“Булмаркет ДМ” получи 20 млн. евро от Световната банка и ЕБВР

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

bali

“Бул­мар­кет” има и фа­б­ри­ка за био­ди­зел в Сли­во по­ле, а осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та ще пре­вър­не ком­па­ни­я­та в ком­п­ле­к­сен до­с­та­в­чик на па­за­ра на раз­ли­ч­ни­те ти­по­ве газ

Капитал

Тър­го­ве­цът на го­ри­ва е един­с­т­ве­ни­ят бъл­гар­с­ки уча­с­т­ник в ев­ро­пей­с­кия про­ект LNG Masterplan Rhein-Main-Danube, имащ за цел из­г­ра­ж­да­не­то на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра от Ро­тер­дам до Кон­с­тан­ца за за­ре­ж­да­не на ко­ра­би­те с вте­чен при­ро­ден газ вме­с­то с ди­зе­ло­во го­ри­во.

Ру­сен­с­ка­та ком­па­ния “Бул­мар­кет ДМ” по­лу­чи 20 млн. ев­ро фи­нан­си­ра­не от Све­то­в­на­та бан­ка и Ев­ро­пей­с­ка бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие, съ­о­б­щи­ха от ком­па­ни­я­та. Сре­д­с­т­ва­та ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни за стра­те­ги­че­с­ки­те про­е­к­ти на дру­же­с­т­во­то и ре­фи­нан­си­ра­не.

Ком­па­ни­я­та по­д­го­т­вя из­г­ра­ж­да­не­то на тер­ми­нал в Ру­се за съ­х­ра­не­ние и за­ре­ж­да­не на ре­ч­ни пла­ва­тел­ни съ­до­ве, за­д­ви­ж­ва­ни с вте­ч­нен при­ро­ден газ (LNG). Тер­ми­на­лът в Ру­се е част от про­е­к­та LNG Masterplan Rhein-Main-Danube по про­г­ра­ма TЕN-T на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Цел­та е из­по­л­з­ва­не­то на вте­чен при­ро­ден газ ка­то го­ри­во за вси­ч­ки мо­тор­ни пла­ва­тел­ни съ­до­ве по ре­ки­те Рейн, Майн и Ду­нав. Стой­но­ст­та е към 1 млрд. ев­ро и по не­го се пре­д­ви­ж­да из­г­ра­ж­да­не на ня­кол­ко го­ле­ми тер­ми­на­ла за те­чен газ по про­те­же­ни­е­то на те­зи ре­ки от Ро­тер­дам до Кон­с­тан­ца. Та­ка вме­с­то ди­зе­ло­во го­ри­во ко­ра­би­те ще за­ре­ж­дат вте­ч­нен газ. Иде­я­та е да се по­с­ти­г­не зна­чи­тел­но по­е­в­ти­ня­ва­не на раз­хо­ди­те за го­ри­во. А ру­сен­с­ка­та ком­па­ния е един­с­т­ве­ни­ят бъл­гар­с­ки уча­с­т­ник.

”В мо­мен­та ня­ма ко­ра­би, ко­и­то се дви­жат на LNG, се­га се бун­ки­ро­ва с ди­зел”, обя­с­ня­ва Стан­ко Стан­ков, съ­со­б­с­т­ве­ник в “Бул­мар­кет ДМ”, ка­то дру­же­с­т­во­то во­ди раз­го­во­ри с фи­нан­со­ви­те ин­с­ти­ту­ции от го­ди­на и по­ло­ви­на за уча­с­ти­е­то си в ев­ро­пей­с­ка­та ини­ци­а­ти­ва. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та на ру­сен­с­ка­та ком­па­ния е 32 млн. ев­ро. До­пъл­ни­тел­но към се­га от­пу­с­на­то­то фи­нан­си­ра­не ще има още 5 млн. ев­ро след ре­а­ли­за­ци­я­та на пър­вия етап. “Бул­мар­кет ДМ” ще уча­с­т­ва със со­б­с­т­ве­ни 7 млн. ев­ро в про­е­к­та, до­пъл­ва Стан­ков. На 23 юни об­що­то съ­б­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на “Бул­мар­кет ДМ” е ре­ши­ло ка­пи­та­лът на дру­же­с­т­во­то да се уве­ли­чи от 500 хил. лв. на 2.456 млн. лв. Дру­же­с­т­во­то ще ре­фи­нан­си­ра и дълг от 4 млн. ев­ро, кой­то има към бъл­гар­с­ка бан­ка.

