“Книги за смет” се завръща на 16 април с нови заглавия и участието на още градове

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

За че­т­вър­та по­ре­д­на го­ди­на „Кни­ги за смет”, най-ус­пе­ш­на­та ини­ци­а­ти­ва, обе­ди­ня­ва­ща че­те­не­то и от­го­вор­но­то от­но­ше­ние към окол­на­та сре­да, ще стар­ти­ра на 16 ап­рил в Со­фия и ще се раз­вие по ета­п­но в раз­ли­ч­ни­те гра­до­ве до края на ме­сец май. Та­зи го­ди­на към уча­с­т­ни­ци­те се при­съ­е­ди­ня­ва Кю­с­тен­дил, ка­то по тра­ди­ция кам­па­ни­я­та ще се про­ве­де и в Бур­гас, Ве­ли­ко Тър­но­во и Пле­вен.

Кам­па­ни­я­та, в ко­я­то сре­щу ки­ло­г­рам пла­с­т­ма­со­ви от­па­дъ­ци мо­жеш да взе­меш кни­га по же­ла­ние, и та­зи го­ди­на ще пре­д­ло­жи ня­кол­ко но­ви за­г­ла­вия, от­пе­ча­та­ни спе­ци­ал­но за цел­та. Ор­га­ни­за­то­ри­те из­да­тел­с­т­во Smart Books и фон­да­ция „Credo Bonum”, с по­мо­щ­та на пар­т­ньо­ри­те им от Бъл­га­ро-аме­ри­кан­с­ка кре­ди­т­на бан­ка, Еко­пак Бъл­га­рия и об­щи­ни­те Бур­гас, Ве­ли­ко Тър­но­во и Кю­с­тен­дил до­ба­вят към се­ле­к­ци­я­та про­из­ве­де­ни­я­та „Макс и Мо­риц”, „Тай­на­та гра­ди­на” и „Вой­на на све­то­ве­те”.

Ка­к­то и на пре­ди­ш­ни­те из­да­ния в пун­к­то­ве­те по гра­до­ве­те ще бъ­дат при­е­ма­ни са­мо пла­с­т­ма­со­ви бу­тил­ки от во­да, би­ра, бе­зал­ко­хол­ни, ра­с­ти­тел­ни ма­с­ла, ту­би и ши­ше­та от ко­з­ме­ти­ка, са­ни­тар­ни про­ду­к­ти и пе­рил­ни пре­па­ра­ти, ко­фи­ч­ки от ки­се­ло мля­ко, пла­с­т­ма­со­ви ча­ши и та­рел­ки. На­й­ло­но­ви тор­би­ч­ки, стреч-фо­лио или опа­ко­въ­ч­но фо­лио, ка­си, ста­ри пла­с­т­ма­со­ви де­т­с­ки иг­ра­ч­ки съ­що са сред спи­съ­ка с пла­с­т­ма­со­ви из­де­лия, за ко­и­то ще мо­же да по­лу­чи­те кни­га. Вси­ч­ки от­па­дъ­ци тря­б­ва да бъ­дат из­п­ра­з­не­ни от съ­дър­жа­ние и сма­ч­ка­ни, за да за­е­мат по-мал­ко мя­с­то. Съ­б­ра­ни­те пла­с­т­ма­со­ви из­де­лия ще бъ­дат по­д­ло­же­ни на вто­ри­ч­но сор­ти­ра­не, след ко­е­то ще бъ­дат ре­ци­к­ли­ра­ни, за да вля­зат от­но­во в би­то­вия свят.

Са­мо през из­ми­на­ла­та го­ди­на кам­па­ни­я­та ре­а­ли­зи­ра съ­би­ра­не­то и пре­ра­бо­т­ва­не­то на над  14 то­на пла­с­т­ма­са, ка­то в за­мя­на раз­да­де над 11 хи­ля­ди кни­ги на уча­с­т­ни­ци­те. За сра­в­не­ние  спо­ред из­с­ле­д­ва­ни­я­та, спе­с­те­на­та енер­гия от ре­ци­к­ли­ра­не­то на ед­на един­с­т­ве­на бу­тил­ка мо­же да за­х­ра­ни ком­пю­тър за око­ло 25 ми­ну­ти.

Съ­в­сем ско­ро ор­га­ни­за­то­ри­те ще пре­до­с­та­вят ин­фор­ма­ция за дни­те, в ко­и­то „Кни­ги за смет” ще се про­ве­де в раз­ли­ч­ни­те гра­до­ве, ка­к­то и по­д­ро­б­но­с­ти за ча­со­ве­те и ло­ка­ци­и­те по ме­с­то­по­ло­же­ние. Ак­ту­ал­ни­те но­ви­ни око­ло кам­па­ни­я­та мо­же­те да сле­ди­те съ­що и чрез фей­с­бук стра­ни­ца­та на ини­ци­а­ти­ва­та:

https://www. facebook.com/knigizasmet

Ма­те­ри­а­лът е пу­б­ли­ку­ван по идея на Ва­ни­на До­не­ва – уп­ра­ви­тел на

р-т „Ел Сим­па­ти­ко”.

 

Коментарите са затворени.