Едже Рухшен с първо място в Олимпиадата по информационни технологии

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Edje.Ruhshen(3)

На 10 март 2016 г. в До­б­рич се про­ве­де об­ла­с­т­ни­ят кръг на 14-та Олим­пи­а­да по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии, ор­га­ни­зи­ра­на от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и Ре­ги­о­на­лен ин­с­пе­к­то­рат по об­ра­зо­ва­ние – До­б­рич.

В олим­пи­да­та уча­с­т­ва­ха уче­ни­ци от 5 до 12 клас от ОДК – Бал­чик,  ЕГ „Гео Ми­лев” – До­б­рич, СОУ „Лю­бен Ка­ра­ве­лов“ – До­б­рич и ПМГ „Иван Ва­зов” – До­б­рич.

Клуб „Ком­пю­тър“ при ОДК гр. Бал­чик с ръ­ко­во­ди­тел Пла­мен Ива­нов се пре­д­с­та­ви с три про­е­к­та, раз­ра­бо­те­ни от уче­ни­ци­те- Е­дже Ру­х­шен – 11 г., Ар­зу Ра­ми – 11 г. и Сте­фан Янев – 14 г.

Пе­то­к­ла­с­ни­ч­ка­та Е­дже Ру­х­шен­с­пе­че­ли пър­во мя­с­то /95 т. от 100 т./с пре­зен­та­ци­я­та „Ис­то­рия на Бъл­га­рия до 1018 г.“в ка­те­го­рия „Мул­ти­ме­дия“. Мно­го до­б­ре се пре­д­с­та­ви­ха в олим­пи­а­да­та и ос­та­на­ли­те въз­пи­та­ни­ци от клу­ба – Сте­фан Янев – тре­то мя­с­то и Ар­зу Ра­ми – че­т­вър­то мя­с­то.          ОДК-Балчик

 

Коментарите са затворени.