Протокол №7 от 25 февруари 2016 г. на ОбС – Балчик

Mar 7th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район (ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 56: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3, чл. 33, ал. 3 от ЗТ, Общински съвет Балчик реши: 1. Дава съгласие Община Балчик да членува в ОУТР „Организация за управление на варненски черноморски район”. 2. Упълномощава Николай Добрев Ангелов, в качеството му на кмет на Община Балчик да представлява Общината като учредител на организация за управление на туристически район с наименование „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” и да поеме правните, административните и финансови задължения по учредяването и членството на Общината в организацията. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Определяне на представител на община Балчик в Общото събрание на Сдружение „Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство” (АОСТКИН). Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 57: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА и в съответствие с Устава на Сдружение “Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК: 1. ОПРЕДЕЛЯ за представители на Община Балчик в Общото събрание на Сдружение “Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”, както следва: – Делегат: Николай Ангелов – кмет на Община Балчик, – Заместник-делегат: Иванка Георгиева Бързакова – председател на ПКОКМД Гласували за заместник-делегат Присъстващи в залата – 21 общински съветници, Иванка Бързакова не гласува 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2. Дава мандат на определените представители да упражняват в пълен обем правомощията, произтичащи от членството на Община Балчик в Сдружение “Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”. Гласуване на цялото проекто-решение: Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Даване мандат на кмета на община Балчик за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 58: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл. 198е, ал.V от Закона за водите, във вр. чл. 5, ал.V от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК: Дава мандат на Николай Ангелов – кмет на Община Балчик да представлява Община Балчик в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД гр.Добрич с всички правомощия, произтичащи от членството на Община Балчик в Асоциацията по ВиК-Добрич. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, находящо се в „МЦ І” ЕООД град Балчик, за зъботехническа дейност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 59: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си помещение с площ 16.46 м2., представляващо зъботехнически кабинет, находящо се “МЦ I” ЕООД в гр. Балчик – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., да бъде отдадено под наем за извършване на зъботехническа дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс в размер на 637,98 лв. /шестстотин тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС. 3. Кандидатите за участие следва да са: 3.1. регистрирани по Търговския закон. 3.2. да спазват предмет на дейност – осъществяване на зъботехническа дейност, търговия с медицински материали и консумативи. 3.3. да използват горепосоченият имот, като зъботехнически кабинет и да не променят предназначението на наетото помещения. 3.4. да са завършили медицинско образование по зъботехника. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилион, находящ се в ОУ „Антим І” град Балчик, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 60: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си помещение с площ 60 м2. представляващо павилион за пакетирани стоки, находящо се ОУ “Антим I”, в гр. Балчик – публична общинска собственост, актувано с АОС 393/14.10.2014 г., да бъде отдадено под наем за търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 1 173,60 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, без ДДС. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея „Двореца” град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 61: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г., общински съвет Балчик дава съгласието си: 1.1. 24 бр. павилиони с № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея “Двореца”, гр. Балчик – публична общинска собственост, да бъдат отдадени под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 01.08.2016 год. до 31.10.2016 год. 1.2. 5 бр. павилиони с № 4, 11, 16, 25, 26, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея “Двореца”, гр. Балчик – публична общинска собственост, да бъдат отдадени под наем за извършване на търговска дейност, за срок от 01.05.2016 год. до 31.10.2016 год., чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс. 2. Утвърждава начални наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс в размер на : – по т. 1.1. 688,50 лв. /шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС за всеки един от павилионите. – по т. 1.2. 1 377,00 лв. /хиляда триста седемдесет и седем лева/, без ДДС за всеки един от павилионите. 3. Кандидатите за участие следва да: 3.1. са регистрирани по Търговския закон. 3.2. спазват предмета на дейност на отдаденият под наем търговски обект, съгласно одобрената схема. 3.3. Всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите които участва за повече от един обект, следва да подреди /класира/, приоритетно /по предпочитание/ изброените от него обекти. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред:Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център І- Балчик” ЕООД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 62: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 9 ог Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл.147 от Търговския закон и чл. 14, ал.ІІІ от Учредителния акт на “Медицински център I” ЕООД гр.Балчик, Общински съвет-Балчик: 1. Удължава договор № 481 от 19.12.2012г. за възлагане на управление на “Медицински център I” ЕООД гр.Балчик, сключен с Д-р Иво Войчев, считано от 19.12.2015г. до избирането на нов управител и сключването на договор за управление с него. 2. Потвърждава управленските действия и решения на Д-р Иво Войчев за срока от 19.12.2015г. до сключване на допълнително споразумение/анекс/ към договор № 481 от 19.12.2012г. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи допълнително споразумение/анекс/ към договор № 481 от 19.12.2012г с Д-р Иво Войчев за удължаване срока на договора до избирането на нов управител. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Избор на управител на „Медицински център І- Балчик” ЕООД. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 63: На основание чл. 21,ал. ІІ, във вр.с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137,ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон и чл. 14, ал. ІІІ от Учредителния акт на “Медицински център І” ЕООД гр.Балчик, Общински съвет-Балчик: 1. Освобождава Д-р Иво Христов Войчев от длъжността управител на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик, поради изтичане срока на договор № 481 от 19.12.2012 г. за възлагане на управлението, считано от дата на сключване на договор с нов управител. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували за първа точка: 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2. Избира за управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Балчик Д-р Яна Костадинова Дочева – Димова с призната специалност по неврология, за срок от 3/три/ години, считано от датата на сключване на договор за възлагане на управлението на “Медицински център І” ЕООД гр. Балчик. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували за втора точка: 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3. Определя месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 200% /двеста процента/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи договор за възлагане управлението на “Медицински център І” ЕООД гр.Балчик с д-р Яна Костадинова Дочева-Димова. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували за цялото проекто-решение: 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 64: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и т. 6 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-07-1/15.02.2016 г. от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 18 /осемнадесет/души 1 800 лева,по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2016 г. 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 65: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва: 1. Евгения Ивайлова Ангелова от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 2. Ашим Синан Айвазов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Нели Иванова, управител на ДСП. 3. Петя Атанасова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. 4. Митхат Саид Тахир от с. Соколово, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 5. Желязко Славчев Славчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева. 6. Георги Йорданов Душков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева. 7. Борис Славчев Славчев от гр. Балчик, за лечение и закупуване на лекарства, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева. 8. Димитричка Тодорова Жекова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. 9. Иванка Тонева Вълева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. 10. Борис Петков Стоевски от гр. Балчик, за лечение на дъщеря му Надя Борисова Стоевска, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 11. Георги Неделчев Минчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 12. Пенка Борисова Димитрова от гр. Балчик, за лечението на Борислав Димитров, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. 13. Юлка Йорданова Симеонова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. 14. Ялчин Мемду Хюсеин от гр. Балчик, кв. Момчил, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна общинска администрация Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 66: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, РЕШИ: 1. Дава съгласие да се финансира проект „Ефективна общинска администрация Балчик”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-109 /13.08.2014 г., със средства на общинския бюджет в размер на 847,08 лева (осемстотин четиридесет и седем лева и 08 ст.), представляващи неверифицирани разходи както следва: – По бюджетно перо от група А, т.5.1„Разходи за дейности,свързани с осигуряване на публичност” не са верифицирани разходи в размер на 357,12 лева. – По бюджетно перо от група Б, т.13 „Разходи за организация и управление” не са верифицирани разходи в размер на 489,96 лева 2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 67: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Изместване на част от съществуваща ВЛ 110 кV “Момчил” в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст “Варна север” – п/ст “Каварна”, в землището но с. Оброчище, община Балчик”. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на фурна с прилежащо дворно място в с. Дропла. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 68: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4616/04.02.2016 г., представляващ: масивна едноетажна сграда – фурна и битовка с обща площ от 242 м2, склад с площ 115 м2 и прилежащо дворно място ПИ № 23769.501.191 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 968 м2 /деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/. 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 500.00 лева /дванадесет хиляди и петстотин лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга; 3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, 2015 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ППЗСП, общински съвет – Балчик 1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик 2015 година, във връзка със създаване на стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич за периода 2016-2020 година. 2. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община БАЛЧИК, 2015 година Доклад приет с Решение № 69 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Балчик Месец януари 2016 Съдържание 1. Въведение 2. Методология 3. Описание на ситуацията в община Балчик 4. Анализ на групите в риск /целевите групи/ в община Балчик 5. Състояние на мрежата от социални и интегрирани услуги в общината 6. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в общината 7. Заключения и препоръки
