Районен съд – гр. Балчик организира обучение на кметове и кметски наместници за връчване на съдебни книжа

Feb 19th, 2016 | От | Category: ВАЖНА

pix1_2

Районен съд – Балчик

Районен съд – гр. Балчик организира на 09.03.2016 г. от 13,30 ч. среща с връчителите на съдебни книжа от кметствата на селата, разположени на територията на Община Балчик. Темата на събирането е връчването на призовки и съобщения по Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Целта на срещата е да се подобри начина на оформяне и своевременно връщане на съдебните документи. Районен съд – гр. Балчик уточнява, че стандартно оформените призовки и съобщения са гаранция за зачитане правата на участниците в делата и предпоставка за своевременно разгледан и решен съдебен процес.
Районен съд – гр. Балчик разчита с тази своя инициатива да направи по ефективни работните си отношения с лицата, които взаимодействат с него. В случая това са кметовете и кметските наместници в селата, които по закон са задължени да връчват съобщения, когато в мястото на връчване няма съдебно учреждение.
Политиката за по – добро управление на делата е сред приоритетите на съда. /Б.Т./

Оставете коментар