ПРОТОКОЛ № 6 от 28 януари 2016 г. на ОбС – Балчик

Feb 19th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от Общински съвет Балчик срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебната карта, приети от ВСС. Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 40: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема следната ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК
С настоящата декларация, ние общинските съветници в Общински съвет Балчик, изразяваме своето категорично несъгласие, гражданско възмущение и протест срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебната карта, приети от ВСС с Решение по Протокол № 40/15.07.2015г., които биха довели до лишаване на гражданите от съдебна институция в града. Правораздаването в гр.Балчик е с над 147-годишна история. Ние категорично сме против евентуалното преустановяване дейността на един съд с дългогодишна традиция. Това би довело до дефицит на държавност в общината – културен, исторически и туристически район в Североизточна България. На територията на община Балчик са разположени третият по големина в Република България курортен комплекс Албена; Курортна зона Тузлата с изграден санаториум, световно известен с лечебно профилактичната си дейност. Между гр.Балчик и КК Албена е разположена 10 км. ивица от вилни зони. По-голяма част от селата са курортни, а през летния сезон населението се увеличава многократно. Общината е привлекателна дестинация за туризъм и постоянно обитаване от много чужденци. Населението на Общината намира своето препитание в единствената за Европа мангановата мина; Държавна Психиатрична Болница „Карвуна”; летище, което е в процедура за въвеждане в експлоатация за чартърни полети с държави от ЕС и извън Еврозоната; товарно пристанище и Общинско яхтено пристанище, посещавано от международни яхти и регати; предприятия от хранително – вкусова и лека промишленост, няколко голф игрища. По брой население община Балчик се нарежда на трето място в областта. Темповете на развитие през последните години в социалноикономическата сфера, изразяващи се в реализация на множество инфраструктурни проекти, развитието на туризма и строителството, засиленият стокооборот, търговията на недвижими имоти, водят до необходимост от предоставяне на съдебни услуги. Преместването на съда ще ограничи и лиши жителите на общината, и особено най-уязвимите сред тях, от възможността да ползват юридически, съдебни и административни услуги. Ще се утежни бюджета на отделния гражданин, ще се намалят съдебните производства и много престъпления ще останат ненаказани. Достъпът до правосъдието ще е свързан с повече време, разходи за пътуване и отсъствие от работа. Ще се накърнят правата на хората от общината. Ще се задълбочат процесите на миграция на населението към по-големите градове и ще се окаже необратим отрицателен ефект върху демографските и социално-икономическите процеси в района. Водени от интересите на своите граждани, заявяваме, че описаните по-горе отрицателни ефекти са абсолютно неприемливи и настояваме за запазване на РС Балчик на съдебната карта на Република България. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Предложение за отмяна на т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет – Балчик от 17.12.2015 година. Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 41: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-18 от 28.12.2015 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет – Балчик от 17.12.2015 година. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Балчик през 2016 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 42: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 201 6 година, съгласно приложението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2016 година и тригодишната прогноза 2016-2018 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 43: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година, ФО-1 от 12.01.2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, общински съвет Балчик: 1. Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2016 година, както следва: 1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства: 1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг. 1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми. 1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии. 1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения. 1.2. Приходи в размер на 24 930 000 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 802 726 лв., в т.ч.: 1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 043 876 лв. 1.2.1.2. Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 758 850 лв., съгласно Приложение № 3 1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 16 127 274 лв., в т.ч.: 1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 161 000 лв. 1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 070 278 лв. 1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 967 400 лв., в т.ч.: 1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 250 000 лв. 1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 131 700 лв. 1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 585 700 лв., 1.2.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на 4 255 958 лв. 1.2.2.6. Финансиране в размер на (- 2 327 362) лв. 1.3. Разходи в размер на 24 930 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2. 1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 8 802 726 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 100 000 лв. 1.3.2. За местни дейности в размер на 14 418 124 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 800 000 лв. 1.3.3. За дофинансиране в размер на 1 709 150 лв. 1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 1 118 536 лв., 2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 4 743 169 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение 5а за финансиране на преходния остатък от приватизационни сделки, като: 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 585 700 лв., в т.ч.: 2.1.1. Основен ремонт на ОДЗ №2 гр. Балчик в размер на 120 000 лв. 2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 314 200 лв. 2.1.3. Основен ремонт на физкултурен салон в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик в размер на 101 500 лв. 2.1.4. Основен ремонт сграда в с.Стражица в размер на 50 000 лева. 2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10. 3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13. 