УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

Mar 15th, 2016 | От | Category: обяви

ПОКАНА
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК И ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на община Балчик и община Генерал Тошево,
След проведено обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор в Балчик и Генерал Тошево, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие”.
Учредителното събрание ще се проведе на 18.03.2016 г. от 14:00 часа в гр. Балчик, сградата на Общинска администрация, Заседателна зала ет.1, пл.„21ви септември” №6, при следния проекто-дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево”;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на Сдружението;
4. Приемане на правила в Обществена полза;
5. Други.
Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на Местна инициативна група, трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление на юридически лица на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на община Балчик, пл. „21ви септември” №6, стая 109. Тел: 0895554021; email: m.dimitrov@balchik.bg, лице за контакт: Димитър Димитров – гл. експерт ЕМС.
Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание, която е на разположение на горепосочения адрес.

Оставете коментар