ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Mar 15th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки” ”
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП – 00479-2016-0004
КРАЕН СРОК за подаване на оферти – До 16:00 часа на 10.03.2016 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ – 10:00 часа на 11.03.2016 г.
За въпроси и допълнителна информация:
Милен Йорданов, телефон 0579 71036
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти:
Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 71046.

Оставете коментар