На 18 март 2016 г. се учреди Местна инициативна група /МИГ/ на Общините Балчик и Генерал Тошево с цел усвояване на европейски средства със съвместни проекти по Мярка 19.1 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020

Mar 26th, 2016 | От | Category: ВАЖНА
DSCN2348

При голям интерес, на 18 март 2016 г., се учреди местна инициативна група (МИГ) на общините Балчик и Генерал Тошево. На снимката: Кметът на Община Балчик – Николай Ангелов и кметът на Община Г. Тошево – Валентин Димитров Фото: Нина МИТЕВА

При по­ве­че от 80 ду­ши при­съ­с­т­ва­щи, на 18 март 2016 г. в Бал­чик се взе ре­ше­ние и се уч­ре­ди МИГ на две­те об­щи­ни – Бал­чик и Г.То­ше­во. Бе при­ет Ус­тав на сдру­же­ни­е­то и из­б­ран Уп­ра­ви­те­лен съ­вет от 7 юри­ди­че­с­ки ли­ца: Об­щи­на Бал­чик, Об­щи­на Г.То­ше­во, „Сън Фудс” Бал­чик, Ко­о­пе­ра­ция „Гур­ко­во”, НЧ „Про­с­ве­та  1900”с.Со­ко­ло­во; НЧ „Све­т­ли­на” Г.То­ше­во. При­е­ха се Пра­ви­ла в об­ще­с­т­ве­на по­л­за.

Уч­ре­дя­ва­не­то бе пре­д­хо­ж­да­но от ши­ро­ко об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не в две­те об­щи­ни – с би­з­не­са, с не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции, ка­к­то и с  две пре­д­ва­ри­тел­ни сре­щи с ле­к­тор Ро­си­ца По­по­ва, пре­д­с­та­ви­тел на „Ме­диа бокс” ЕО­ОД , на ко­и­то бя­ха ра­зя­с­не­ни въз­мо­ж­но­с­ти­те за фи­нан­си­ра­не през пе­ри­о­да 2014-2020 г. на про­е­к­ти по но­вия по­д­ход „Во­де­но от об­щ­но­с­ти­те ме­с­т­но раз­ви­тие”.  Во­дещ пар­т­ньор в но­во­съ­з­да­де­на­та МИГ е Об­щи­на Бал­чик.

Да­ли ще се из­по­л­з­ват сти­му­ли­те за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни, сред ко­и­то по­па­да­ме и ние, за­ви­си от мо­бил­но­ст­та на но­во­съ­з­да­де­на­та МИГ.  Цел­та е да се за­па­зят по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти през про­г­рам­ния пе­ри­од 2007 – 2013 г. – за­я­ви Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров,  ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ция „ТЕМ­СЕ” към Об­щи­на Бал­чик.  Вси­ч­ки ини­ци­а­ти­ви на фи­зи­че­с­ки и юри­ди­че­с­ки ли­ца ще се раз­г­ле­ж­дат и ре­а­ли­зи­рат от­до­лу на­го­ре, ка­то се ге­не­ри­ра до­ве­рие ме­ж­ду уча­с­т­ни­ци­те. А те мо­гат да бъ­дат пре­д­с­та­ви­те­ли на пу­б­ли­ч­ния, сто­пан­с­кия и не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ния се­к­тор. Ин­ве­с­ти­ци­он­на­та стра­те­гия во­ди до ус­во­я­ва­не на 6 ми­ли­о­на ле­ва.Все­ки про­ект мо­же да бъ­де до 200 000 ев­ро.  Ка­то не­го­ва­та стой­ност мо­же да се по­к­рие из­ця­ло, ако не но­си при­хо­ди, ако има та­ки­ва – по­мо­щ­та е 70 %. Има ре­ди­ца ог­ра­ни­че­ния: стар­то­ва по­мощ не се от­пу­с­ка за мла­ди зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли, за не­зе­ме­дел­с­ки дей­но­с­ти, за раз­ви­тие на мал­ки сто­пан­с­т­ва.  Не се фи­нан­си­рат ли­х­ви по дъл­го­ве, за­ку­пу­ва­не на обо­ру­д­ва­не вто­ра упо­т­ре­ба, за­ку­пу­ва­не пра­во на про­из­во­д­с­т­во и пла­ща­не,  за ед­но­го­ди­ш­ни ра­с­те­ния и за­са­ж­да­не­то им, за ин­ве­с­ти­ции, ко­и­то са в про­ти­во­вес с еко­ло­ги­я­та, ка­к­то и за раз­хо­ди пре­ди 2014 г.- обя­с­ни Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров, гл.ек­с­перт  в от­дел „ЕМС”към Об­щи­на Бал­чик.

Да по­же­ла­ем на МИГ  на Бал­чик и Г.То­ше­во ус­пех през про­г­рам­ния пе­ри­од и ус­во­я­ва­не на 100% на от­пу­с­ка­ни­те от ЕС сре­д­с­т­ва за съ­в­ме­с­т­но уча­с­тие в про­е­к­ти.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.