ПОКАНИ

Mar 29th, 2011 | От | Category: Общински новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за уча­с­тие в про­це­ду­ра: „Из­пъл­не­ние на мер­ки по ин­фор­ми­ра­ност и пу­б­ли­ч­ност на про­ект: “Ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ули­ци: „д-р Зл. Пе­т­ков”, „Иван Ва­зов”, „Г. Бен­ко­в­с­ки”, „Хр. Бо­тев” и “Ду­нав”; ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци „д-р Зл. Пе­т­ков” и „Г. Бен­ко­в­с­ки”; и из­г­ра­ж­да­не на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. „Г. Бен­ко­в­с­ки” по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007 – 2013 г.”.
До­ку­мен­та­ция:
– по­ка­на
– те­х­ни­че­с­ка спе­ци­фи­ка­ция
– об­раз­ци: офер­та
Кра­ен срок за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти­те: 16.00 ча­са на 04.04.2011 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за уча­с­тие в про­це­ду­ра: “Из­вър­ш­ва­не на те­кущ одит на про­ект: Ре­ха­би­ли­та­ция и бла­го­у­с­т­ро­я­ва­не на ули­ци: д-р Зл.Пе­т­ков, Иван Ва­зов, Г.Бен­ко­в­с­ки, Хр.Бо­тев и Ду­нав; ре­ха­би­ли­та­ция на два пар­кин­га встра­ни от ули­ци д-р Зл. Пе­т­ков и Г. Бен­ко­в­с­ки; и из­г­ра­ж­да­не на ме­с­та за от­дих в бли­зост до ул. Г. Бен­ко­в­с­ки по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие 2007–2013 г.”
Документация:
– покана
– техническа спецификация
– образци: декларация и оферта
Краен срок за представяне на офертите: 16.00 часа на 05.04.2011 г.

Коментарите са затворени.