Посадихте ли си картофи?

Mar 29th, 2011 | От | Category: ПОЗИЦИИ

Пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца на­ши­ят лю­бим ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел ни раз­ка­за, как ка­то де­те,  пре­ди да оти­де на учи­ли­ще, е хра­нил пра­се­та­та и ко­ко­ш­ки­те, за то­ва в до­ма му ни­ко­га не са ли­п­с­ва­ли ме­с­це и яй­ца. Се­га ни уве­до­ми, че и за кар­то­фи в тя­х­на­та къ­ща не са да­ва­ли па­ри, за­що­то от дя­до му, та до не­го, ви­на­ги са­ми са си ги са­де­ли, а не са тър­ча­ли да ги ку­пу­ват от ма­га­зи­ни­те. До­ри на­г­ле­д­но ни обя­с­ни, как се ко­па­ят и съ­х­ра­ня­ват да не про­ра­с­нат.
Те­зи ин­тим­ни из­по­ве­ди той ги пра­ви не за дру­го, а за да на­у­чи ве­ч­но мър­мо­ре­щия на­род как да се спа­ся­ва от ико­но­ми­че­с­ка­та кри­за, без да до­са­ж­да на пра­ви­тел­с­т­во­то с пре­тен­ции за ан­ти­к­ри­зи­с­ни мер­ки. Пра­ви­тел­с­т­во­то има мно­го по – ва­ж­ни за вър­ше­не не­ща, за да се за­ни­ма­ва с дре­бо­лии ка­то ви­со­ки це­ни и ни­с­ки до­хо­ди. То строи ма­ги­с­т­ра­ли, спор­т­ни за­ли, атом­ни еле­к­т­ро­цен­т­ра­ли и дру­ги гран­ди­о­з­ни не­ща. Те, по­до­б­но на еги­пе­т­с­ки­те пи­ра­ми­ди, ще на­п­ра­вят без­с­мър­т­на епо­ха­та, в ко­я­то е уп­ра­в­ля­вал то­зи ве­лик мъж, из­ди­г­нал се от сел­с­кия двор до вър­ха на дър­жа­ва­та.
Ка­з­ват, че чо­век бил тол­ко­ва го­лям, кол­ко­то би­ли го­ле­ми ме­ч­ти­те му. Се­га пък да не си по­ми­с­ли­те, че ме­ч­ти­те на на­шия ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел са за са­мо­за­до­во­ля­ва­не с кар­то­фи! Ни­що по­до­б­но! То­ва тря­б­ва да са ме­ч­ти­те на чо­ве­ш­кия мат‘рял, от чи­е­то то­ри­ще е из­ра­с­т­нал то­зи ве­ли­кан на ми­съл­та и дей­с­т­ви­е­то. А не­го­ви­те ме­ч­ти на­и­с­ти­на са ве­ли­ки:
Пре­д­с­та­ве­те си ед­на Бъл­га­рия, про­ря­за­на от ве­ли­ко­ле­п­ни ма­ги­с­т­ра­ли, чи­е­то ка­че­с­т­во е та­ко­ва, че спе­ци­а­ли­с­ти от це­лия ЕС ид­ват, за да раз­бе­рат как то­ч­но и с ка­к­ви ма­те­ри­а­ли са по­с­т­ро­е­ни. А край ма­ги­с­т­ра­ли­те са се шир­на­ли кар­то­фе­ни ни­ви, ко­и­то са ре­ши­ли про­б­ле­ма с из­х­ран­ва­не­то не са­мо на ме­с­т­ни­те жи­те­ли, но и на це­лия Бал­кан­с­ки по­лу­о­с­т­ров.  Бъл­га­рия – кар­то­фе­ния цен­тър на Бал­ка­ни­те! По ма­ги­с­т­ра­ли­те пре­пу­с­кат са­мо ко­ли­те на НСО с бър­за­щи да из­вър­шат ве­ли­ки де­ла ми­ни­с­т­ри, де­пу­та­ти и дру­ги ви­с­ши дър­жа­в­ни слу­жи­те­ли. Гар­до­ве­те им ня­ма ко­го да блъ­с­нат по пъ­тя, ни­то да стре­лят по гу­ми­те на раз­ни про­с­то­с­мър­т­ни на­ру­ши­те­ли на дви­же­ни­е­то, за­то­ва се за­ба­в­ля­ват да ма­ч­кат ко­ло­ра­д­с­ки­те бръм­ба­ри, ко­и­то съ­пъ­т­с­т­ват кар­то­фе­но­то про­из­во­д­с­т­во.
Край Бе­ле­не е из­ви­си­ла сна­га най – си­гур­на­та и мо­дер­на АЕЦ на све­та. Из­на­ся­ме ток за ця­ла Ев­ро­па, за­що­то ев­ро­пей­ци­те са си за­т­во­ри­ли атом­ни­те еле­к­т­ро­цен­т­ра­ли, ко­и­то не мо­гат да се сра­в­ня­ват с на­ша­та. Япон­с­ки­те атом­ни спе­ци­а­ли­с­ти са си на­п­ра­ви­ли се­пу­ко и Япо­ния мо­ли  Ру­сия да им по­с­т­рои та­ка­ва АЕЦ, ка­к­ва­то е по­с­т­ро­и­ла в Бъл­га­рия.
В пре­д­чу­в­с­т­вие за сла­в­но­то бъ­де­ще на Бъл­га­рия, ка­к­во зна­че­ние мо­же да има се­га­ш­но­то и по­ло­же­ние! Ос­вен то­ва, за се­га­ш­но­то по­ло­же­ние не е ви­но­в­но ни­то то­ва пра­ви­тел­с­т­во, ни­то то­зи ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел. Кол­ко пъ­ти чо­ве­кът ни ка­за кои са ви­но­в­ни­ци­те и на ко­го да се оп­ла­чем, за­ра­ди то­ва, че сме най-бе­д­на­та дър­жа­ва в ЕС, ама кой да слу­ша!
Стра­ш­на­та за­п­ла­ха, че Ста­ни­шев ча­ка с оп­ле­зен език от­но­во да взе­ме вла­ст­та, на­п­ра­во втри­са ця­ло­то на­се­ле­ние. За да не се слу­чи то­ва, все­ки бъл­га­рин тря­б­ва да за­са­ди ни­ва с кар­то­фи и тър­пе­ли­во да по­на­ся вси­ч­ко, за­що­то ни­кой не би­ва да се съм­ня­ва в до­б­ри­те на­ме­ре­ния на то­зи ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел и на то­ва пра­ви­тел­с­т­во.
Кар­то­фе­на­та ан­ти­к­ри­зи­с­на мяр­ка и дю­нер­жий­ни­ци­те в бор­ба­та с ис­лям­с­кия те­ро­ри­зъм са та­ки­ва фун­да­мен­тал­ни от­к­ри­тия на Бой­ко Бо­ри­сов, че си­гур­но един ден ще се изу­ча­ват в уни­вер­си­те­ти­те по све­та. Е, ако све­тът все пак оце­лее, за­що­то от вси­ч­ко, ко­е­то се слу­ч­ва на­по­с­ле­дък, раз­би­ра­ме, че про­с­то­ти­я­та не е са­мо бъл­гар­с­ки па­тент.

Юли­та ХРИ­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.