Протокол на ОбС от редовното заседание, проведено на 9 март 2011г.

Mar 24th, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Ре­ше­ние 764 Про­то­кол 60 от 09.03.2011 г.

Т.1. Пре­д­ло­же­ние за от­да­ва­не под на­ем чрез пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс на мо­ду­ли за про­да­ж­ба на су­ве­ни­ри, по­с­та­ве­ни вър­ху тро­то­ар от ля­ва­та стра­на на алея “Дво­ре­ца” град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕ­ШЕ­НИЕ 764: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от За­ко­на за об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност; чл. 16 от На­ре­д­ба, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ка иму­ще­с­т­во, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да бъ­дат от­да­де­ни под на­ем 30 /три­де­сет/ броя ед­но­ти­п­ни мо­ду­ли за про­да­ж­ба на су­ве­ни­ри, все­ки с площ от 4.5 м2,  по­с­та­ве­ни вър­ху ча­с­ти от имот – пу­б­ли­ч­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност: тро­то­ар от ля­ва стра­на на алея “Дво­ре­ца”, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.7.359 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.

2. Мо­ду­ли­те да бъ­дат от­да­де­ни под на­ем за срок от 5 /пет/ го­ди­ни и след про­ве­ж­да­не на пу­б­ли­ч­но опо­ве­с­тен кон­курс.

3. Ут­вър­ж­да­ва на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на при про­ве­ж­да­не на кон­кур­са в раз­мер на 1080 лв. /хи­ля­да и осем­де­сет ле­ва/ без ДДС.

Гла­су­ва­ли със “За” – 18, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 0

Ре­ше­ние 765 Про­то­кол 60 от 09.03.2011 г.

Т.2. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, на­хо­дящ се във в.з. “Мом­чил”, с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.2.113, по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 765: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3956/10.01.2011 г., представляващ УПИ ХІІ, кв. 5 по ПУП на вилна зона “Момчил” гр. Балчик, поземлен имот с идентификатор № 02508.2.113 по кадастралната карта на  гр. Балчик, с площ от 424 м2  /четиристотин двадесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 18 656.00 лв. /осемнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Решение 766 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.3. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, находящ се във в.з. “Изгрев”, с идентификатор № 02508.1.291, по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 766: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3978/09.02.2011 г., представляващ УПИ ХХІV, кв. 24 по ПУП на вилна зона “Изгрев” гр. Балчик, поземлен имот с идентификатор № 02508.1.291 по кадастралната карта на  гр. Балчик, с площ от 408 м2  /четиристотин и осем квадратни метра/.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т. 1 в раз­мер на 18 360.00 лв. /осем­на­де­сет хи­ля­ди три­с­та и ше­с­т­де­сет ле­ва/, без ДДС ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Решение 767 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.4. Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, на­хо­дящ се във в.з. “Из­г­рев”, с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.1.210, по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕ­ШЕ­НИЕ 767: 1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 3938/13.12.2010 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ УПИ ХV, кв. 26 по ПУП на вил­на зо­на “Из­г­рев” гр. Бал­чик, по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.1.210 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на  гр. Бал­чик, с площ от 464 м2  /че­ти­ри­с­то­тин ше­с­т­де­сет и че­ти­ри ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 22 272.00 лв. /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3.  Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик.
Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Решение 768 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
Т.5. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, находящ се във в.з. “Момчил”, с идентификатор № 02508.2.106, по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕ­ШЕ­НИЕ 768: 1.  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 3856/20.09.2010 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ УПИ ХІХ, кв. 5 по ПУП на вил­на зо­на “Мом­чил” гр. Бал­чик, по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.2.106 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на  гр. Бал­чик, с площ от 411 м2  /че­ти­ри­с­то­тин и еди­на­де­сет ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/.2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 18 084.00 лв. /осемнадесет хиляди и осемдесет и четири лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3.  Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик.
Гласували със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Решение 770 Протокол 60 от 09.03.2011 г.
т. 7. Пре­д­ло­же­ние за но­во об­съ­ж­да­не на т. 20 от Ре­ше­ние 753 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 го­ди­на на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик.
Вносител: Стефан Павлов – председател на ОбС
РЕ­ШЕ­НИЕ 770: На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 11 и чл. 12 от За­ко­на за об­щин­с­ки­те бю­дже­ти; чл. 25 и чл. 26 от На­ре­д­ба­та за съ­с­та­вя­не­то, из­пъл­не­ни­е­то и от­чи­та­не­то на об­щин­с­кия бю­джет и във връ­з­ка с чл. 45, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Об­щин­с­кия съ­вет – Бал­чик  об­съ­ди и пре­г­ла­су­ва т. 20 на Ре­ше­ние 753 по Про­то­кол № 59 от за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 17 фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на и РЕ­ШИ:
1. При­е по­в­тор­но – В Спор­т­ния ка­лен­дар, за фи­нан­си­ра­не на ПФК “Чер­но­мо­рец” – 1 000 000 ле­ва – от­па­дат.
Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 15, “Про­тив” – 2, “Въз­дър­жал се” – 1
При­е­ма се по­в­тор­но, от­па­дат 1 000 000 ле­ва от бю­джет 2011 г.
2. В Ка­лен­дар­ния план за Кул­тур­ни­те про­я­ви – 2011 го­ди­на:
2.1 При­е по­в­тор­но – За Пра­з­ни­ци с ме­с­т­но и ре­ги­о­нал­но зна­че­ние от 90 000 ле­ва, ста­ва – 70 000 ле­ва.
Гла­су­ва­ли по­и­мен­но със “За” – 16, “Про­тив” – 0, “Въз­дър­жал се” – 2
Приема се повторно, остават 70 000 лева по бюджет 2011 г.
2.2. От­ме­ни – Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал “Balchik Classic Days” 70 000 ле­ва – ос­та­ват в бю­джет 2011 го­ди­на.
Гласували поименно със “За” – 10, “Против” – 4, “Въздържал се” – 4
Отменя, остават 70 000 лева по бюджет 2011 г.
2.3. Отмени – Международен филмов фестивал на късометражното кино 90 000 лева – остават в бюджет 2011 година.
Гласували поименно със “За” – 10, “Против” – 5, “Въздържал се” – 3
Отменя, остават 90 000 лева по бюджет 2011 г.
2.4. Прие повторно – Подпомагане на културни проекти с регионално и национално значение от 10 000 лева, става – 4 000 лева.
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2

