РЗИ Добрич ще отбележи Световния ден на водата

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Све­то­в­ния ден на во­да­та Ре­ги­о­нал­на­та здра­в­на ин­с­пе­к­ция в До­б­рич ще от­бе­ле­жи  с раз­ли­ч­ни про­я­ви, ин­фор­ми­рат от­там.

На 23 март пре­д­с­та­ви­тел на РЗИ ще уча­с­т­ва в ра­бо­т­на сре­ща-кон­сул­та­ция по об­съ­ж­да­не на про­е­к­ти­те на ак­ту­а­ли­зи­ра­ния План за уп­ра­в­ле­ние на ре­ч­ни­те ба­сей­ни в Чер­но­мор­с­ки ре­ги­он за ба­сей­но­во уп­ра­в­ле­ние на во­ди­те 2016-2021 г., План за уп­ра­в­ле­ние на ри­с­ка от на­во­д­не­ния 2016-2021 г. и Про­г­ра­ма от мер­ки за по­д­дър­жа­не или по­с­ти­га­не на до­б­ро съ­с­то­я­ние на мор­с­ка­та окол­на сре­да.

През се­д­ми­ца­та 21 – 25 март в уче­б­ни за­ве­де­ния от До­б­рич, Бал­чик и  Ша­б­ла е пре­д­ви­де­но про­ве­ж­да­не­то на пре­зен­та­ции, ди­с­ку­сии и обу­чи­тел­ни дей­но­с­ти по те­ма­та  „Во­да и здра­ве“.

В Об­щин­с­ки де­т­с­ки клуб по еко­ло­гия в Бал­чик е по­д­ре­де­на из­ло­ж­ба на де­ца за най-дъл­га ри­сун­ка на те­ма  „Чи­с­та во­да“.

Станислава КРЪСТЕВА

 

Коментарите са затворени.