Малко ли са 2 млрд?

Mar 24th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Дра­ги при­я­те­ли , смя­там пе­ри­о­ди­ч­но да Ви да­вам въз­мо­ж­ност да по­г­ле­д­не­те зад за­ве­са­та. Днес  ще Ви за­ни­мая с пре­с­тъ­п­на­та ко­ру­п­ци­он­на  схе­ма в  АЕЦ  Ко­з­лу­дуй, свър­за­на с по­д­мя­на­та на яд­ре­но­то го­ри­во, а уни­кал­но­то е, че ня­ма ана­лог в це­лия свят. Ка­к­то е из­ве­с­т­но  фи­зи­кът Г. Ко­тев, кой­то из­бя­га на За­пад след 17 год. ра­бо­та в АЕЦ  , не­от­да­в­на се вър­на по по­ка­на на м-р Трай­ков ,ка­то до­ка­зан спе­ци­а­лист и се сре­щ­на с не­го. Фи­зи­кът в 150 стр.  опи­с­ва ша­ш­ми­те в Ко­з­лу­дуй, ми­ни­с­тъ­рът за­па­з­ва мъл­ча­ние.  Ка­к­ва е съ­щ­но­ст­та на ма­ни­пу­ла­ци­я­та. За не­с­ве­ду­ща­та пу­б­ли­ка ще се опи­там да опи­ша три­ка. От­ра­бо­те­но­то го­ри­во  от Фран­ция, Гер­ма­ния, Шве­ция, Хо­лан­дия Ан­г­лия и др. се из­на­ся за Ру­сия. Са­мо 10 %  от не­го се връ­ща об­ра­т­но ка­то ре­ци­к­ли­ра­но за по­в­тор­на упо­т­ре­ба. 90% ос­та­ва в Ру­сия. За­па­д­ня­ци­те  не ис­кат да за­мър­ся­ват окол­на­та сре­да и не се ин­те­ре­су­ват от ос­та­ва­що­то го­ри­во Ко­тев ус­та­но­вя­ва не­съ­о­т­ве­т­с­т­вие ме­ж­ду  па­ра­ме­т­ри­те на го­ри­во­то, да­де­ни от про­из­во­ди­те­ля и ре­ал­ни­те му па­ра­ме­т­ри при из­га­ря­не­то. То­ест- в АЕЦ се из­по­л­зу­ва ек­с­пе­ри­мен­тал­но го­ри­во, ко­е­то се пра­ви съ­в­сем тай­но, и ру­с­ки­ят про­из­во­ди­тел тря­б­ва да ни пла­ща за то­ва , че го из­по­л­з­ва­ме. То­ва го­ри­во е по-ев­ти­но, а ние го пла­ща­ме ка­то ре­до­в­но.
За­гу­би­те на  Бъл­га­рия за по­с­ле­д­ни­те  6 год. на­б­ли­жа­ват  2 млрд., а не се знае от­ко­га го из­по­л­з­ва­ме. Че­ти­ри­ма дя­во­ли пра­вят по­с­ре­д­ни­че­с­ка фир­ма,   а още и  Атом­хим ин­же­не­ринг  по­лу­ча­ва сус пай ка­то кон­сул­тант, и вси­ч­ко е на­ред. До­се­га ру­с­на­ци­те ни­ко­га не са по­з­во­ля­ва­ли бъл­га­ри да уча­с­т­ву­ват  в да­ла­ве­ри­те им. Ня­ма да  Ви за­ни­ма­вам с те­х­ни­че­с­ки па­ра­ме­т­ри, а ще обо­б­щя,  че вси­ч­ки дан­ни са из­ло­же­ни пред Т.Трай­ков. Той пре­мъл­ча­ва  про­б­ле­ма  , а на­ве­де­ни­те жур­на­ли­с­ти с ко­и­то Ко­тев спо­де­ля, или пу­б­ли­ку­ват изо­па­че­ни не­ща , или не пу­с­кат ни­що в из­да­ни­я­та си.Да ви­дим  до­ко­га, за­що­то е знай­но че най го­ле­ми­те па­ри се при­с­во­я­ват в енер­ге­ти­ка­та. И още не­що.Енер­гий­на­та  стра­те­гия на  Мо­с­к­ва е мно­го по-кон­цен­т­ри­ра­на спря­мо Бъл­га­рия в сра­в­не­ние с Цен­т­рал­на и Из­то­ч­на  Ев­ро­па , за­що­то там ру­с­на­ци­те не мо­гат да си ра­зи­г­ра­ват ко­ня. На­при­мер “ Но­вия про­ект Бе­ле­не”. На  то­зи про­ект в про­дъл­же­ние  на  го­ди­ни ли­п­с­ват най-ос­но­в­ни па­ра­ме­т­ри, ка­то би­з­нес на­чи­на­ние.  Не съ­ще­с­т­ву­ва  ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект, ня­ма яс­но­та и за це­на­та. Ни­кой ни­ко­га не е ви­дял ис­тин­с­ки до­ку­мент с об­вър­з­ва­щи ру­с­ка­та стра­на па­ра­ме­т­ри на то­зи т.н.  про­ект. Ру­с­ка­та енер­гий­на оли­гар­хия , по­д­к­ре­пя­на от на­ши­те гъ­зо­мий­ни­ци  лъ­жат спо­кой­но и на ед­ро, убе­де­ни, че на­ши­ят на­и­ви­тет не мо­же да раз­ли­чи ис­ти­на­та. По­не до­то­га­ва, до­ка­то АЕЦ Бе­ле­не не ях­не оби­к­но­ве­ния бъл­га­рин за де­се­ти­ле­тия  наред.

Инж. Георги
ЙОР­ДА­НОВ – ГО­ГО

Коментарите са затворени.