ДПС в област Добрич почете жертвите на терористичния акт в Турция

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние де­ле­га­ти­те на Об­ла­с­т­на­та кон­фе­рен­ция на ДПС в До­б­рич по­че­то­ха жер­т­ви­те на по­ре­д­ния са­мо­у­бий­с­т­вен атен­тат,  из­вър­шен на 19 март 2016 г. в цен­тъ­ра на Ис­там­бул.

„От име­то на об­ла­с­т­ния съ­вет на ДПС  До­б­рич из­ра­зя­ва­ме ис­к­ре­ни съ­бо­ле­з­но­ва­ния на­па­де­ния към бли­з­ки­те и се­мей­с­т­ва­та на за­ги­на­ли­те при те­ро­ри­с­ти­ч­ния акт в  Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция.  Ос­т­ро осъ­ж­да­ме те­ро­ри­з­ма, чи­и­то са сре­щу ця­ло­то чо­ве­че­с­т­во и уни­вер­сал­ни­те цен­но­с­ти, ко­и­то вси­ч­ки спо­де­ля­ме. Те­зи ак­то­ве са на­со­че­ни сре­щу при­н­ци­пи­те и ус­то­и­те на де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те об­ще­с­т­ва. Из­ра­зя­ва­ме на­ша­та со­ли­дар­ност и съ­чу­в­с­т­вие към це­лия тур­с­ки на­род“, се ка­з­ва в при­е­та де­к­ла­ра­ция.

 

Коментарите са затворени.