Сертифицираха рибарска група от региона

Mar 29th, 2011 | От | Category: Общински новини

Ме­с­т­на­та ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик бе офи­ци­ал­но сер­ти­фи­ци­ра­на днес от ИА­РА. Сдру­же­ни­е­то е ед­но от пър­ви­те три в Бъл­га­рия, по­лу­чи­ло до­ку­мент за ле­ги­тим­ност в бран­ша.  Це­ре­мо­ни­я­та се про­ве­де в рам­ки­те на Ев­ро­пей­с­кия фо­рум на Ме­с­т­ни­те ини­ци­а­ти­в­ни ри­бар­с­ки гру­пи,  от­к­рит от за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те д-р  Цве­тан Ди­ми­т­ров и из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на ИА­РА Явор Не­дев.                                                                 /Б.Т/

Коментарите са затворени.