Спечелен проект за интеграция на етнически малцинства

Mar 29th, 2011 | От | Category: Общински новини

Об­щи­на Бал­чик е одо­б­ре­на за без­въз­ме­з­д­но фи­нан­си­ра­не в раз­мер на 142 279,74 ле­ва с про­ект „Ние иг­ра­ем и учим за­е­д­но” по схе­ма BG051PO001-4.1.03 „Ин­те­г­ра­ция на де­ца­та и уче­ни­ци­те от ет­ни­че­с­ки­те мал­цин­с­т­ва в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма”.
Обект на спе­че­ле­ния про­ект са де­т­с­ки­те гра­ди­ни “Здра­вец”, “Зна­ме на ми­ра” и “Чай­ка” от Бал­чик, ка­к­то и “Пър­ви юни” в се­ло Об­ро­чи­ще.
Иде­я­та е да се съ­з­да­дат ус­ло­вия за по-ус­пе­ш­на­та со­ци­ал­на ре­а­ли­за­ция на де­ца­та и уче­ни­ци­те от ет­ни­че­с­ки­те мал­цин­с­т­ва в об­щи­на Бал­чик, смя­тат от от­дел „Ев­ро­ин­те­г­ра­ция и ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во”.
Дей­но­с­ти­те по про­е­к­та ще об­х­ва­щат 144 де­ца от ет­ни­че­с­ки мал­цин­с­т­ве­ни гру­пи на че­ти­ри­те де­т­с­ки гра­ди­ни, ка­к­то и 54 де­т­с­ки учи­те­ли. Пре­д­ви­ж­да се по­до­б­ря­ва­не на  въ­т­ре­ш­на­та сре­да в при­ем­ни­те де­т­с­ки гра­ди­ни, тран­с­пор­ти­ра­не на де­ца­та от ром­с­кия квар­тал “Мла­дост” в с. Об­ро­чи­ще до де­т­с­ка­та гра­ди­на. Про­е­к­тът ще фи­нан­си­ра и обу­че­ни­е­то на учи­те­ли за ра­бо­та в мул­ти­кул­тур­на сре­да. За­ло­же­на е по­д­го­то­в­ка на де­ца­та от мал­цин­с­т­ва­та пре­ди по­с­тъ­п­ва­не­то им в пър­ви клас, ор­га­ни­зи­ра­не на съ­в­ме­с­т­ни по­се­ще­ния на му­зеи, ек­с­кур­зии и раз­ли­ч­ни пра­з­ни­ци.                                                                                                     /Б.Т./

Коментарите са затворени.