Променена е организацията на движение на 7 кръгови кръстовища в област Добрич

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе днес. Комисията с председател зам.-областния управител Ивайло Манушев прие доклад за дейността си във връзка със състоянието на безопасността на движението в област Добрич за 2015 г. Обсъдени бяха и планираните дейности и мероприятия за подобряване на безопасността за 2016 г.

В до­к­ла­да на ко­ми­си­я­та, пре­д­с­та­вен от зам.-об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел, се ка­з­ва, че е по­до­б­ре­на ефе­к­ти­в­но­ст­та и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то ме­ж­ду стру­к­ту­ри­те на кон­т­рол­ни­те ор­га­ни на раз­ли­ч­ни­те ин­с­ти­ту­ции, ка­то сво­е­в­ре­мен­но са от­с­т­ра­ня­ва­ни ус­та­но­ве­ни­те на­ру­ше­ния. Из­вър­ше­ни са съ­в­ме­с­т­ни про­вер­ки със се­к­тор „Пъ­т­на по­ли­ция” при ОД на МВР-До­б­рич на съ­с­то­я­ни­е­то на хо­ри­зон­тал­на­та мар­ки­ро­в­ка, пъ­т­ни­те зна­ци и пре­д­па­з­ни­те съ­о­ръ­же­ния по ули­ч­на­та мре­жа на об­щи­ни­те, в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни. За­си­лен е кон­т­ро­лът на об­ще­с­т­ве­ния ред, ка­то от ор­га­ни­те на МВР са съ­с­та­ви­ли над 4000 ак­та за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни на­ру­ше­ния на пра­ви­ла­та за дви­же­ние по пъ­ти­ща­та. В уче­б­ни­те пла­но­ве и про­г­ра­ми за уче­б­на­та 2015/2016 год. са за­ло­же­ни те­ми, свър­за­ни с изу­ча­ва­не пра­ви­ла­та за бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то по ули­ци­те и пъ­ти­ща­та.

Важен момент в работата през изминалата година, е изработването на проекти за промяна в организацията на движение на седем кръгови кръстовища, обхващащи пет кръгови кръстовища на околовръстния път на Добрич и два – на път I-9 при Каварна и Балчик с осигуряване на предимство на движещите се в кръга. Изработените проекти са съгласувани със сектор „Пътна полиция” и одобрени от техническия съвет при ОПУ – Добрич и „Експертния технико икономически съвет” при централна администрация на АПИ. Реализацията на проектите или промяна в организацията на движението бе възложено и изпълнено от поддържащите фирми с планови заявки и задания през месец септември.

Дей­но­с­ти­те, свър­за­ни с по­д­дър­жа­не на ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа и оси­гу­ря­ва­не на нор­мал­на ек­с­п­ло­а­та­ция и про­во­ди­мост на пъ­ти­ща­та или свър­за­ни­те кон­к­ре­т­но с ре­монт на ас­фал­то­ви­те на­с­тил­ки, съ­с­та­в­ля­ват око­ло 80% от сре­д­с­т­ва­та от­пу­с­на­ти по го­ди­ш­на­та за­да­ча на ОПУ – До­б­рич. За от­че­т­ния пе­ри­од са про­ве­де­ни ре­мон­ти на ас­фал­то­ви на­с­тил­ки, вклю­ч­ва­щи ма­шин­но и ръ­ч­но из­кър­п­ва­не на об­ща площ 14 236 кв.м. През 2015 г., се от­чи­та по­до­б­ря­ва­не на об­с­та­но­в­ка­та по бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то на те­ри­то­ри­я­та на Пър­во РУ – До­б­рич, Бал­чик, Тер­вел и Ал­бе­на. По­ло­жи­тел­ни­те ре­зул­та­ти сле­д­ва да се тър­сят в по­ви­ше­на­та пре­ван­ти­в­на дей­ност по от­но­ше­ние спа­з­ва­не на ско­ро­с­т­ни­те ре­жи­ми по ос­но­в­ни­те пъ­ти­ща на те­ри­то­ри­я­та на об­ла­ст­та, ка­то сле­д­с­т­вие от ефе­к­ти­в­но­то по­л­з­ва­не на ав­то­ма­ти­зи­ра­ни­те си­с­те­ми за кон­т­рол. Вло­ша­ва­не на об­с­та­но­в­ка­та по бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то се за­бе­ля­за най-ве­че на те­ри­то­ри­я­та на Вто­ро РУ – До­б­рич, през чи­я­то те­ри­то­рия пре­ми­на­ват ос­но­в­ни­те на­п­ра­в­ле­ния от Ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа на об­ла­ст­та.

Станислава КРЪСТЕВА

 

Коментарите са затворени.