category: обяви

Предмет: “Представяне на регионалното културно наследство чрез 3Д с две дейности”:

Дейност 1 – Изработка на 10 бр. 2-минутни 3Д видео клипа свързани с изпълнението на проект “Представяне на регионалното културно наследство в 3D” (“Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D”) по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065″

Дейност 2 – Техническо обезпечаване и прожектиране на 3Д клипове свързани с изпълнението на проект “Представяне на регионалното културно наследство в 3D” (“Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D”) по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065″

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2016-0006
КРАЕН СРОК
за подаване на искания за разяснения
До 16:00 часа на 20.05.2016 г.
КРАЕН СРОК
за подаване на оферти
До 16:00 часа на 30.05.2016 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:00  часа на 31.05.2016 г.

 

За въпроси и допълнителна информация:   Димитрин Димитров – директор ТЕМСЕ, телефон  0579 7 10 65

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:
9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

 

Оставете коментар