Зад решетките остава мъж от Балчик, наръгал с кухненски нож съгражданин

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Апе­ла­ти­в­ни­ят съд във Вар­на по­т­вър­ди най-те­ж­ка­та мяр­ка за про­це­су­ал­на при­ну­да спря­мо Сто­ян Сте­фа­нов от Бал­чик. 26 го­ди­ш­ни­ят мъж е при­в­ле­чен ка­то об­ви­ня­ем по до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во на по­ли­цей­с­ко­то уп­ра­в­ле­ние в Бал­чик за то­ва, че на 16 яну­а­ри та­зи го­ди­на в ро­д­ния си град на­п­ра­вил опит да убие 34-го­ди­ш­ния Ивай­ло Ге­ор­ги­ев, съ­о­б­щи пре­с­цен­тъ­рът на съ­да.

В на­ча­ло­то на март Ок­ръ­ж­ни­ят съд в До­б­рич е от­ка­зал да ува­жи мол­ба­та на об­ви­ня­е­мия и да из­ме­ни мяр­ка­та му за не­от­к­ло­не­ние от „за­дър­жа­не под стра­жа” в по-ле­ка, и то­ва оп­ре­де­ле­ние бе по­т­вър­де­но от вто­ра­та съ­де­б­на ин­с­тан­ция.

При­по­м­ня­ме, че във фа­тал­ния ден Сте­фа­нов за­по­ч­нал да се чер­пи с при­я­те­ли от обед. Към гру­па­та се при­съ­е­ди­нил и Ивай­ло. Из­пи­ти­ят ал­ко­хол от­к­лю­чил не­о­ча­к­ва­на аг­ре­сия. Спо­ред об­ви­ня­е­мия по­с­т­ра­да­ли­ят мно­го­к­ра­т­но го оби­ж­дал с ду­ми. На­пре­же­ни­е­то ес­ка­ли­ра­ло и Сто­ян про­бол с нож гър­ди­те на Ивай­ло. Си­г­на­лът за тя­ло­то му бил по­лу­чен на тел. 112 и са­мо бър­за­та на­ме­са на ле­ка­ри от МБАЛ „Св.Ма­ри­на” във Вар­на спа­си­ли жи­во­та на по­с­т­ра­да­лия. Пър­во­на­чал­ни­ят арест на Сте­фа­нов е ед­ва на 19 яну­а­ри та­зи го­ди­на, за­що­то в про­дъл­же­ние на три дни той се ук­ри­вал.

Апе­ла­ти­в­ни­ят съд във Вар­на спо­де­ля из­во­да на до­б­ри­ч­ки­те ма­ги­с­т­ра­ти за на­ли­чи­е­то на обо­с­но­ва­но пре­д­по­ло­же­ние, че Сто­ян е из­вър­ши­тел на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то. В та­зи на­со­ка са съ­б­ра­ни до­с­та­тъ­ч­но гла­с­ни сви­де­тел­с­т­ва и ма­те­ри­а­ли. Въ­п­ре­ки, че за­щи­та­та му на­с­то­я­ва за пре­к­ва­ли­фи­ка­ция на об­ви­не­ни­е­то от опит за убий­с­т­во в при­чи­ня­ва­не на те­ле­с­на по­в­ре­да, и то­зи съд счи­та, че ня­ма ни­ка­к­ви ос­но­ва­ния за про­мя­на на пър­во­на­чал­на­та мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние. Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е те­ж­ко по сми­съ­ла на за­ко­на, а на­ка­за­ни­е­то е от 10 до 20 го­ди­ни за­т­вор. То­зи факт мо­ти­ви­ра съ­да за из­во­да, че ако е на сво­бо­да Сто­ян мо­же да се ук­рие от на­ка­за­тел­но пре­с­ле­д­ва­не или да се опи­та да ока­же въз­дей­с­т­вие вър­ху не­раз­пи­та­ни още сви­де­те­ли, а с то­ва да из­вър­ши и но­во пре­с­тъ­п­ле­ние.

Оп­ре­де­ле­ни­е­то на Вар­нен­с­кия апе­ла­ти­вен съд, с ко­е­то се по­т­вър­ж­да­ва аре­с­та на Сто­ян Сте­фа­нов, раз­с­ле­д­ван за­то­ва, че се опи­тал да убие свой съ­г­ра­ж­да­нин от Бал­чик не по­д­ле­жи на об­жал­ва­не.

 

 

Коментарите са затворени.