Училището – желана територия

Mar 29th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

На 9 март в СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик по тра­ди­ция се ор­га­ни­зи­ра и про­ве­де Об­щин­с­ка­та кон­фе­рен­ция „Учи­ли­ще­то – же­ла­на те­ри­то­рия”, за да се спо­де­лят по ин­те­ра­к­ти­вен на­чин до­б­ри­те пра­к­ти­ки на уче­ни­ци и учи­те­ли в то­ва на­п­ра­в­ле­ние.
Най-на­пред пре­д­с­та­ви­ха сво­я­та съ­в­ме­с­т­на дей­ност /учи­те­ли и уче­ни­ци/ пре­д­с­та­ви­те­ли­те на Об­щин­с­кия де­т­с­ки ком­п­лекс. Те из­тъ­к­на­ха по­ре­д­ни­те си ус­пе­хи за по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни ка­то уча­с­т­ни­ци в на­ци­о­нал­ни­те съ­с­те­за­ния по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в гр.Мон­та­на. Уче­ни­кът Ер­син Ер­ду­ан от ІХ „а” клас на СОУ „Хр.Бо­тев” и учи­те­лят Пла­мен Ива­нов спо­де­ли­ха как се ра­бо­ти в ОДК за из­ди­га­не ро­ля­та на ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии в из­вън­к­ла­с­на­та и клу­б­на дей­ност за фор­ми­ра­не­то и раз­ви­ти­е­то на уче­ни­ко­ва­та ли­ч­ност. Те ка­за­ха в за­к­лю­че­ние, че се стре­мят ин­фор­ма­ци­он­ни­те те­х­но­ло­гии да им слу­жат на тях, а не те на те­х­но­ло­ги­и­те. Тра­ди­ци­он­ни ста­на­ха пе­ри­о­ди­ч­ни­те ве­с­т­ни­ци, ко­и­то из­да­ва ОДК : „Ка­лей­до­с­коп” и „Учи­ли­щен свят”. Вси­ч­ко, ко­е­то ис­ка­те да уз­на­е­те за дей­но­ст­та на ОДК мо­же­те да ви­ди­те в сле­д­ни­те сай­то­ве:
www.odkbalchik.net
www.umbalchik.org
www.upodbalchik.net
С то­зи до­к­лад пре­д­с­та­ви­те­ли­те на ОДК се кла­си­ра­ха на пър­во мя­с­то на об­ла­с­т­но­то съ­с­те­за­ние в гр.Ка­вар­на и ще про­дъл­жат на на­ци­о­нал­ния кръг в Со­фия през сле­д­ва­щия ме­сец.
За фор­ми­ра­не­то на пър­во­на­чал­ни пре­д­с­та­ви на де­ца­та от де­т­с­ка­та гра­ди­на за те­х­ни­те пра­ва в ус­ло­ви­я­та на ЦДГ го­во­ри в дъ­лъг до­к­лад и кра­т­ка пре­зен­та­ция ди­ре­к­то­рът на ЦДГ № 1 Ви­к­то­рия Яко­ва, а ди­ре­к­то­рът на ЦДГ № 2 Кра­си­ми­ра То­до­ро­ва по съ­щия на­чин за­се­г­на въ­п­ро­са за аг­ре­си­в­но­ст­та на де­ца­та в пре­ду­чи­ли­щ­на въз­раст. Ис­тин­с­ки ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка пре­зен­та­ци­я­та на гл.учи­тел в ЦДГ № 2 Иван­ка Бър­за­ко­ва, ко­я­то в съ­дър­жа­тел­на ино­ва­ци­он­на фор­ма спо­де­ли ка­к­ви са на­чал­ни­те стъ­п­ки при въз­пи­та­ни­е­то на де­ца­та с ау­ти­зъм. Спо­ред не­й­ни­те дан­ни в Бъл­га­рия има офи­ци­ал­но ре­ги­с­т­ри­ра­ни 16 000 де­ца с ау­ти­зъм и те ис­кат по­не 10 не­ща да знае учи­те­лят, ко­га­то се зани­ма­ва и с тях и с дру­ги­те де­ца.
