Деинституционализацията на грижата за децата е необратим процес в област Добрич

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

detelina

Фи­нал­на­та оцен­ка на ефе­к­ти­в­но­ст­та и въз­дей­с­т­ви­е­то на Об­ла­с­т­на­та стра­те­гия за раз­ви­тие на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги в об­ласт До­б­рич /2011 – 2015 г./ бе пре­д­с­та­ве­на на ра­бо­т­на сре­ща днес, пре­д­се­да­тел­с­т­ва­на от об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва и с уча­с­ти­е­то на ин­с­ти­ту­ции и ор­га­ни­за­ции.

Фи­нал­на­та оцен­ка на ефе­к­ти­в­но­ст­та и въз­дей­с­т­ви­е­то на Со­ци­ал­на­та стра­те­гия /2011-2015/, бе въз­ло­же­на от Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел през ме­сец яну­а­ри т.г., и из­го­т­ве­на от Фон­да­ция Лу­мос, клон Бъл­га­рия. Пре­по­ръ­ки­те са из­по­л­з­ва­ни при из­го­т­вя­не на Об­ла­с­тен ана­лиз на си­ту­а­ци­я­та и оцен­ка на по­т­ре­б­но­с­ти­те в об­ла­ст­та, не­об­хо­дим при пла­ни­ра­не­то за пе­ри­о­да 2016-2020 го­ди­на. ”Де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­я­та на гри­жа­та за де­ца­та, за­ло­же­на в На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия „Ви­зия за де­ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­за­ция на де­ца­та в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия”, е не­об­ра­тим про­цес в об­ласт До­б­рич”, то­зи ос­но­вен из­вод, е на­п­ра­вен в до­к­ла­да на Лу­мос, кой­то пре­д­с­та­ви ре­ги­о­нал­ни­ят ко­ор­ди­на­тор Сне­жа­на Ван­ко­ва. Тя обър­на вни­ма­ние, че в от­че­т­ния пе­ри­од е пла­ни­ра­но за­к­ри­ва­не­то са­мо на ед­на ин­с­ти­ту­ция за де­ца и на­ма­ля­ва­не на ка­па­ци­те­та на дру­ги две, а в края на 2015 г. са за­к­ри­ти три от че­ти­ри ин­с­ти­ту­ции, и до­пъл­ни, че за­к­ри­ва­не­то на до­мо­ве, е ста­на­ло по един до­бър за де­ца­та на­чин. Съ­ще­с­т­ве­но е на­ра­с­т­ва­не­то на со­ци­ал­ни ус­лу­ги в об­щ­но­ст­та за де­ца, чи­е­то уве­ли­че­ние до­с­ти­га 94% от об­щия брой на ус­лу­ги­те за тях. На­ра­с­т­ва­не се от­чи­та и при ус­лу­ги­те в об­щ­но­ст­та за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния и ста­ри хо­ра, ка­то то до­с­ти­га 87%, в то­ва чи­с­ло ус­лу­ги дър­жа­в­но де­ле­ги­ра­на дей­ност, местнa дей­ност и ча­с­т­но фи­нан­си­ра­ни. Обър­на­то бе вни­ма­ние, че ус­лу­ги­те в об­щ­но­ст­та ве­че имат съ­ще­с­т­вен при­о­ри­тет пред ус­лу­ги­те в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни за­ве­де­ния. Сне­жа­на Ван­ко­ва ка­за още, че мо­ни­то­рин­гът тря­б­ва да бъ­де не­пре­къ­с­нат про­цес и да се из­вър­ш­ва ка­че­с­т­ве­но.

Ана­лиз на си­ту­а­ци­я­та и оцен­ка на по­т­ре­б­но­с­ти­те в об­ла­ст­та, не­об­хо­ди­ми при пла­ни­ра­не­то за пе­ри­о­да 2016-2020 г., бе пре­д­с­та­вен от за­ме­с­т­ник об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ивай­ло Ма­ну­шев. В до­ку­мен­та е на­п­ра­вен из­во­дът, че при­ем­на­та гри­жа в об­ла­ст­та про­дъл­жа­ва да се раз­ви­ва – във вси­ч­ки об­щи­ни има ут­вър­де­ни про­фе­си­о­нал­ни при­ем­ни се­мей­с­т­ва, ка­то те­х­ни­ят брой е зна­чи­тел­но го­лям в об­щи­на град До­б­рич. По от­но­ше­ние на ча­ка­щи­те за на­с­та­ня­ва­не в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции за въз­ра­с­т­ни и хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, се от­чи­та, че те­х­ни­ят брой се е уве­ли­чил.

Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва апе­ли­ра към при­съ­с­т­ва­щи­те за пре­д­п­ри­е­ма­не на бър­зи и син­х­ро­ни­зи­ра­ни дей­с­т­вия, с ог­лед на за­ло­же­ни­те сро­ко­ве до края на ме­сец март, но­ва­та Об­ла­с­т­на стра­те­гия за сле­д­ва­щия 5 го­ди­шен пе­ри­од, да бъ­де при­е­та. . “Не­об­хо­ди­мо е да бъ­дем аде­к­ва­т­ни на по­т­ре­б­но­с­ти­те на на­ша­та об­ласт в сле­д­ва­щи­те 5 го­ди­ни, а не да го­ним съ­би­ти­я­та”, по­д­чер­та Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва.

Станислава КРЪСТЕВА

 

Коментарите са затворени.