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 50 000лв.; 4.2. Субсидии за читалища – 584 960 лв., съгласно Приложение № 7 (323 000 лв. от местни приходи) 4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 1 218 122 лв., съгласно Приложение № 9в 4.4. Културна програма в размер на 146 000 лв., съгласно Приложение № 9б 4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 458 000 лв., съгласно Приложение № 9а. 4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 1 000 000 лева. 5. Приема следните лимити за разходи: 5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения. 5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000 лв. и разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 18 000 лв. Приложение №6. 5.3. Разходи за представителни цели на кметове и кметски наместници в размер на 4 000 лв. и сдружение на кметовете в размер на 4 000 лева Приложение №6. 6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в: 6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик – 100 %. 6.2. За учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината – 90 %. 6.3. За учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация – 85%. 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г. в размер на 111 668 лв., съгласно Приложения № 4, 4а и 4б. 8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2016 г. в размер на 111 668 лева, съгласно Приложение № 8. 9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 22 139 705 лв. 10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 27 481 635 лв. 11. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 2 849 971, съгласно Приложение № 14. 12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 12.1. Лимит за поемане на нов общински дълг за 2016 година в размер на 1 884 060 лв. 12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. в размер на 3 924 060 лв. 12.3. Максимален размер на общинските гаранции към края на 2016 година в размер на 628 020 лв. 13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 143 060 лева. 14. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. 15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение. 16. Възлага на кмета: 16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година. 17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 18. Упълномощава кмета: 18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 19. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета и протокола от заседание на комисията за разпределение на годишната субсидия на читалищата. 20. Общински съвет задължава Кмета на Общината: 20.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 20.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол. 20.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения. 20.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета. 20.5. В срок до 29.02.2016 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”. 20.6. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2016 г. Предложение на ПКБФЕЕ: 1. Към т. ІІ на Приложение № 9в – регата Добруджа Къп – 10 000 лева За сметка на резерва Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
2. Към т. V на Приложение № 9в –закупуване на кошове за баскетбол на СОУ „Хр. Ботев” – 20 000 лева За сметка на резерва Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Предложение на ПКЗССД: 1. Да се намалят помощите от 50 000 лева на 45 000 лева, субсидиране МБАЛ Добрич за закупуването на апарати за хемодиализа – 5 000 лева. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Гласуване на цялото проекто-решение с направените допълнения. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Определяне представител на Община Балчик за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 44: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. V от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водостнабдяване и канализация, общински съвет – Балчик: Определя господин Стелиян Железов – заместник кмет по строителството, за представител на община Балчик в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич с всички правомощия, произтичащи от членството на община Балчик в Асоциацията по ВиК-Добрич. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „ЦНСТ – Балчик”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура »Да не изоставяме нито едно дете», сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, финансиран от ОП “РЧР”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 45: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик РЕШИ: І. Дава съгласие да се финансира проект „ЦНСТ-Балчик”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура «Да не изоставяме нито едно дете» по ОП «РЧР», със средства на общинския бюджет в размер на 36 361,38 (тридесет и шест хиляди триста шестдесет и един лев и 38 стотинки), представляващи неодобрените от Договарящия орган разходи, както следва: 1. По бюджетно перо от група А – Допустими разходи по правилата на ЕСФ – разходи в размер на 183,74 лв. 2. По бюджетно перо от група Б – Разходи за организация и управление – разходи в размер на 5 087,26 лв 3. По бюджетно от група А, т. 5.1. – Разходи за издръжка на новоразкритата социална услуга, за времето на нейното реално предоставяне, съгласно Единния разходен стандарт – разходи в размер на 31 090,38 лв. ІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Финансиране на разхода за ДДС на НЧ ”Свобода 1897” с.Гурково за проект ”Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 46: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, 1.Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС на НЧ”Свобода-1897” с.Гурково по проект ” Съхраняване и опазване на природата в рибарската област” в размер на 11 488,64 лева /единадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и 64 стотинки/, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., същия е недопустим и остава за сметка на Бюджета на Община Балчик. 2. Финансирането на разходите да бъде за сметка на заложения резерв за 2016г. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Ефективна общинска администрация Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № М 13-22-109/13.08.2014 г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ОТТЕГЛЕНА
