Млада лекарка от Добрич използва нов метод за лечение на Болестта на викингите

Mar 26th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

 

dociiМла­да­та ле­кар­ка от До­б­рич Би­ля­на Бо­жа­ни­на е  спе­ци­а­лист-ор­то­пед тра­в­ма­то­лог. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ла е ор­то­пе­дия об­що пет го­ди­ни в Ок­ръ­ж­на бол­ни­ца „ Св.Ан­на”, ве­д­на­га, след  за­вър­ш­ва­не­то на Ме­ди­цин­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на. Ра­бо­ти в ме­ди­цин­с­ки цен­тър „Са­ни­та” във Вар­на.

Д-р Бо­жа­ни­на е вто­ро по­ко­ле­ние ле­кар. На въ­п­ро­са за­що е ре­ши­ла да се за­ни­ма­ва с ме­ди­ци­на обя­с­ня­ва „За­що­то ре­ших, че ще бъ­да до­б­ра в то­ва ”. И то­ва не е слу­чай­но, за­що­то ис­ка във вси­ч­ко, ко­е­то пра­ви, да е до­б­ра. Из­б­ра­ла ор­то­пе­дия, тъй ка­то смя­та ,че най-мно­го па­с­ва на уме­ни­я­та й.

Ка­з­ва, че е мно­го тру­д­но да си млад ле­кар в Бъл­га­рия. „Не зная да­ли има по-тру­д­но от то­ва. В дру­ги­те уни­вер­си­те­ти сту­ден­тът има въз­мо­ж­ност да ра­бо­ти по мал­ко, да хо­ди на стаж, да се вне­д­ри в  ко­ле­к­тив, в бъ­де­ща­та ра­бо­та. При нас то­ва не е въз­мо­ж­но, за­що­то ле­к­ци­и­те са до ве­чер­та, та­ка че ня­ма как да ра­бо­тиш, до­ка­то сле­д­ваш. Ко­га­то за­по­ч­неш спе­ци­а­ли­за­ция, от­но­во ня­маш за­п­ла­та.

Работиш пет години само, за да учиш, да добиваш знания, умения.

Прилага нов метод за лечение на една изключително позната, но не добре разбрана болест. Дюпюитренова контрактура или Болест на викингите, е ортопедично заболяване. То засяга ръцете, причинява задебеляване и уплътняване на кожата и подкожната тъкан, води до прогресивно и трайно свито положение на пръстите на ръцете.

Причината за болестта е неизвестна. Съществува теория за генетичен произход от скандинавските страни. Открива се в Дания, Белгия, Исландия в най-голям процент. Често остава неразпознато дълго време преди за причини значителни трудности на пациентите. Засегнати са предимно мъжете в трудоспособна възраст на 40-50-години, като с увеличаване на възрастта се среща все по-често. Приема се , че съществува определена връзка с други заболявания- диабет, епилепсия, както и множество външни фактори- тютютнопушене, травма и вибрации и др.

Изразява се най- често с образуването на малки възелчета в областта на дланта, обикновено около 4-ти и 5- ти пръст, постепено кожата се уплътнява, образуват се кожни бразди и вгъвания, оформя се плътна възловидна тъкан като сухожилие, която придърпва пръстите в принудително свито положение.

Въпреки огромния брой проучвания и събраната научна информация, касаеща тази особена „ Болест на викингите” все още има доста неизвестни.

Всеки личен лекар я познава. Често обаче, когато пациентът разбере, че става въпрос за оперативно лечение, е склонен да отлага във времето и да свиква със затрудненията, които има, до момента, в който операцията стане наложителна. Когато мине време, лечението става много по-трудно, обяснява д-р Божанина. Това заболяване пречи на социалните контакти, защото при здрависване не можеш да си изпънеш пръстите нормално. Пречи на ежедневни дейности  при миене на лицето, болните си бъркат в очите. Не могат да си приберат ръцете в джоб, в ръкавица. Имат затруднения във всяка една дейност. „Едва, когато ръката се увреди, човек забелязва, колко много дейности върши с нея и колко му е нужна тя”, споделя д-р Божанина.

Перкутанният миниинвазивен метод /през кожата/ на лечение е познат много отдавна. Измислен е от френски ревматолог, но проблемът при него е, че много често болестта се появява отново- рецидивира. А, проблемът при лечението на  Дюпюитренова контрактура са точно рецидивите, посочва д-р Божанина. Колкото по-инвазивен е методът на лечение и с по- дълго възтановяване, толкова по-малък е рецидивът, съответно по-миниинвазивен подход е по-рисков.

