За кредитите

Mar 29th, 2011 | От | Category: ПОЗИЦИИ

Актуално

За­ли­са­ни по ли­бий­с­ка­та кри­за, мно­го от нас про­пу­с­на­ха по­я­ва­та на но­ва мо­да при ли­х­ви­те по за­е­ми-фи­к­си­ра­на­та ли­х­ва. Тя е за ед­на до пет го­ди­ни, или за це­лия срок на по­т­ре­би­тел­с­ки­те кре­ди­ти. Пре­ди ня­ма­ше фи­к­си­ра­на ли­х­ва, и тя бе­ше  с ну­ле­ви ни­ва за пър­ви­те ед­на –две го­ди­ни. Ли­х­ва­та се фор­ми­ра от ба­зо­вия ли­х­вен про­цент на съ­о­т­ве­т­на­та бан­ка или па­за­рен ин­декс плюс на­д­ба­в­ка.  Про­ду­к­ти­те се пре­д­ла­гат се­га, за да от­го­во­рят на мо­мен­т­на­та па­зар­на си­ту­а­ция, т. е. кли­ен­ти­те имат ко­ле­ба­ние, за­ра­ди про­мен­ли­вия раз­мер на вно­с­ка­та. А съ­що та­ка има и пре­д­с­ка­зу­е­мост и си­гур­ност, по­не до въз­с­та­но­вя­ва­не от кри­за­та. Но смя­там, че то­ва е мар­ке­тин­гов трик , за да се вър­нат кли­ен­ти­те на па­за­ра. Пре­мъл­ча­ват, че се по­лу­ча­ва в ня­кои слу­чаи ос­къ­пя­ва­не на край­ния про­дукт при кре­ди­та  с фи­к­си­ра­на ли­х­ва  и та­къв с пла­ва­ща за це­лия срок. В све­та ипо­те­ки­те са с 5%, а у нас7-8%- пла­д­не­ш­ки гра­беж!  А как ви зву­чи ев­фе­ми­з­мът  “при­я­тел­с­ко­то ли­це на ипо­те­ч­ния кре­дит”. Ако ли­х­ви­те са са­мо­о­б­ра­зу­ва­щи се, та­ки­ва тря­б­ва да бъ­дат и ли­х­ви­те по де­по­зи­ти­те, и бан­ки­те да се пре­вър­нат в за­ло­ж­ни  къ­щи. Ри­с­кът е про­б­лем на бан­ка­та, а без­де­ли­е­то на БНБ  ги пре­вър­на  в пле­ве­ли.
И  на­к­рая;  ща­с­т­лив е он­зи бе­д­няк, кой­то ня­ма ра­бо­та с ле­ка­ри, ад­во­ка­ти и бан­ке­ри!

Инж. Г. Йорданов-ГОГО

Коментарите са затворени.