За горите и хората

Apr 6th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

„От 4 до 10 ап­рил от­бе­ля­з­ва­ме Се­д­ми­ца­та на го­ра­та. Тя се че­с­т­ва в Бъл­га­рия от 1925 г. През та­зи го­ди­на го­ра­та ще бъ­де по­ве­че в цен­тъ­ра на об­ще­с­т­ве­но­то вни­ма­ние, тъй ка­то ООН обя­ви 2011-а за Ме­ж­ду­на­ро­д­на го­ди­на на го­ри­те. Цел­та е да се по­ви­ши об­ще­с­т­ве­на­та ин­фор­ми­ра­ност и ан­га­жи­ра­ност с опа­з­ва­не­то на то­ва го­ля­мо бо­га­т­с­т­во на пла­не­та­та.
Мо­то­то на кам­па­ни­я­та “Го­ра за хо­ра­та” ак­цен­ти­ра вър­ху ог­ром­но­то зна­че­ние на го­ри­те за бъ­де­ще­то на пла­не­та­та и чо­ве­че­с­т­во­то.” – То­ва е кра­т­ко съ­о­б­ще­ние по Да­рик ра­дио.
В съ­щия ден в „Но­ви­ни­те от Бан­с­ко и Раз­лог” из­ли­за сле­д­но­то съ­о­б­ще­ние:
„В Бан­с­ко се про­ве­де про­тест, чи­е­то ис­ка­не бе за про­мя­на на пла­на за уп­ра­в­ле­ние на НП “Пи­рин”. Бро­ят на уча­с­т­ни­ци­те в про­те­с­та бе­ше 300 чо­ве­ка.
Мо­то­то на про­те­с­та бе­ше “Хо­ра­та пре­ди вси­ч­ко. Сти­га ве­че еко­те­ро­ри­зъм”. Про­те­с­ти­ра­щи­те за­т­во­ри­ха с жи­ва ве­ри­га дви­же­ни­е­то към ски-зо­на Бан­с­ко и спря­ха ми­к­ро­бу­са, в кой­то пъ­ту­ва­ха ек­с­пер­ти­те на ЕК.
Кме­тът на Бан­с­ко Але­к­сан­дър Кра­ва­ров на­с­тоя пред чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та да из­с­лу­шат ис­ка­ни­я­та на про­те­с­ти­ра­щи­те. Бел­гий­с­ки­ят ек­с­перт от ЕК Жан-Фран­соа Бра­к­ланг обя­с­ни, че тря­б­ва да се спа­з­ва Ев­ро­пей­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во и да се на­ме­ри ну­ж­ни­ят ба­ланс ме­ж­ду ико­но­ми­че­с­ко­то раз­ви­тие и окол­на­та сре­да.
Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ЕК са в Бъл­га­рия, за да се за­по­з­на­ят на мя­с­то със слу­ча­и­те, за­ра­ди ко­и­то сре­щу стра­на­та ни за­по­ч­на­ха на­ка­за­тел­ни про­це­ду­ри.
Але­к­сан­дър Кра­ва­ров ка­за, че не­въз­мо­ж­но­ст­та да се на­не­сат про­ме­ни в пла­на на парк „Пи­рин” ще по­пре­чи на раз­ви­ти­е­то на об­щи­ни­те Бан­с­ко, Раз­лог и До­б­ри­ни­ще.”
Си­гур­на съм, че у нас, ко­га­то тря­б­ва да се из­би­ра ме­ж­ду „Го­ра за хо­ра­та” и „Хо­ра­та пре­ди вси­ч­ко”, по­ве­че­то ще из­бе­рат вто­ро­то, за­що­то „Хо­ра­та пре­ди вси­ч­ко. Сти­га ве­че еко­те­ро­ри­зъм!” зву­чи по­пу­ли­с­т­ки, а тук по­пу­ли­з­мът е най – до­б­ре хар­че­на­та по­ли­ти­че­с­ка сто­ка.
Все в име­то на хо­ра­та бе­то­ни­ра­х­ме чер­но­мор­с­ко­то си край­б­ре­жие, и за­ча­ка­х­ме по­то­ци от ту­ри­с­ти, ко­и­то да ни пъл­нят джо­бо­ве­те, но уви! Се­га, ка­то бе­то­ни­рат и го­ри­те, ски ку­рор­ти­те съ­що ще цъ­ф­нат и вър­жат. Ува­жа­е­ми­ят Кра­ва­ров и бан­с­ка­лии да не се ла­ко­мят тол­ко­ва. И без то­ва гра­дът им ве­че из­г­ле­ж­да до­с­та пре­за­с­т­ро­ен, а кол­ко­то са по – мал­ко го­ри­те, тол­ко­ва ще е по – мал­ко и сне­гът, а из­ку­с­т­вен сняг бо­га­ти­те дър­жа­ви мо­гат да си на­п­ра­вят и на тро­пи­ка.
Тол­ко­ва ли са на­и­в­ни бъл­гар­с­ки­те гра­ж­да­ни, че са го­то­ви да по­д­к­ре­пят вся­ка­к­ви ини­ци­а­ти­ви за стро­и­тел­с­т­во, къ­де­то тря­б­ва и не тря­б­ва, или ако не по­д­к­ре­пят, то да си тра­ят, за­що­то ми­с­лят, че не ги за­ся­га?
Бла­го­да­ре­ние на по­до­б­ни по­д­к­ре­пи или ра­в­но­ду­ш­но мъл­ча­не, пре­с­тъ­п­ни­ци, по­ли­ти­ци, та­ри­ка­ти – ця­ла­та без­с­рам­на га­ньо­в­с­ка ини­ци­а­ти­в­ност на Бъл­га­рия за­бо­га­тя, раз­вя­вай­ки бай­ра­ка „Хо­ра­та пре­ди вси­ч­ко!”
Бе­зо­г­ле­д­на­та сеч и бе­тон­ни­те го­ри от хо­те­ли из­п­ра­ха мно­го мръ­с­ни па­ри и на­пъл­ни­ха бан­ко­ви­те сме­т­ки на мно­зи­на. Е, сти­га тол­ко­ва! Не­ка да ос­та­не и го­ра за хо­ра­та!

Юли­та ХРИ­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.