1. Въведение Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Балчик е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво и разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич за периода 2016-2020 г. Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Общинска администрация – Балчик, кметства, Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане” – Балчик, Дирекция „Бюро по труда”-Добрич, филиал Балчик, РПУ Балчик, МКБППМН, училища, представители на целевите общности и рисковите групи. Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на работна група за община Балчик и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Балчик, проведено през месеците декември 2015 – януари 2016 година. Проучването е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересувани страни в общината. Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, Общинската стратегия за закрила на детето, Програмата за закрила на детето. Обобщените изводи от анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за развитие са обсъждани с Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на територията на общината, с представители на Дирекция „Социално подпомагане”. Считаме, че този анализ ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване качеството на живот на населението на община Балчик. 2. Методология 2.1. Цели и обхват на проучването Проучването на ситуацията в Община Балчик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на Община Балчик. В настоящия анализ се сравняват тенденциите и процесите, изведени от данните за периода 2011 – 2015 година, както и изводите и препоръките от предходния анализ през 2010 година, за да се очертаят по-ясно приоритетите на общинската социална политика за следващия период. Целите на проучването са: -Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Балчик – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;-Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия; -Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях; -Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Балчик, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на заинтересованите страни – териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община Балчик, като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят малобройни рискови групи. Териториален и времеви обхват. Анализът обхваща всички населени места на територията на Община Балчик за периода 2011 – юни 2015 г. В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:- Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги в област Добрич; – Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;- Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места в общините на областта. Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма. 2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ Работната група работи на доброволен принцип, мотивирана от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в Община Балчик. В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от Общината. Използваните методи за събиране на информация включват: -Документално проучване на анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие); -Систематизиране и обобщаване на статистически данни, редовно събирани и актуализирани от: – институциите на общинско ниво – като РДСП, РИО Добрич, РЗИ, РЗОК, ДБТ; – общинска администрация – ГРАО и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др., – Д «СП» и отделите „Социална закрила” в общините; – Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ на МВР и др.; – Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините – Училища, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги. – Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора” по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села) ; – Посещения на място, срещи и дискусии със служители в община Балчик, с представители на областната администрация, местните структури на АСП, видовете услуги, НПО, целеви общности и групи в риск. 3. Описание на ситуацията в община Балчик 3.1. Обща характеристика на общината. Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с гр. Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добричка и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км. На територията на Община Балчик има 22 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите “много малки” и “малки”. Изключение правят следните села с над 500 жители: Оброчище (2369 д.), Соколово (1043 д.) и Кранево (676 д.). С постоянно население под 100 души са селата Карвуна – 1 ж., Брястово – 10 ж. В общината е разположен курортен комплекс „Албена” – селищно образувание с национално значение. Фактор с особено значение за съвременното социално-икономическо състояние на община Балчик са географските му дадености – транспортно-географското му положение и съчетанието на природните ресурси, използвани по подходящ начин. В равнинната част от територията на общината се намират едни от най – плодородните полета на Добруджа,с традиционно добре развито земеделие и богата реколта от селскостопанска продукция. Черноморското крайбрежието на общината, разнообразието от форми на релефа, на климата, водните ресурси и др., днес се използва за целите на туристическата функция, която е водеща в общинската икономика. Община Балчик се утвърждава като конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и условия за практикуване на различни видове туризъм – летен морски туризъм, голф туризъм, спа туризъм, балнеология, спортен туризъм и пр. Това се определя от природните дадености и модерната инфраструктура – пристанище, Яхтено пристанище, курортна зона „Тузлата” с лечебна кал, морските плажове по крайбрежната ивица, голф игрищата „BlackSeaRama&Villas” и „Лайтхаус голф енд спа ризорт”, минералните извори. Културно – историческите забележителности на древния град, съвременните фестивали и международни събития в град Балчик и общината определят днес достойно място на съвременния културен туризъм в развитието на общината. В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява и това оказва много силно влияние върху икономическите и социалните условия. 3.2. Население – демографска характеристика Постоянното население на община Балчик към 01.02.2015 г. наброява 22151 д., като в град Балчик е съсредоточено 61,2% (13565 д.) от населението на общината и бележи нарастване на населението в града за сметка на това в селата в сравнение с предходния период (60.5% през 2010 година). 3.2.1 Тенденции в броя на населението По данни от ГРАО трайна е тенденцията към намаляване на населението в общината – с 568 души от жителите по постоянен адрес и 397 от жителите по настоящ адрес за периода 2011 – 2015 г. Сравнителна таблица на населението по постоянен и по настоящ адрес Община Балчик
Година-Жители по постоянен адрес-Жители по настоящ адрес
2011 г.-22689 д.-22467 д.
2012 г.-22552 д.-22329 д.
2013 г.-22425 д.-22253 д.
