ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Доставка и монтаж на оборудване

Apr 12th, 2016 | От | Category: ДРУГИ, обяви

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет на поръчката: “Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на изложбена зала за изпълнение на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ (“Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D”) по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065″

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.04.2016 г.

Настоящата публична покана е публикувана под номер 9052116 сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

информация според чл. 22б от Зaкон за обществените поръчки 

Оставете коментар