Добруджанските лекоатлети – скороходци са отново на върха

Mar 29th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

На 26 март 2011г. на­ше­то се­ло Об­ро­чи­ще се пре­вър­на в спор­т­на сто­ли­ца на Бъл­га­рия. Тук се про­ве­де по­ре­д­ни­ят Ре­пу­б­ли­кан­с­ки ин­ди­ви­ду­а­лен шам­пи­о­нат по спор­т­но хо­де­не. Ор­га­ни­за­ци­я­та – тай­но­то оръ­жие на все­ки ус­пех, бе­ше в ръ­це­те на „До­б­ру­джа’99” (До­б­рич) и СКЛА „До­б­ру­джа” (До­б­рич), а дви­га­те­лят на то­ва съ­би­тие е мар­ка „Ни­ко­лай Ян­ков”, кой­то е пре­зи­дент на „До­б­ру­джа’99”. Тук бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на БФЛА с пре­зи­дент А. Ка­ра­ма­ри­нов в ли­це­то на Ан­тон Бо­нов и Кра­си­мир Въл­ка­нов. Вси­ч­ко бе по­с­ти­г­на­то бла­го­да­ре­ние на съ­дей­с­т­ви­е­то на об­щи­на Бал­чик и все­ра­з­да­ва­щия се кмет на с. Об­ро­чи­ще Да­на­ил Ка­ра­джов, не­на­п­ра­з­но из­б­ран за „Об­ще­с­т­ве­ник на 2010 г.” в на­ша­та об­щи­на. Кме­тът на об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов съ­що бе­ше на съ­с­те­за­ни­е­то и при на­г­ра­ж­да­ва­не­то на же­ни­те и мъ­же­те – по­бе­ди­те­ли.

Слън­чев ден и мно­го­б­рой­ни зри­те­ли за­ра­д­ва­ха съ­с­те­за­те­ли­те от 15 от­бо­ра с 104 уча­с­т­ни­ци. Тук бя­ха: СКЛА „Чер­но Мо­ре 2005” Бал­чик; „Ат­лет – Кар­но­бат”; „До­б­ру­джа’99”; СКЛА „До­б­ру­джа”; СКЛА „Шу­мен”; „Ло­ко­мо­тив’66” – Гор­на Оря­хо­ви­ца; „Ло­ко­мо­тив” – Со­фия; „Сре­д­но­гор­с­ки Ат­лет”- Град Пир­доп; „Ат­ле­тик” – Ве­ли­ки Пре­с­лав; „Олимп’97” – Си­ли­с­т­ра; СК „По­ще­нец 2004” – По­мо­рие; СК „Ми­зия”; СКЛА „Но­ви Па­зар”;СК „Ме­з­д­ра”; „Б. Му­ле­ш­ков” – Ко­п­ри­в­щи­ца.
Шам­пи­о­ни за 2011г. и те­х­ни по­д­в­ла­с­т­ни­ци ста­на­ха:

Мо­ми­че­та до 16г.; 3км.

1.Ви­к­то­рия Ди­ш­ля­но­ва („Сре­д­но­гор­с­ки ат­лет”)
2.Се­вен Ма­мер („До­б­ру­джа’99”)
3.Ге­но­ве­ва Ата­на­со­ва (СКЛА „До­б­ру­джа)

Мом­че­та до 16г.; 3км.

1.Ни­ко­лай Мин­ков („До­б­ру­джа’99”)
2.Зла­ти Ди­ми­т­ров („До­б­ру­джа’99”)
3.Ге­ор­ги Цве­та­нов (СК „Ми­зия”)

Де­вой­ки мл. въз­раст; 5км.

1.Се­в­ги Ах­мет („До­б­ру­джа’99”)
2.Ми­ли­ца Мир­че­ва (СК „Ат­лет”)
3.Мая Ата­на­со­ва (СК „По­ще­нец 2004”)

Юно­ши мл. въз­раст;5км.