По осма точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект„ Осигуряване на топъл обяд” финансово подкрепен от ОП“РЧР” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05FMOP001-03.01-18-C001 » сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, АСП. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 47: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик, РЕШИ: 1. Дава съгласие да се финансира Проект „Осигуряване на топъл обяд”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05FMOP001-03.01-18-C001 със средства на общинския бюджет в размер на 4 018,47 (четири хиляди и осемнадесет лева и 47 стотинки ), представляващи неодобрените разходи за: 1.1 По бюджетно перо 1 – допустими разходи по правилата на ЕСФ, „Разходи за закупуване на хранителни продукти ” – 3 654,48 лв., 1.2. По бюджетно перо 2 – допустими разходи по правилата на ЕСФ, „Административни разходи” – 363,99 лева – превишаване на максимално допустимия размер от 5%. 2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.120 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 48: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик реши: 1.Да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.120 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на 1бр. рекламно – информационен елемент с площ 0,40 м2 на стълб на улично осветление, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 2.Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 19.98 лв. /деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22, ал. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик 3.В търга могат да участват физически и юридически лица. След сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, в съответствие с чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламен елемент върху част от имот – публична общинска собственост. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.87.131 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно- информационен елемент. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 49: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ, Общински съвет Балчик реши: 1. Да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.87.131 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на 2 бр. рекламно – информационни елементи с площ 2,2 м2, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 107.25 лв. /сто и седем лева и двадесет и пет стотинки/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик. 3. В търга могат да участват физически и юридически лица. След сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, в съответствие с чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламен елемент върху част от имот – публична общинска собственост. 4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ценка Колева, по отношение на ПИ № 39459.502.271 по кадастралната карта на с. Кранево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 50: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Ц-107-5/29.12.2015 г., общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Ценка Колева Колева от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 9459.502.271 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІ, кв. 33 по ПУП на с. Кранево), целият с площ от 1244 кв.м., като Ценка Колева изкупи частта на община Балчик, равняваща се на 64 м? (шестдесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4531/06.01.2016 г. 2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота, в размер на 3200,00 лева (три хиляди и двеста лева), без ДДС. 3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД. Вносител: Атанас Атанасов – председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 51: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 28/14.01.2016 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център – Кранево”, чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет – Балчик избира: Дружеството за одит и консултации ООД, за приключване на счетоводната година.
Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували дружеството 11 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Гласуване на цялото проекто-решение Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 33 броя помещения, тип „контейнер”, за съхранение на риболовен инвентар. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 52: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. З от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик: 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за 33 броя помещения тип „контейнер” за съхранение на риболовен инвентар, монтирани върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.86.39 по кадастралната карта на гр. Балчик. 2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди след провеждане на публично оповестен конкурс, при следните условия: 2.1. Кандидатите да притежават плавателен съд с местостоянка гр.Балчик; 2.2.Кандидатите да притежават разрешително за стопански риболов; 2.3.Всеки кандидат може да участва за едно помещение. 3. Кандидатите, на които е предоставено безвъзмездно право на ползване се задължават: 3.1. В срок до 30 март на съответната година ползвателите да представят в Община Балчик разрешително за стопански риболов за съответната година; 3.2. Да заплащат всички консумативни разходи за помещението (ток, вода, сметоизвозване и др.); 3.3. Да поддържат чистотата в района. 4. Определя срок на безвъзмездното право на ползване – 5 години. 5. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. Присъстващи в залата – 21 общински съветници, гласували 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 53: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик реши: І. Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2016 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината. 1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт 4.1. от ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)”. 1.1.Приема се допустимо натоварване по видовете животни: Едър рогат добитък – 8 дка Овце и кози – 2 дка Еднокопитни животни – 10 дка
1.2.Мерки, свързани с пашуването: 1.2.1.При свободна паша се спазват следните основни положения:
•Начало на пашата – в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави; •Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен; •При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията; •Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване. 1.2.2.При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения: •Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището; •Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни; •Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите; •Животните престояват във всеки парцел до 6 дни; •Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя; •След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия. 1.2.3. Комбинирано използване – сенокосно и пасищно • Редуване по години. •Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя. 2.Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища. 3.Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата: 3.1.Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет. 3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи. 3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива. 3.4.Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се
