Родители на деца с увреждания излизат на протест

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

dete

.На­ци­о­на­лен про­тест за правoто на аде­к­ва­т­на ли­ч­на по­мощ за де­ца/ли­ца с ув­ре­ж­да­ния ще се про­ве­де на 6 ап­рил пред На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние. В не­го ще уча­с­т­ват и ро­ди­те­ли от До­б­рич, сред ко­и­то и Сте­ла Или­е­ва  май­ка на бол­на­та от Де­т­с­ка це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за де­се­т­го­ди­ш­на Алекс.

„Не ис­ка­ме па­ри. Ис­ка­ме За­кон за ли­ч­на­та по­мощ”, за­я­вя­ва ед­ва от май­ки­те, ини­ци­а­то­ри на про­те­с­та. Бли­з­ки­те на­с­то­я­ват с за сре­д­с­т­ва, ко­и­то ще бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни на ли­це­то/де­те­то с ув­ре­ж­да­не, за да му да­дат пра­во на из­бор…Се­га аси­с­тен­т­с­ки­те про­г­ра­ми с за­п­ла­ща­не­то, ко­е­то пре­д­ла­гат не са­мо им от­не­мат пра­во­то на из­бор, но и ги уни­жа­ват до сте­пен да се чу­в­с­т­ват най-до­л­на­та из­мет и бре­ме за об­ще­с­т­во­то. ..Пи­с­на ни да гле­да­ме как се на­ли­ват сре­д­с­т­ва в па­ра­зи­т­ни, ни­ко­му не­ну­ж­ни ор­га­ни­за­ции и ор­га­ни­за­ций­ки, ко­и­то уж, ра­бо­тят и за­щи­та­ват пра­ва­та на де­ца/ли­ца с ув­ре­ж­да­ния. Не сме про­ся­ци, не про­сим и ня­ма да го пра­вим. Изи­с­к­ва­ме , за­що­то има­ме ос­но­ва­ние и пра­во да го на­п­ра­вим”, по­со­ч­ва още май­ка­та.

Бли­з­ки­те на ли­ца с ув­ре­ж­да­ния из­п­ра­ти­ха пи­с­мо до ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­ля Бой­ко Бо­ри­сов, ми­ни­с­т­ри­те на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка Ивай­ло Кал­фин и на здра­ве­о­па­з­ва­не­то д-р Пе­тър Мо­с­ков.

В не­го се ка­з­ва „Бъл­га­рия е един­с­т­ве­на­та стра­на в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз, в ко­я­то хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и ро­ди­те­ли­те на де­ца с ув­ре­ж­да­ния вся­ка го­ди­на кан­ди­да­т­с­т­ват за ли­чен аси­с­тент и се мо­лят да бъ­дат одо­б­ре­ни. В Ев­ро­па чо­ве­кът с ув­ре­ж­да­не раз­по­ла­га с бю­джет за ли­ч­на по­мощ и има сво­бо­да и из­бор да го уп­ра­в­ля­ва. По­ра­ди ли­п­са на офи­ци­ал­на ста­ти­с­ти­ка за броя на де­ца­та/ли­ца­та с дви­га­тел­ни, ум­с­т­ве­ни или дру­ги ув­ре­ж­да­ния у нас, ли­п­с­ва и аде­к­ва­т­на со­ци­ал­на по­ли­ти­ка, ко­я­то да за­до­во­ли по­т­ре­б­но­с­ти­те им. В та­зи връ­з­ка, ние на­с­то­я­ва­ме спе­ш­но да се из­го­т­ви по­д­ро­бен и из­чер­па­те­лен еле­к­т­ро­нен ре­ги­с­тър на де­ца­та/ли­ца с ув­ре­ж­да­ния, по за­бо­ля­ва­ния. За съ­щия да бъ­де оси­гу­ре­на въз­мо­ж­ност за до­с­тъп през ин­тер­нет при спа­з­ва­не на За­ко­на за за­щи­та на ли­ч­ни­те дан­ни.

Изи­с­к­ва­ме: 1. Хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и ро­ди­те­ли­те на де­ца с ув­ре­ж­да­ния да по­лу­ча­ват фи­нан­си­ра­не за Ли­ч­на по­мощ от ре­пу­б­ли­кан­с­кия бю­джет, в раз­мер на две ми­ни­мал­ни ра­бо­т­ни за­п­ла­ти. 2. Пра­во на ли­ч­на по­мощ да имат де­ца и ли­ца със за­т­ру­д­не­ния в еже­д­не­в­но­то си об­с­лу­ж­ва­не, обу­че­ние и вклю­ч­ва­не в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот , при­чи­не­ни от на­ли­чи­е­то на ув­ре­ж­да­не пре­ди пен­си­он­на въз­раст. 3. Сре­д­с­т­ва­та за Ли­ч­на по­мощ да се от­пу­с­кат след ана­лиз на по­т­ре­б­но­с­ти­те и оп­ре­де­ля­не на ну­ж­да от при­д­ру­жи­тел от от­го­вор­ни­те ин­с­ти­ту­ции/ТЕЛК,НЕЛК, ле­ку­ващ ле­кар/. 4. Ли­ца­та и ро­ди­те­ли­те на де­ца с ув­ре­ж­да­ния да уп­ра­в­ля­ват са­ми ли­ч­на­та си по­мощ.

Не­до­пу­с­ти­мо е хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и ро­ди­те­ли­те на де­ца с ув­ре­ж­да­ния, вся­ка го­ди­на да се мо­лят за пра­во­то си на до­с­то­ен жи­вот, раз­чи­тай­ки на про­г­ра­ми и про­е­к­ти пи­са­ни от чи­но­в­ни­ци, не­за­по­з­на­ти с ну­ж­ди­те и по­т­ре­б­но­с­ти­те им. Ли­п­са­та на ре­ги­с­тър и ста­ти­с­ти­ка за броя на ли­ца­та с ув­ре­ж­да­ния пра­ви не­е­фе­к­ти­в­ни и без­по­ле­з­ни вси­ч­ки Опе­ра­ти­в­ни про­г­ра­ми”, се ка­з­ва още в пи­с­мо­то.

Станислава КРЪСТЕВА

 

Коментарите са затворени.