2014 г.-22279 д.-22080 д.
2015 г.-22151 д.-22070 д.
Тенденцията да намалява броят на населението е характерна за всички населени места. Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, не засяга община Балчик с темповете, които са характерни за преобладаващата част от общините в страната. За периода 2011 -2015 г., общинският център Балчик намалява броя на населението си – със 198 д. Броят на населението в малките населени места в общината като цяло намалява, но с изразена динамика през петте години – леко увеличение през 2012 – 2014 година и спад през 2015 г.
Динамика в броя на населението, по населени места и постоянен адрес. Община Балчик за периода- 2011 -2015 г.:
Населено място-2011 г.-2012 г.-2013 г.-2014 г.-2015 г.
гр. Балчик-13617-13725-13721-13736-13565
с. Безводица-346-349-348-349-347
с. Бобовец-157-156-148-146-161
с. Брястово-9- – -7-5-10
с. Гурково-487-480-497-517-481
с. Дропла-315-319-330-340-307
с. Дъбрава-167-169-174-175-159
с. Змеево-250-268-282-291-244
с. Карвуна-1-1-1-1-1
с. Кранево-689-688-700-704-676
с. Кремена-146-137-137-134-151
с. Ляхово-500-500-499-492-502
с. Оброчище-2401-2430-2462-2476-2369
с. Преспа-203-209-219-221-207
с. Рогачево-183-189-190-194-178
с. Сенокос-615-610-625-636-607
с. Соколово-1054-1045-1061-1083-1043
с. Стражица-486-477-484-494-487
с. Тригорци-158-161-156-159-176
с. Храброво-68-68-71-73-66
с. Царичино-123-127-134-150-118
с. Църква-304-312-307-308-296
Има известна териториална диспропорция в степента на населеност на общината, която създава проблем във възможностите за пълноценното усвояване на потенциалите на територията, за нормалното функциониране на обекти за първично обслужване на населението и др. 3.2.2. Ниво на раждаемост, естествен прираст, смъртност По данни от ГРАО в община Балчик броят на издадените актове за раждания през 2015 г. е 157 д. За анализирания период (2011-2015 г. ) броят на родените се движи между 116 д. (2012 г.), и 174 д. за 2014 г. Най-висок брой родени лица е регистриран в двете най-големи населени места – град Балчик и село Оброчище. Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи тенденция на нарастване като през 2015 г. са издадени 283 акта за умирания и коефициентът на смъртност е 12,78‰. Този коефициент през годините варира от по-ниския 11.35‰ през 2012 година и незначително по-високия за 2013 и 2014 г. – 12.89‰. По естествени причини в малките населени места коефициентът е доста по-висок (за 2013 г. с. Змеево – 44,78‰, с. Гурково – 37.5‰, с. Храброво – 29.41‰, с. Дропла -25.08‰, с. Църква – 22.44‰,). Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за общината през целия период е отрицателен. Коефициентът на естествен прираст за 2015 г. е отрицателен – 5,6‰. Сравнителна таблица за събитията по гражданско състояние. Община Балчик: Година-Брой актове за раждания-Брой актове за смърт 2011 г.-136-284 2012 г.-116-256 2013 г.-128-289 2014 г.-174-287 2015 г.-157-283 3.2.3. Възрастова структура на населението Половата структура на населението на община Балчик е с пропорции, които са характерни за страната. Преобладава броят на мъжете, които са 11114 д. към 2015 г. и за целия петгодишен период са повече от жените. В териториален аспект, броят на жените преобладава над този на мъжете в селата Гурково, Стражица и Тригорци. Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. сочат, че община Балчик е с проблемна възрастова структура на населението. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване, на социалните услуги и др. От общия брой на населението към 2011 г. по настоящ адрес – 22467 д., разпределението им по основни възрастови групи е както следва: 3790 д. са в под трудоспособна възраст, което е 16,87% от общия брой на населението; 14077 д. са в трудоспособна
По петнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на Паркинг “Двореца” гр. Балчик и 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 70: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал.1 и ал.2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 531/27.02.2014 г. дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си части от имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс, както следва :Година-Брой актове за раждания-Брой актове за смърт 2011 г.-136-284 2012 г.-116-256 2013 г.-128-289 2014 г.-174-287 2015 г.-157-283 3.2.3. Възрастова структура на населението Половата структура на населението на община Балчик е с пропорции, които са характерни за страната. Преобладава броят на мъжете, които са 11114 д. към 2015 г. и за целия петгодишен период са повече от жените. В териториален аспект, броят на жените преобладава над този на мъжете в селата Гурково, Стражица и Тригорци. Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. сочат, че община Балчик е с проблемна възрастова структура на населението. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване, на социалните услуги и др. От общия брой на населението към 2011 г. по настоящ адрес – 22467 д., разпределението им по основни възрастови групи е както следва: 3790 д. са в под трудоспособна възраст, което е 16,87% от общия брой на населението; 14077 д. са в трудоспособна