За ино­ва­ци­он­ни по­д­хо­ди в учи­ли­щ­ния ме­ни­дж­мънт го­во­ри­ха Пла­мен Ива­нов /учи­тел в ОДК/  и Пе­тър Пе­т­ров /зам.-ди­ре­к­тор в ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”. По­х­ва­ли­ха се с пър­во­то еле­к­т­рон­но ин­фор­ма­ци­он­но та­б­ло и еле­к­т­ро­нен дне­в­ник. Те­х­ни­ят до­к­лад бе­ше от­ли­чен на Об­ла­с­т­но­то съ­с­те­за­ние в гр.Ка­вар­на.
Гер­га­на Сто­я­но­ва и Сте­фа­ни Ян­че­ва от ОУ „Ан­тим І” по­ка­за­ха в сво­я­та пре­зен­та­ция как Зе­ле­но­то учи­ли­ще е еже­го­д­на тра­ди­ция при тях за уче­не, въз­пи­та­ние и спорт.
С пре­по­ръ­ка­та да има по­ве­че СИП по из­ку­с­т­ва­та пре­д­с­та­ви ра­бо­та­та на своя клуб по ри­су­ва­не учи­те­лят от ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Ва­лен­тин Шал­тев.
Уче­ни­ци от СОУ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Обро­чи­ще по­ка­за­ха пре­к­ра­сен на­чин да се про­ти­во­по­с­та­ви здра­ве­то на тю­тю­но­пу­ше­не­то. Спо­ред те­х­ни­те дан­ни от пре­зен­та­ци­я­та им Бъл­га­рия е на тре­то мя­с­то в Ев­ро­па по брой пу­ша­чи. Уче­ни­ци­те из­не­на­да­ха гра­ж­да­ни­те на Бал­чик, ко­га­то пре­ди ме­сец ми­на­ха през пло­ща­да и цен­т­рал­ни­те ули­ци ка­то пре­д­ла­га­ха на пу­ша­чи­те вме­с­то да пу­шат да ла­п­нат бон­бон­че.
Пак уче­ни­ци от СОУ с.Об­ро­чи­ще пре­д­с­та­ви­ха своя ши­ва­че­с­ки клуб с пре­зен­та­ци­я­та „Ние сме на все­ки сан­ти­ме­тър”. Те ни уве­ри­ха, че ши­е­не­то е не са­мо за пен­си­о­не­ри­те. То­ва е за­ни­ма­ние за твор­че­с­ки ли­ч­но­с­ти, ко­и­то от хар­тия, плат и дру­ги ма­те­ри­а­ли мо­гат да из­ра­бо­тят не­ве­ро­я­т­ни не­ща.
„Из­ку­с­т­во­то да се по­ма­га” бе ра­зи­с­к­ва­но в пре­зен­та­ци­я­та на Или­я­на Мо­ря­но­ва и Еми­лия Ене­ва, учи­тел­ки от ОУ „Ан­тим І”, а Ка­лин­ка Ши­ш­ко­ва ни убе­ди със своя до­к­лад, че пре­по­да­ва­не­то е по­ло­ви­ни­ят път към зна­ни­е­то и по­со­чи зна­че­ни­е­то на це­ло­д­не­в­но­то обу­че­ние при по­ви­ша­ва­не ус­пе­ва­е­мо­ст­та на уче­ни­ци­те.
След из­во­да на ди­ре­к­то­ра на СОУ „Хр.Бо­тев” Стой­ка Вла­до­ва, че ди­на­ми­ка­та на уро­ка тря­б­ва да сле­д­ва но­во­то въз­при­е­ма­не на све­та ста­на­х­ме сви­де­те­ли на из­по­л­з­ва­не­то на ин­те­ра­к­ти­в­на­та дъ­с­ка в ча­со­ве­те по ан­г­лий­с­ки език, де­мон­с­т­ри­ра­но ин­те­ре­с­но и по­ле­з­но от Мил­ка Мо­ря­но­ва, учи­тел­ка в СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик. Ма­кар че вре­ме­то бе­ше на­пре­д­на­ло до­с­та, вси­ч­ки с не­и­мо­ве­рен ин­те­рес ста­на­ха сви­де­те­ли на при­ло­же­ни­е­то на но­ви­те те­х­но­ло­гии в обу­че­ни­е­то, ко­и­то са на пра­га на вся­ко учи­ли­ще в 21 век.

Маруся КОСТОВА


Коментарите са затворени.