Продажба на Поземлен имот от АПСК

Feb 19th, 2016 | От | Category: В РЕГИОНА

pix1_3

Продажба на Поземлен имот с идентификатор 02508.80.2 с площ 3155 кв. м, намиращ се на ул. „Теменуга“, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, вед¬но с построените в имота сгради, както следва: а) сграда с идентификатор 02508.80.2.1 на 1 етаж със застроена площ 61 кв. м, масивна конструкция; б) сграда с идентификатор 02508.80.2.2 на 1 етаж със застроена площ 27 кв. м, масивна конструкция; в) сграда с идентификатор 02508.80.2.3 на 1 етаж със застроена площ 8 кв. м, масивна конструкция.
Начална тръжна цена – 110 000 лв. (без включен данък добавена стойност).
Местоположение: Имотът се намира в област Добрич, гр. Балчик, ул. „Теменуга“, без посочен номер. Намира се в северната част на гр. Балчик, в стопанска зона – бивш селскостопански двор, с лесна достъпност от центъра на града.
Устройствени показатели – Поземлен имот, за който са определени граници, конкретно предназначение и режим на устройство – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване. Телефон за контакти и допълнителна информация: + 359 2 9701 641

Оставете коментар