извършва от и за сметка на ползвателите. 3.5. Почистване от камъни: •при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят; •при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м. 3.6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене). 3.7.Почистване от храсти: • чрез целенасочена паша; • механично почистване чрез изрязване. 3.8. Борба с плевелната растителност: • чрез навременна коситба; • регулирана паша; •окосяване на не опасаната трева. 4.Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати. 5. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески. 6.Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите. 7. Режим на ползване, забрани и ограничения: 7.1.Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000. Забранява се: •превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи; •коситба в размножителния период на птиците; •използването на определени торове или средства за растителна защита; • унищожаването на видове от флората – късане, изкореняване, изкопаване и сеч; • преминаване и престой с моторни средства; •паша на животни над допустимия вид и брой; •изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. 7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище. 7.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията. 8.На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет – Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 2015/2016 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар. ІІ.Общински съвет – Балчик, дава съгласие да се предоставят за общо ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, село Кремена и село Храброво както следва:
с. Кремена
39623.13.2 – 359,983 дка
39623.30.4 – 47,512 дка
39623.31.4 – 110,294 дка
с. Соколово
67951.48.29 – 27,96 дка
67951.55.50 – 12,28 дка
67951.55.47 – 4,64 дка
67951.47.19 – 27,73 дка
67951.47.17 – 3,70 дка
67951.47.23 – 21,12 дка
67951.59.46 – 37,82 дка
67951.38,217 – 929,75 дка
с. Дропла
23769.48.27 – 30,162 дка
23769.28.2 – 220,483 дка
23769.34.2 – 125,213 дка
23769.34.3 – 31,797 дка
23769.37.4 – 56,114 дка
23769.39.2 – 79,059 дка
23769.40.2 – 238,521 дка
23769.51.19 – 43,894 дка
23769.53.3 – 30,964 дка
23769.57.2 – 82,507 дка
23769.63.30 – 48,270 дка
23769.64.1 – 54,552 дка
с. Храброво
77390.24.12 – 576 дка
Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни, и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар към БАБХ списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/. Неразделна част от настоящото решение са и:
данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни. ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища: 1.Задължения на общината: 1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни. 1.2. Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 1.3.Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем за стопанската 2015/2016 год., представляващ правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
2. Задължения на ползвателите: 2.1.Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни; 2.2. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст; 2.3.Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им; 2.4. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.; 2.5.Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./ 2.6.Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири; 2.7.Да окосяват прорасналата, не изпасана трева; 2.8.Да не се палят сухи треви и храсти в пасището; 2.9.Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност; 2.10. При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване; 2.11.Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири / предоставените им мери и пасища; 2.12.При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място. 2.13. При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели. 2.14. Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/. 2.15.Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка. ІV. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. Присъстващи в залата – 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 54: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва: 1. Джеврие Салимова Марем от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 лева (четиристотин лева). 2. Ивайло Рафаилов Симеонов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 лева (сто лева). Средствата да се получат от Рафаил Симеонов. 3. Рефия Златева Савчева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 лева (двеста лева). Средствата да се получат от Данаил Караджов – кмет на с. Оброчище. 4. Жельо Иванов Желев от с. Гурково, за лечение, в размер на 400,00 лева (четиристотин лева). 5. Небибе Асанова Салиева от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 150.00 лева (сто и петдесет лева). Средствата да се получат от Михаил Милчев – кмет на с. Сенокос. 6. Никола Борисов Попов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 лева (петстотин лева). 7. Петър Донев Стоянов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 лева (сто и петдесет лева). Средствата да се получат от брат му Стоян Донев Стоянов. 8. Антоанета Костадинова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 600,00 лева (шестстотин лева). 9. Недю Йорданов Василев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 лева (сто лева). 10. Ивилина Пенчева Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 1000,00 лева (хиляда лева). 11. Тихомир Иванов Тодоров от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 300,00 лева (триста лева). 12. Петър Петков Костадинов от с. Соколово, за лечение, в размер на 400,00 лева (четиристотин лева). Присъстващи в залата – 20 общински съветници, гласували 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Безвъзмездно прехвърляне на Община Балчик правото на собственост върху включените в активите на енергийно предприятие „Енерго-Про Мрежи” АД функциониращи съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост на територията на общината.
РЕШЕНИЕ 55: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 3 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1 от ЗУТ, на основание §4, ал. 8 ПЗР ЗЕ, общински съвет Балчик РЕШИ: 1. Дава съгласие Община Балчик да придобие безвъзмездно правото на собственост върху включените в активите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД /енергийно предприятие по см. на ЗЕ функциониращи съоръжения за външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Балчик. 2. Възлага на кмета на общината да подпише договор с енергийното предприятие „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД и да предприеме други последващо необходими правни и фактически действия за безвъзмездното придобиване на активите по т. 1 на решението, чиято стойност ще се уточни с приемо-предавателен прокотол – приложение към договора. 3. Възлага на кмета на общината да подпише договор със същото енергийно предприятие във връзка с осигуряване допускане за работа и обезопасяване на всяка една от страните до въздушните мрежи ниско напрежение /НН/, при спазване на приложимата нормативна уредба. Настоящото решение се взе при спазване изискванията на разпоредбите на чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА. Присъстващи в залата – 20 общински съветници, гласували 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, Антон Андонов не гласува.
Атанас ЖЕЧЕВ
председател на
ОбС Балчик

Оставете коментар