„Това, което предлагаме, е метод, който практикуват колеги в няколко центъра в Ротердам, Париж и Маями. Използваме мастна тъкан, която след освобождаване на пръста по класическия миниинвазивен достъп, се слага в дланта, за да предотврати рецидивите”, обясни лекарката. Лечението се състои в корекция на деформацията на пръстите и възтановяване функцията на ръката. Чрез миниинвазивна техника на лечение пациентите бързо и пълноценно възвръщат своята трудоспособност за период от няколко дни. Мастната тъкан е собствена тъкан, която се взема от пациента по време на процерурата. Този метод се прилага от няколко години.Манипулацията се извършва по клинична пътека. По думите на ортопеда, дори и болеста да се развие отново, методът може да се повтори без усложнения.

Д-р Биляна Божанина има намерение да организира профилактични прегледи с цел проследяване на пациенти със заболяването в региона, както и лечение, ако желаят. Прегледите ще са безплатни. Няма нужда от направление от лекар. Ще се проведат през март и април сряда и петък от 10 до 12 ч., с предварително записване на посочените телефони – 052/571 818 и 052/571 820.

Ед­ва ко­га­то из­те­че то­ва вре­ме  ми­ни­мум 11 го­ди­ни, ти за­по­ч­ваш жи­во­та си. Не зная дру­га про­фе­сия, ко­я­то да от­не­ма тол­ко­ва вре­ме и та­къв ре­сурс. ”Тя про­с­то е мно­го скъ­по хо­би”, спо­де­ля мла­да­та же­на. Ра­бо­та­та й но­си въ­т­ре­ш­на удо­в­ле­т­во­ре­ност, осо­бе­но, ко­га­то по­ма­га и пра­ви не­що, ко­е­то не все­ки умее.

За­що­то тя пра­ви то­ва. При­ла­га нов ме­тод за ле­че­ние на ед­на из­к­лю­чи­тел­но по­з­на­та, но не до­б­ре раз­б­ра­на бо­лест. Дю­пю­и­т­ре­но­ва кон­т­ра­к­ту­ра или Бо­лест на ви­кин­ги­те, е ор­то­пе­ди­ч­но за­бо­ля­ва­не. То за­ся­га ръ­це­те, при­чи­ня­ва за­де­бе­ля­ва­не и уп­лъ­т­ня­ва­не на ко­жа­та и по­д­ко­ж­на­та тъ­кан, во­ди до про­г­ре­си­в­но и трай­но сви­то по­ло­же­ние на пръ­с­ти­те на ръ­це­те.

При­чи­на­та за бо­ле­ст­та е не­из­ве­с­т­на. Съ­ще­с­т­ву­ва те­о­рия за ге­не­ти­чен про­из­ход от скан­ди­на­в­с­ки­те стра­ни. От­к­ри­ва се в Да­ния, Бел­гия, Ис­лан­дия в най-го­лям про­цент. Че­с­то ос­та­ва не­раз­по­з­на­то дъл­го вре­ме пре­ди за при­чи­ни зна­чи­тел­ни тру­д­но­с­ти на па­ци­ен­ти­те. За­се­г­на­ти са пре­дим­но мъ­же­те в тру­до­с­по­со­б­на въз­раст на 40-50-го­ди­ни, ка­то с уве­ли­ча­ва­не на въз­ра­ст­та се сре­ща все по-че­с­то. При­е­ма се , че съ­ще­с­т­ву­ва оп­ре­де­ле­на връ­з­ка с дру­ги за­бо­ля­ва­ния- ди­а­бет, епи­ле­п­сия, ка­к­то и мно­же­с­т­во вън­ш­ни фа­к­то­ри- тю­тю­т­но­пу­ше­не, тра­в­ма и ви­б­ра­ции и др.

Из­ра­зя­ва се най- че­с­то с об­ра­зу­ва­не­то на мал­ки въ­зел­че­та в об­ла­ст­та на длан­та, оби­к­но­ве­но око­ло 4-ти и 5- ти пръст, по­с­те­пе­но ко­жа­та се уп­лъ­т­ня­ва, об­ра­зу­ват се ко­ж­ни бра­з­ди и вгъ­ва­ния, офор­мя се плъ­т­на въз­ло­ви­д­на тъ­кан ка­то су­хо­жи­лие, ко­я­то при­дър­п­ва пръ­с­ти­те в при­ну­ди­тел­но сви­то по­ло­же­ние.

Въ­п­ре­ки ог­ром­ния брой про­у­ч­ва­ния и съ­б­ра­на­та на­у­ч­на ин­фор­ма­ция, ка­са­е­ща та­зи осо­бе­на „ Бо­лест на ви­кин­ги­те” все още има до­с­та не­из­ве­с­т­ни.

Все­ки ли­чен ле­кар я по­з­на­ва. Че­с­то оба­че, ко­га­то па­ци­ен­тът раз­бе­ре, че ста­ва въ­п­рос за опе­ра­ти­в­но ле­че­ние, е скло­нен да от­ла­га във вре­ме­то и да сви­к­ва със за­т­ру­д­не­ни­я­та, ко­и­то има, до мо­мен­та, в кой­то опе­ра­ци­я­та ста­не на­ло­жи­тел­на. Ко­га­то ми­не вре­ме, ле­че­ни­е­то ста­ва мно­го по-тру­д­но, обя­с­ня­ва д-р Бо­жа­ни­на. То­ва за­бо­ля­ва­не пре­чи на со­ци­ал­ни­те кон­та­к­ти, за­що­то при здра­ви­с­ва­не не мо­жеш да си из­пъ­неш пръ­с­ти­те нор­мал­но. Пре­чи на еже­д­не­в­ни дей­но­с­ти  при ми­е­не на ли­це­то, бол­ни­те си бър­кат в очи­те. Не мо­гат да си при­бе­рат ръ­це­те в джоб, в ръ­ка­ви­ца. Имат за­т­ру­д­не­ния във вся­ка ед­на дей­ност. „Ед­ва, ко­га­то ръ­ка­та се ув­ре­ди, чо­век за­бе­ля­з­ва, кол­ко мно­го дей­но­с­ти вър­ши с нея и кол­ко му е ну­ж­на тя”, спо­де­ля д-р Бо­жа­ни­на.

Пер­ку­тан­ни­ят ми­ни­ин­ва­зи­вен ме­тод /през ко­жа­та/ на ле­че­ние е по­з­нат мно­го от­да­в­на. Из­ми­с­лен е от френ­с­ки ре­в­ма­то­лог, но про­б­ле­мът при не­го е, че мно­го че­с­то бо­ле­ст­та се по­я­вя­ва от­но­во- ре­ци­ди­ви­ра. А, про­б­ле­мът при ле­че­ни­е­то на  Дю­пю­и­т­ре­но­ва кон­т­ра­к­ту­ра са то­ч­но ре­ци­ди­ви­те, по­со­ч­ва д-р Бо­жа­ни­на. Кол­ко­то по-ин­ва­зи­вен е ме­то­дът на ле­че­ние и с по- дъл­го въз­та­но­вя­ва­не, тол­ко­ва по-ма­лък е ре­ци­ди­вът, съ­о­т­ве­т­но по-ми­ни­ин­ва­зи­вен по­д­ход е по-ри­с­ков.

„То­ва, ко­е­то пре­д­ла­га­ме, е ме­тод, кой­то пра­к­ти­ку­ват ко­ле­ги в ня­кол­ко цен­тъ­ра в Ро­тер­дам, Па­риж и Ма­я­ми. Из­по­л­з­ва­ме ма­с­т­на тъ­кан, ко­я­то след ос­во­бо­ж­да­ва­не на пръ­с­та по кла­си­че­с­кия ми­ни­ин­ва­зи­вен до­с­тъп, се сла­га в длан­та, за да пре­до­т­в­ра­ти ре­ци­ди­ви­те”, обя­с­ни ле­кар­ка­та. Ле­че­ни­е­то се съ­с­тои в ко­ре­к­ция на де­фор­ма­ци­я­та на пръ­с­ти­те и въз­та­но­вя­ва­не фун­к­ци­я­та на ръ­ка­та. Чрез ми­ни­ин­ва­зи­в­на те­х­ни­ка на ле­че­ние па­ци­ен­ти­те бър­зо и пъл­но­цен­но въз­в­ръ­щат сво­я­та тру­до­с­по­со­б­ност за пе­ри­од от ня­кол­ко дни. Ма­с­т­на­та тъ­кан е со­б­с­т­ве­на тъ­кан, ко­я­то се взе­ма от па­ци­ен­та по вре­ме на про­це­ру­ра­та. То­зи ме­тод се при­ла­га от ня­кол­ко го­ди­ни.Ма­ни­пу­ла­ци­я­та се из­вър­ш­ва по кли­ни­ч­на пъ­те­ка. По ду­ми­те на ор­то­пе­да, до­ри и бо­ле­с­та да се раз­вие от­но­во, ме­то­дът мо­же да се по­в­то­ри без ус­ло­ж­не­ния.

Д-р Би­ля­на Бо­жа­ни­на има на­ме­ре­ние да ор­га­ни­зи­ра про­фи­ла­к­ти­ч­ни пре­г­ле­ди с цел про­с­ле­дя­ва­не на па­ци­ен­ти със за­бо­ля­ва­не­то в ре­ги­о­на, ка­к­то и ле­че­ние, ако же­ла­ят. Пре­г­ле­ди­те ще са без­п­ла­т­ни. Ня­ма ну­ж­да от на­п­ра­в­ле­ние от ле­кар. Ще се про­ве­дат през март и ап­рил сря­да и пе­тък от 10 до 12 ч., с пре­д­ва­ри­тел­но за­пи­с­ва­не на по­со­че­ни­те те­ле­фо­ни – 052/571 818 и 052/571 820.

Ст. ГЕОРГИЕВА

 

Коментарите са затворени.