По шестнадесета точка от дневния ред: Освобождаване на д-р Иво Войчев от длъжността управител на „МБАЛ” ЕООД Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 71: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. І, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, Общински съвет-Балчик: 1. Освобождава д-р Иво Христов Войчев от длъжността управител на “МБАЛ-Балчик “ЕООД гр. Балчик, по негово желание, изразено писменно, считано от дата на сключване на договор с временно изпълняващ длъжността управител. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували по т. 1 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. Назначава за временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ-Балчик” ЕООД гр. Балчик д-р Парсек Саркис Салбашян, до провеждане на конкурс за избор на управител. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували по т. 2 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на “МБАЛ -Балчик ” ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител на “МБАЛ -Балчик “ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от принципала – Общински съвет-Балчик. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували цялото проекто-решение 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Приемане на Стратегия на Община Балчик за социално включване на етническите малцинства в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация област Добрич (2012-2020). Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 72: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация област Добрич (2012-2020), Общински съвет Балчик Р Е Ш И: 1. Приема Стратегия на Община Балчик за социално включване на етническите малцинства за периода 2016-2020 в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация област Добрич (2012-2020). Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
1.1. Паркинг “Двореца”, гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 5 639.40 лв., без ДДС, за срок от 5 г. 1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС, за срок от 5 г. 2. Условия за участие в публично оповестен неприсъствен конкурс : 2.1. Кандидатите за участие по т. 1.1. следва да: 1. са регистрирани по Търговския закон; 2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса; 3. не променят предназначението на наетият имот; 4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период – боядисване на пътната маркировка на паркинга и подобряване на настилката му, поддръжка на осветителните тела, подмяна на железните колчета и въжета, разположени към главния път с кашпи и цветя. 5. да вложат инвестиции в имота не по – малко от 5 000 лв. годишно. 6. осигурят работни места: минимум 5 бр. 7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили 8. поставят преместваем обект /тип каса/, съгласно разпоредбите и съгласувано с Община Балчик 9. подържат в чист вид имота 2. 2.Кандидатите за участие по т. 1.2. следва да: 1. са регистрирани по Търговския закон; 2. са упражнявали същата дейност, предмет на конкурса; 3. не променят предназначението на наетият имот; 4. инвестират в инфраструктурата на обекта през целият наемен период – боядисване на пътната маркировка на паркоместата и подобряване на настилката му; 5. да вложат инвестиции в имота не по – малко от 1 000 лв. годишно; 6. осигурят работни места : минимум 2 бр.; 7. предложат преференциални цени за таксуване на електромобили; 8. подържат в чист вид имота; Кандидатите могат да участват и за двата имота, описани в т. 1.1 и т. 1.2. Участникът, спечелил публично оповестеният конкурс и сключил договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, вадеща до АПК “Двореца”. 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред:
Приемане на Общински план за младежта за 2016 година на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 73: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, зъв връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. – ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г. и бр. 14 от 20.02.2015г.), Общински съвет-Балчик РЕШИ: 1. Приема Общински план за младежта през 2016 година в община Балчик. 2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред:
Даване съгласие за участие на Община Балчик в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Балчик – Генерал Тошево” Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 74: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик РЕШИ: 1. ДАВА съгласие община Балчик да стане член – учредител на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Балчик – Генерал Тошево”, което ще одобри и пряко ще се ангажира с прилагането на интегрирана стратегия за Водено от общностите местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР, в случай, че бъде одобрена. 2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Балчик – Николай Ангелов, да представлява Община Балчик в Учредителното събрание на Сдружение „МИГ – Балчик – Генерал Тошево”, като за целта гласува по свое вътрешно убеждение и при запазване интересите на Община Балчик, и в тази връзка да подписва всички необходими договори, протоколи и др. 3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Балчик – Николай Ангелов да предложи представител на Община Балчик за член на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Балчик – Генерал Тошево”. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Атанас Жечев
Председател на Обс Балчик

Оставете коментар