1.Ка­дир Ах­мед (СК „Ат­лет”)
2.Ни­ко­лай Цве­та­нов („Б. Му­ле­ш­ков”)
3.Лю­бо­мир Ди­ш­ля­нов („Сре­д­но­гор­с­ки Ат­лет”)
Тук тря­б­ва да от­бе­ле­жа мно­го­с­т­ран­ния та­лант на шам­пи­о­на от Кар­но­бат – упо­ри­тия Ка­дир, кой­то ми­на­ла­та го­ди­на бе шам­пи­он на Бъл­га­рия на 800 и 1500 ме­т­ра в за­ла и на от­к­ри­то, а дне­ш­на­та ти­т­ла е ед­на за­с­лу­же­на бла­го­дар­ност към та­лан­т­ли­ва­та му, кол­ко­то ам­би­ци­о­з­на, тол­ко­ва и кра­си­ва тре­ньор­ка Йор­дан­ка Тон­че­ва.

Де­вой­ки ст. въз­раст; 10км.

1.Ра­до­с­ве­та Си­ме­о­но­ва („До­б­ру­джа’99”); ми­на­ло­го­ди­ш­на шам­пи­он­ка и пе­та на Бал­ка­ни­а­да­та в Бу­ку­рещ през 2010г.
2.Ели  Ди­ми­т­ро­ва („До­б­ру­джа’99”)
3.Еле­на Ко­ле­ва („До­б­ру­джа’99”)

Юно­ши ст.въз­раст; 10км

1.Иван Ди­ми­т­ров (СКЛА „До­б­ру­джа”)
2.Де­нис Фа­ра­ди­нов („Олимп’97”)
3.Пе­тър Ла­лов (СК „Ми­зия”)
6.Ата­нас Же­ков (СКЛА „Чер­но Мо­ре 2005”) – Бал­чик.
Тук уча­с­т­ва­ха 15 съ­с­те­за­те­ли.

Же­ни; 20км.

1.Ра­до­с­ти­на Гер­че­ва (СКЛА „До­б­ру­джа”)
2.Йо­в­ка Ня­го­ло­ва (СКЛА „До­б­ру­джа”)
3.Ма­ри­е­та Ко­ле­ва („До­б­ру­джа’99)
Да бла­го­да­рим на до­б­ру­джан­ка­та Йо­в­ка Ня­го­ло­ва, с ко­я­то ос­вен спор­т­но дъл­го­ле­тие при­те­жа­ва и ви­сок спор­тен дух, по­бе­ж­да­вай­ки свой съ­пер­ни­ч­ки, на ко­и­то от­да­в­на мо­же да бъ­де до­ри май­ка. Да не за­б­ра­вя­ме, че тя е олим­пий­с­ка шам­пи­он­ка за ве­те­ра­ни на 400 и 2000м. с пре­пя­т­с­т­вия. Се­га ще уча­с­т­ва в Ка­вар­нен­с­кия ма­ра­тон, а от 6-ти до 17-ти юли и пре­д­с­тои Олим­пи­а­да за ве­те­ра­ни в Са­к­ра­мен­то (САЩ).

Мъ­же; 20км.

1.Бо­жи­дар Ва­си­лев („Ат­лет”) – Кар­но­бат
2.Ста­ни­с­лав Тан­чев („Б. Му­ле­ш­ков”)

3.Йор­дан Пе­т­ров („До­б­ру­джа’99”)
Пра­вей­ки ра­в­но­с­ме­т­ка с гор­дост раз­б­рах, че по­ч­ти по­ло­ви­на­та от раз­да­де­ни­те ме­да­ли оти­до­ха на ад­рес:„До­б­ру­джа’99”, с тре­ни­ор и пре­зи­дент – Ни­ко­лай Ян­ков и съ­п­ру­га­та му Ван­че­то Ян­ко­ва, ко­и­то на­с­ко­ро ста­на­ха дя­до и ба­ба. По­же­ла­вам им да се ра­д­ват не са­мо на ед­но вну­че от дъ­ще­ря им Ема­но­е­ла – ми­на­ло­го­ди­ш­на шам­пи­он­ка.
На но­ва­та – ста­ра тя­х­на шам­пи­он­ка Ра­до­с­ве­та Си­ме­о­но­ва по­же­ла­вам бал­кан­с­ка ти­т­ла в Бу­ку­рещ на 9-ти ап­рил т.г., а на ми­ньон­че­то Йо­в­ка Ня­го­ло­ва от СКЛА „До­б­ру­джа” по­же­ла­вам от сър­це ти­т­ла на Ка­вар­нен­с­кия ско­ро­шен ма­ра­тон и до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не име­то на Бъл­га­рия в да­ле­ч­на Аме­ри­ка.

Георги Йовчев

Коментарите са затворени.