Д-р Ердинч Хаджиев е преизбран за областен лидер на ДПС, конференцията застана зад Ахмед Доган

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

250 1

 

Д-р Ер­динч Ха­джи­ев е пре­из­б­ран за пре­д­се­да­тел на об­ла­с­т­на­та ор­га­ни­за­ция на ДПС в об­ласт До­б­рич на про­ве­де­на­та днес Де­ве­та от­че­т­но-из­бор­на кон­фе­рен­ция. Фо­ру­мът за­я­ви пъл­на­та си по­д­к­ре­па за ли­де­ра на Дви­же­ни­е­то Ах­мед До­ган.

Го­с­ти на кон­фе­рен­ци­я­та бя­ха съ­п­ре­д­се­да­те­лят на ДПС и на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от об­ласт До­б­рич Ру­шен Ри­за, ли­де­ри­те на об­щин­с­ки­те ор­га­ни­за­ции в Тер­вел, Бал­чик, До­б­рич и До­б­ри­ч­ка, на жен­с­ка­та и на мла­де­ж­ка­та ор­га­ни­за­ции в об­ла­ст­та.

В от­че­та си за три­го­ди­ш­ния ман­дат д-р Ха­джи­ев на­п­ра­ви ана­лиз и на ре­зул­та­ти­те от про­ве­де­ни­те че­ти­ри из­бо­ра. „На вси­ч­ки про­ве­де­ни из­бо­ри об­ла­с­т­на­та ор­га­ни­за­ция на ДПС за­во­ю­ва по­зи­ция на тре­та по­ли­ти­че­с­ка си­ла след ГЕРБ и БСП, ка­к­ва­то сме на на­ци­о­нал­но ни­во“,  по­со­чи д-р Ха­джи­ев.

„На пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри през 2014 г. с ли­с­та­та, во­де­на от Ру­шен Ри­за, ДПС по­с­ти­г­на ед­ни от най-до­б­ри­те си ре­зул­та­ти от съ­з­да­ва­не­то си, ка­то мал­ко не до­с­ти­г­на, за да има вто­ри де­пу­та­т­с­ки ман­дат. Ма­кар и с от­но­си­тел­но по-мал­ко гла­со­ве за ДПС на ме­с­т­ни­те из­бо­ри 2015 г. в сра­в­не­ние с пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, дви­же­ни­е­то за­па­з­ва сво­я­та по­зи­ция ка­то тре­та по­ли­ти­че­с­ка си­ла“, по­со­чи д-р Ха­джи­ев.

В об­щи­на Кру­ша­ри то за­па­зи мя­с­то­то на об­щин­с­ки кмет и кме­то­ве на кме­т­с­т­ва, а съ­ве­т­ни­ци­те са се уве­ли­чи­ли,  има и пре­д­се­да­тел на ОбС. В Об­щи­на До­б­ри­ч­ка има 4 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, а кме­то­ве­те са уве­ли­че­ни от 7 на 9.  „На ба­ло­та­жа по­д­к­ре­пи­х­ме кан­ди­да­та за кмет на БСП, кой­то, бла­го­да­ре­ние на нас ста­на кмет на Об­щи­на­та. То­ва ни да­де въз­мо­ж­ност да уча­с­т­ва­ме в уп­ра­в­ле­ни­е­то на об­щи­на­та с един зам.-кмет и дру­ги на­з­на­че­ния. В Об­щин­с­кия съ­вет, за­е­д­но с БСП, об­ра­зу­ва­ме мно­зин­с­т­во. В град До­б­рич е за­па­зен бро­ят на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци – два­ма, но те­же­ст­та им в ме­с­т­ния пар­ла­мент зна­чи­тел­но се уве­ли­чи по­ра­ди го­ля­ма­та фра­г­мен­ти­ра­ност на ОбС. На­ша­та по­д­к­ре­па е тър­се­на от на­с­то­я­щия кмет за сфор­ми­ра­не на мно­зин­с­т­во в не­го­ва по­д­д­ръ­ж­ка. В Об­щи­на Тер­вел, къ­де­то въз­мо­ж­но­с­ти­те за спе­чел­ва­не на кме­т­с­ко­то мя­с­то са най-ре­ал­ни ДПС се яви на из­бо­ри­те  в ко­а­ли­ци­о­нен фор­мат с дру­ги по­ли­ти­че­с­ки си­ли под мо­то­то „За нов Тер­вел“, но фор­ма­тът не сра­бо­ти и за пре­ден път не ус­пя­х­ме да при­в­ле­чем до­с­та­тъ­ч­но бъл­гар­с­ки гла­со­ве. ДПС уве­ли­чи об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от 7 на 8, но ня­ма ре­ал­но уча­с­тие във вла­ст­та. Има из­б­ра­ни кме­то­ве на 10 на­се­ле­ни ме­с­та. В об­щи­на Бал­чик ДПС по­д­к­ре­пи дей­с­т­ва­щия кмет, кой­то спе­че­ли из­бо­ри­те. Има два­ма об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, но по­ра­ди фал­ши­фи­ка­ция на из­бор­ни­те ре­зул­та­ти в ущърб на ДПС, из­гу­би­х­ме тре­тия.  В мо­мен­та се во­дят съ­де­б­ни де­ла. Има­ме три­ма кме­то­ве на кме­т­с­т­ва. В Ген. То­ше­во ДПС спе­че­ли три­ма кме­то­ве на кме­т­с­т­ва. Ня­ма об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци ко­е­то се дъл­жи на сла­ба­та ра­бо­та на кан­ди­да­ти­те за кме­то­ве, ко­и­то не ра­бо­тят ед­но­в­ре­мен­но за се­бе си и за ли­с­та­та за съ­ве­т­ни­ци. В Об­щи­на Ка­вар­на ДПС спе­че­ли един кмет на кме­т­с­т­во, а об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци ня­ма по­ра­ди го­ля­мо­то ко­мер­си­а­ли­зи­ра­не на из­бо­ри­те в об­щи­на­та“, по­со­чи в до­к­ла­да си д-р Ха­джи­ев.

Об­ла­с­т­на­та кон­фе­рен­ция ре­ши, че ор­га­ни­за­ци­я­та в об­ласт До­б­рич за­с­та­ва зад об­що­то ста­но­ви­ще, че “д-р Ах­мед До­ган е и си ос­та­ва един­с­т­вен ли­дер на ДПС, кой­то оли­це­т­во­ря­ва спло­те­но­ст­та и един­но­ст­та на пар­ти­я­та…До­б­ри­ч­ка­та стру­к­ту­ра за­с­та­ва плъ­т­но зад ли­де­ра на пар­ти­я­та д-р Ах­мед До­ган.“ Дру­го ре­ше­ние бе да се ра­бо­ти за ук­ре­п­ва­не на ор­га­ни­за­ци­он­но­то съ­с­то­я­ние на ДПС чрез уве­ли­ча­ва­не вли­я­ни­е­то на пар­ти­я­та във вси­ч­ки об­щи­ни, при­в­ли­чай­ки но­ви чле­но­ве, из­г­ра­ж­дай­ки но­ви стру­к­ту­ри, там, къ­де­то ги ня­ма.

 

Коментарите са затворени.