ПОКАНА за установяване на Местно партньорство

Feb 19th, 2016 | От | Category: Общински новини

Уважаеми съграждани, Уважаеми представители на неправителствения сектор, Уважаеми представители на бизнеса,
Община Балчик има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за учредяване на местно партньорство между общините Балчик и Генерал Тошево, НПО сектора и бизнеса, за да се приложи подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. във връзка с реализацията на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Срещата семинар ще се проведе на 10.02.2016 г. от 14.00 ч. в гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, сградата на общината, залата на 1-ви етаж, при следния дневен ред:
1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията и възможностите за финансиране на проекти по подхода ВОМР по оперативните програми 2014 – 2020;
3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на МИГ.

Оставете коментар