Бързо проведено заседание на Общински съвет Балчик, поради форсмажорни обстоятелства

Mar 15th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА) на 7 март 2016 година от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Предоставяне на терен в град Балчик за изграждане на филиал за Спешна медицинска помощ.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 953/20.10.2015 г. по сключено споразумение за партньорство РД-02-30-30/27.04.2015 г. между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”, Специфична цел 4.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион”, Специфична цел 5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
Всички точки от Дневния ред бяха приети единодушно и гласувани поименно – съобщи председателят на ОбС – Атанас Жечев. /Б.Т./

Оставете коментар