Декларация

Mar 29th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

В подкрепа на кампанията

“България – страна без насилие!”

До На­ро­д­но съ­б­ра­ние на Р.Бъл­га­рия
До Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет на Р.Бъл­га­рия
До Кме­та на  Об­щи­на Бал­чик


Дъл­ги го­ди­ни на­си­ли­е­то над жи­во­т­ни и бе­зо­т­го­вор­но по­ве­де­ние на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на жи­во­т­ни съ­з­да­ват не­до­пу­с­тим за съ­в­ре­мен­ния ци­ви­ли­зо­ван свят вар­вар­с­ки об­лик на на­ше­то об­ще­с­т­во. Ком­пе­тен­т­ни­те дър­жа­в­ни и об­щин­с­ки ор­га­ни не по­ла­гат не­об­хо­ди­ми­те уси­лия за от­с­т­ра­ня­ва­не на те­зи про­б­ле­ми, до­ри на­про­тив – съ­з­да­ват пре­д­по­с­та­в­ки за фи­к­ти­в­но про­ве­ж­да­не на при­ви­д­ни мер­ки в та­зи по­со­ка, с ко­е­то удо­в­ле­т­во­ря­ват фи­нан­со­ви ин­те­ре­си на от­дел­ни гру­пи­ро­в­ки, ча­с­т­ни фир­ми и ор­га­ни­за­ции, съ­з­да­де­ни за из­то­ч­ва­не на об­ще­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва.
За­то­ва по­д­к­ре­пя­ме ини­ци­а­ти­ва­та на ше­с­т­ви­е­то „Бъл­га­рия – стра­на без на­си­лие!”, про­ве­де­но на 20 март 2011 г. и на­с­то­я­ва­ме:
-Про­я­ви­те на же­с­то­кост към жи­во­т­ни­те да бъ­дат кла­си­фи­ци­ра­ни ка­то пре­с­тъ­п­ле­ние в На­ка­за­тел­ния ко­декс на Р.Бъл­га­рия.
-На­с­то­я­ва­ме за но­ви ра­зум­ни сро­ко­ве и съ­з­да­ва­не на На­ци­о­нал­на про­г­ра­ма по За­ко­на за за­щи­та на жи­во­т­ни­те за ов­ла­дя­ва­не на по­пу­ла­ци­я­та от без­до­м­ни жи­во­т­ни, без ев­та­на­зии, на­си­лие и же­с­то­кост, ко­я­то да е под строг дър­жа­вен и об­ще­с­т­вен кон­т­рол.
-На­с­то­я­ва­ме за стро­ги на­ка­за­ния на от­го­вор­ни­те ли­ца, ко­и­то ими­ти­рат дей­ност с цел из­в­ли­ча­не на об­ла­ги, ка­то се въз­по­л­з­ват от съ­с­т­ра­да­ни­е­то към хо­ра и жи­во­т­ни.
-На­с­то­я­ва­ме за за­т­ва­ря­не на об­щин­с­ки­те кон­ц­ла­ге­ри – „при­ю­ти за жи­во­т­ни”, ко­и­то са срам за Бъл­га­рия, ка­к­то и стро­ги на­ка­за­ния за длъ­ж­но­с­т­ни­те ли­ца, ко­и­то по­ра­ди сво­и­те дей­с­т­вия или без­дей­с­т­вие за­дъл­бо­ча­ват про­б­ле­ма с без­до­м­ни­те жи­во­т­ни ка­то в про­ти­во­вес на съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те нор­ми из­вър­ш­ват ма­со­ви ев­та­на­зии и убий­с­т­ва.
-На­с­то­я­ва­ме за кон­т­рол и не­до­пу­с­ка­не на без­дей­с­т­вие на дър­жа­в­ни­те ор­га­ни, ко­е­то во­ди до на­си­лие спря­мо хо­ра и жи­во­т­ни.
-На­с­то­я­ва­ме за съ­з­да­ва­не на зо­о­по­ли­ция.
ИС­КА­МЕ РА­БО­ТЕ­ЩИ ОР­ГА­НИ И ДЪР­ЖА­ВА БЕЗ НА­СИ­ЛИЕ КЪМ ХО­РА И ЖИ­ВО­Т­НИ!
Жа­нет  РО­Д­РИ­ГЕС и 20 ду­ши, раз­пи­са­ли де­к­ла­ра­ци­я­та и над 700 ду­ши, раз­пи­са­ли по­д­пи­с­ка­та за съ­з­да­ва­не на при­ют за без­до­м­ни­те ку­че­та.

Коментарите са затворени.