Приема се повторно, остават 4 000 лева по бюджет 2011 г.
2.5. Прие повторно – Медийна реклама на културната програма, сумата от 15 000 лева, става – 5 000 лева.
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 3
Приема се повторно, остават 5 000 лева по бюджет 2011 г.
2.6. Отмени – Международно културно сътрудничество и побратимяване 30 000 лева.
Гласували поименно със “За” – 10, “Против” – 4, “Въздържал се” – 4
Отменя, остават 30 000 лева по бюджет 2011 г.
2.7. Прие повторно – Други разходи по културата, сумата от 50 000 лева – отпада.
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2
Прие повторно, отпадат 50 000 лева от бюджет 2011 година.
3. Средствата да бъдат разпределени, както следва:
3.1. Отмени – За Общински радиоклуб –  20 000 лева
Гласували поименно със “За” – 8, “Против” – 1, “Въздържал се” –
Отменя, отпадат 20 000 лева от бюджет 2011 година.
3.2. При­е по­в­тор­но – За Мор­с­ки клуб, за за­ку­пу­ва­не на ко­ле­сар – 7 000 лв
Гласували поименно със “За” – 13, “Против” – 1, “Въздържал се” – 4
Прие повторно, 7 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.3. Прие повторно – За учредяване на баскетболен клуб    – 5 000 лева
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2
Прие повторно, 5 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.4. Прие повторно – За изграждане спортна площадка в ж.к. “Балик” град Балчик                                                  – 200 000 лева
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2
Прие повторно, 200 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.5. Прие повторно – Изграждане на съблекални за клуб по лека атлетика в Авиоград, град Балчик                                       – 60 000 леваГласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Прие повторно, 60 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.6. Прие повторно – За инфраструктура, основен ремонт на ул. “Бяло море”, село Кранево                                            – 100 000 лева
Гласували поименно със “За” – 12, “Против” – 0, “Въздържал се” – 6
Прие повторно, 100 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.7. Прие повторно – За възстановяване и чакълиране на ул. “Витоша”, село Кранево                                                 – 30 000 лева
Гласували поименно със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 2
Прие повторно, 30 000 лева остават по бюджет 2011 година.
3.8. Прие повторно – Увеличаване субсидията на МБАЛ град Балчик  с 300 000 лева, общо 1 000 000 лева
Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Прие повторно, 1 000 000 лева по бюджет 2011 година.
3.9. Прие повторно – Увеличаване сумата за V-ти Международен фестивал на религиозната музика “Свети Атанас” с 3 500 лева, общо 6 000 лева
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 3
Прие повторно, 6 000 лева по бюджет 2011 година.
3.10. Прие повторно – За организиране на Фолклорен фестивал
“Море от ритми”                                                                  – 15 000 лева
Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Прие повторно, 15 000 лева по бюджет 2011 година.
3.11. Подпомагане на Обредни домове – 15 000 лева, от тях:- Прие повторно – За църквата “Св. Петка” град Балчик    – 10 000 лева
Гласували поименно със “За” – 18, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0
Прие повторно, 10 000 лева по бюджет 2011 г..
– Прие повторно – За Джамията град Балчик  –  5 000 лева
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 1, “Въздържал се” – 2
Прие повторно, 5 000 лева по бюджет 2011 година.
4. Измени – Остатъкът от 350 500 лева образува резерв, който ще се изразходва с Решение на ОбС.
Гласували поименно със “За” – 15, “Против” – 0, “Въздържал се” – 1
Стефан Павлов
/Председател на ОбС Балчик/

Коментарите са затворени.