Покана за заседание на Общински съвет Балчик на 25 февруари 2016 година

Feb 24th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 февруари 2016 година от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д н е в е н р е д:
1. Даване на съгласие община Балчик да членува в организация за управление на туристически район (ОУТР) с наименование „Организация за управление на варненски черноморски туристически район”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Определяне на представител на община Балчик в Общото събрание на Сдружение „Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство” (АОСТКИН).
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Даване мандат на кмета на община Балчик за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Предложение за отдаване под наем на помещение, находящо се в „МЦ І” ЕООД град Балчик, за зъботехническа дейност, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Предложение за отдаване под наем на павилион, находящ се в ОУ „Антим І” град Балчик, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за отдаване под наем на павилиони, находящи се на алея „Двореца” град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за удължаване срока на договора за възлагане управлението на „Медицински център І- Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Избор на управител на „Медицински център І- Балчик” ЕООД.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
9. Отпускане на помощи за военноинвалиди.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
10. Предложение за отпускане на финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
11. Предложение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна общинска администрация Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
12. Одобряване на ПУП-Парцеларен план.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
13. Продажба чрез търг на фурна с прилежащо дворно място в с. Дропла.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
14. Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
15. Отдаване под наем на Паркинг “Двореца” гр. Балчик и 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
16. Освобождаване на д-р Иво Войчев от длъжността управител на „МБАЛ” ЕООД Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
17. Разни
Атанас Жечев,
Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар