Тепърва ДПС ще решава съдбата на членовете си – учредители на партията на Местан

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Из­к­лю­че­ни от ДПС, но и на­с­то­я­щи чле­но­ве на пар­ти­я­та, има сред хо­ра­та от об­ласт До­б­рич, ко­и­то са при­съ­с­т­ва­ли на уч­ре­дя­ва­не­то на ор­га­ни­за­ци­о­нен ко­ми­тет за уч­ре­дя­ва­не на но­ва­та пар­тия ДОСТ – Де­мо­к­ра­ти за от­го­вор­ност, сво­бо­да и то­ле­ран­т­ност, съ­о­б­щи за Topnovini.bg об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на дви­же­ни­е­то д-р Ер­динч Ха­джи­ев.

Най-мно­го­б­рой­на на уч­ре­дя­ва­не­то е би­ла де­ле­га­ци­я­та от Кър­джа­ли  око­ло 40 ду­ши, сле­д­ва­на от та­зи от До­б­рич.

Ка­к­то Topnovini.bg съ­о­б­щи, 13 са до­б­ру­джан­ци­те, уча­с­т­ва­ли в уч­ре­дя­ва­не­то. Сред тях е би­в­ши­ят об­ла­с­тен ли­дер на ДПС в До­б­рич Де­нис Но­ман, кой­то бе из­к­лю­чен от дви­же­ни­е­то. Уч­ре­ди­те­ли са съ­що би­в­ши­ят зам.-кмет на Об­щи­на До­б­ри­ч­ка Гюл­хан Вей­сел.

Сред при­съ­с­т­ва­ли­те на уч­ре­дя­ва­не­то са и дру­ги до­б­ру­джан­ци, ко­и­то са би­ли из­к­лю­че­ни от ДПС, ка­то кме­тът на Зър­не­во, и би­в­шия кмет на Без­мер.

На уч­ре­ди­тел­на­та сбир­ка е бил и Не­д­ж­ме­тин Хак, кой­то е един от уч­ре­ди­те­ли­те на Дви­же­ни­е­то за пра­ва и сво­бо­да. Има и та­ки­ва, ко­и­то про­дъл­жа­ват да са чле­но­ве на ДПС, ка­то Гюл­хан Вей­сел. Об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на дви­же­ни­е­то д-р Ер­динч Ха­джи­ев обя­с­ни, че от тя­х­но­то бъ­де­що по­ве­де­ние ще за­ви­си ка­к­ви мер­ки ще взе­мат спря­мо тях ор­га­ни­за­ци­и­те на ДПС.

В края на сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца се оча­к­ва да се про­ве­де об­ла­с­т­на от­че­т­но-из­бор­на кон­фе­рен­ция на ДПС.

 

Коментарите са затворени.