Терминали и още терминали 

Пре­ди око­ло 10 го­ди­ни “Бул­мар­кет ДМ” ста­ва со­б­с­т­ве­ник на ста­ро­то при­с­та­ни­ще на те­ри­то­ри­я­та на би­в­шия КТМ  Ру­се, ка­то с при­с­та­ни­щ­ния би­з­нес се за­ни­ма­ва дру­же­с­т­во­то “Порт Бул­мар­кет”. За 2014 г. на при­с­та­ни­ще­то са об­ра­бо­те­ни 4500 то­на то­ва­ри – ме­та­ли, зър­но, ма­с­ла, био­ди­зел и т.н., а ос­но­в­ни­ят про­фил на “Бул­мар­кет ДМ” оба­че е вно­сът и тър­го­ви­я­та на про­пан-бу­тан (LPG).

Но­ви­ят про­ект за LNG се явя­ва ал­тер­на­ти­ва на га­за по тръ­би­те, мо­же да се до­с­та­вя от да­ле­ч­ни па­за­ри с тан­ке­ри и да се раз­то­вар­ва на спе­ци­ал­ни за цел­та тер­ми­на­ли. На­с­то­я­щи­ят про­ект пре­д­ви­ж­да на тер­ми­на­ла в Ру­се да мо­гат да се за­ре­ж­дат ко­ра­би, ка­то ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та ще се из­по­л­з­ва и за съ­х­ра­не­ния и раз­пре­де­ле­ние на вте­ч­нен при­ро­ден газ в стра­на­та. При­с­та­ни­ще­то е със се­дем ко­ра­б­ни ме­с­та, ще има вме­с­ти­мост 1000 куб. ме­т­ра и ще бъ­де свър­за­но с вси­ч­ки ви­до­ве тран­с­порт. С фи­нан­си­ра­не­то от 20 млн. ев­ро ком­па­ни­я­та ще по­с­т­рои тер­ми­на­ла, ще за­ку­пи ка­ми­о­ни и кон­тей­не­ри за LNG, ще се по­с­та­вят ре­зер­во­а­ри за вте­ч­нен газ, пре­д­на­з­на­че­ни за 30 про­ми­ш­ле­ни кли­ен­та, и т.н. Го­ри­во­то ще се до­с­та­вя от Тур­ция, Гър­ция, Ис­па­ния, Бел­гия, Хо­лан­дия.

Какво прави компанията

Пър­ви­ят етап на про­е­к­та тря­б­ва да бъ­де за­вър­шен до края на 2015 г. Вто­ри­ят етап, кой­то тря­б­ва да бъ­де за­вър­шен до края на 2016 г., пре­д­ви­ж­да да се по­с­т­рои тер­ми­нал в Со­фия и да се за­ку­пи и раз­ши­ри съ­ще­с­т­ву­ва­щи­ят тер­ми­нал за LPG на “Пе­т­рол газ” в Пло­в­див, за кой­то ве­че е по­д­пи­сан об­вър­з­ващ до­го­вор. Та­ка за­е­д­но с то­зи в Ру­се “Бул­мар­кет ДМ” ще раз­по­ла­га с об­що три. Осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та пък ще пре­вър­не ком­па­ни­я­та в ком­п­ле­к­сен до­с­та­в­чик на па­за­ра на раз­ли­ч­ни­те ти­по­ве газ – LPG, CNG и LNG, ко­мен­ти­рат от ком­па­ни­я­та, ка­то тя “се явя­ва един от ос­но­в­ни­те до­с­та­в­чи­ци на го­ри­ва за т.нар. off-grid кли­ен­ти, или кли­ен­ти, не­с­вър­за­ни към га­зо­п­ро­во­д­на или га­зо­п­ре­но­с­на мре­жа”, до­пъл­ват от­там.

За из­ми­на­ла­та 2014 г. “Бул­мар­кет ДМ” има 270.5 млн. лв. при­хо­ди, ка­то ком­па­ни­я­та пре­д­п­рие пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не на би­з­не­са си и от­де­ля­не на раз­ли­ч­ни­те дей­но­с­ти в от­дел­ни ком­па­нии. През дру­же­с­т­во­то “Бул­мар­кет рейл кар­го” ком­па­ни­я­та е един от ли­цен­зи­ра­ни­те то­вар­ни жп пре­во­з­ва­чи. През свър­за­но­то си дру­же­с­т­во “Ас­т­ра био­п­лант” има и фа­б­ри­ка за био­ди­зел в Сли­во по­ле.

Калина ГОРАНОВА

 

Коментарите са затворени.