Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

Mar 15th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 година; изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 49 и 48 по Протокол № 6 от 28.01.2016 г. на ОбС – Балчик, Заповед № 170/17.02.2016 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи :
1.1. част от ПИ № 02508.87.131 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на 2 бр. рекламно – информационни елементи с обща площ 2,2 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 107,25 лв. /сто и седем лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.
1.2. част от ПИ № 02508.7.120 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 0,40 м2 на стълб на улично осветление, с начална годишна наемна цена 19.98 лв. /деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.
2. Срок на договора – 3 год. /три години/ по т. 1.1 и т. 1.2. 3. До участие в търга по т. 1.1. и т.1.2 се допускат физически и юридически лица. След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламни елементи върху част от имот – публична общинска собственост.
Кандидатите могат да участват само за един от горепосочените имоти за поставяне на рекламни елементи.
4. Търгът ще се проведе на 15.03.2016 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 25.02.2016 г. до 14.03.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения за участие е 14.03.2016 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
За справки:
тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова

Оставете коментар