На военноинвалидите с преклонение

Mar 24th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

В пър­ви­те про­ле­т­ни дни го­ля­ма­та чи­та­ли­щ­на за­ла от­но­во бе ожи­ве­на от мно­го гра­ж­да­ни, го­с­ти, пе­в­ци и тан­цьо­ри. От­бе­ля­зан бе по­до­ба­ва­що 15-го­ди­ш­ния юби­лей на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те. След хим­на на РБъл­га­рия и тър­же­с­т­ве­но­то вна­ся­не на зна­ме­то съ­би­ти­е­то бе от­к­ри­то с въл­ну­ва­що сло­во от пре­д­се­да­те­ля на Дру­же­с­т­во­то Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва. Во­де­ща­та на ри­ту­а­ла Ве­ли­ч­ка Ки­ро­ва със сти­хо­ве из­ра­зи при­з­на­ние към те­зи, „ко­и­то за­ги­на­ха до­с­той­но в бо­е­ве­те” и „дру­ги, ко­и­то в боя из­гу­би­ха ръ­це ко­ра­ви”, но оце­ля­ха ка­то „па­ме­т­ни­ци жи­ви”.
Пре­д­с­та­ве­ни бя­ха и офи­ци­ал­ни­те го­с­ти: ма­йор И.Ива­нов, зам.-пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те от Со­фия, полк. Ми­хай­лов – от Вар­на, Ири­на Рен­да­ко­ва  от Г.Оря­хо­ви­ца, М.Ми­ков – от Бур­гас, Ст.Дим­чев – от Шу­мен, Ст.Ян­чев – от Бал­чик и др.; Д.Ма­ле­ва- пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”, Иван­ка Па­не­ва и Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва – от ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик.
В.Ки­ро­ва, най-но­ви­ят член на Дру­же­с­т­во­то, раз­ка­за ув­ле­ка­тел­но ис­то­ри­я­та му, съ­з­да­де­но на 22 март 1996 г. с пре­д­се­да­тел Ге­ор­ги Пе­шев. В го­ди­ни­те то се раз­ра­с­т­ва и до­с­ти­га 44 чле­на, ка­то пре­д­се­да­тел до 2008 г. е Ан­гел Ди­ми­т­ров. Днес на­б­ро­я­ва 38 чле­на от Бал­чик, Ка­вар­на, Ша­б­ла, а за пре­д­се­да­тел е из­б­ра­на през 2008 г. Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то със сво­я­та ини­ци­а­ти­в­ност и ак­ти­в­на дей­ност от­с­то­я­ва пра­ва­та на хо­ра­та, по­с­т­ра­да­ли при из­пъл­не­ние на войн­с­кия си дълг.
Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с по­з­д­ра­ви­тел­ни сло­ва. Ма­йор Ива­нов по­д­чер­та зна­чи­мо­то при­съ­с­т­вие на бал­чи­ш­ко­то дру­же­с­т­во, ко­е­то по­ла­га ви­со­ко­о­т­го­во­рен труд в по­л­за и за­щи­та ин­те­ре­си­те на во­ен­но ин­ва­ли­ди­те.По­же­ла­вай­ки бор­бе­ност, здра­ве и ща­с­тие и връ­ч­вай­ки гра­мо­та, три­ко­льор­но зна­ме с об­ра­за на Ле­в­с­ки и ико­на на Св.Ге­ор­ги, той за­вър­ши с па­т­ри­о­ти­ч­ния въз­г­лас:”Вси­ч­ко за Бъл­га­рия”.
С въл­ну­ва­щи по­же­ла­ния, за си­ли, здра­ве и ре­а­ли­зи­ра­не на же­ла­ни­те со­ци­ал­ни при­до­би­в­ки се обър­на­ха и ос­та­на­ли­те го­с­ти – цве­тя, по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си и по­да­ръ­ци. Ка­к­то ви­на­ги ори­ги­нал­на и вни­ма­тел­на, с ми­ли ду­ми Д.Ма­ле­ва по­д­не­се са­к­сий­но цве­те, а Т.Ха­ри­за­но­ва ре­ци­ти­ра сти­хо­т­во­ре­ние на Ив.Ва­зов, по­с­ве­те­но на во­ен­ни­те ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри.
С осо­бе­но ува­же­ние и по­к­лон, ка­к­то пред за­ги­на­ли­те, та­ка и пред жи­ви­те ос­та­на­ли фи­зи­че­с­ки ге­рои, го­во­ри полк. Иван Апо­с­то­лов, ав­тор на кни­га за ге­ро­и­з­ма на ле­т­ци­те.
Ге­ор­ги Хри­с­тов от Бал­чик на­п­ра­ви ин­те­ре­сен раз­каз за Сдру­же­ни­е­то на за­па­с­ни­те офи­це­ри и сер­жан­ти и апе­ли­ра за но­ви при­до­би­в­ки, той пре­д­ло­жи па­ме­т­ник-по­с­та­мент с бо­ен са­мо­лет.
На тър­же­с­т­во­то при­съ­с­т­ва­ха све­ще­ни­ци­те отец Стра­тия и Г.Пе­т­ков, ко­и­то ос­ве­ти­ха зна­ме­то на Дру­же­с­т­во­то и из­вър­ши­ха во­до­с­вет за при­съ­с­т­ва­щи­те.
Юби­ле­ят за­вър­ши с бо­гат кон­церт от об­щин­с­ки и чи­та­ли­щ­ни съ­с­та­ви: Об­щин­с­кия хор на пен­си­о­не­ри­те, с ди­ри­гент Т.То­до­ров, из­пъл­ни ма­лък кон­церт от лю­би­ми пе­с­ни; Би­то­ва гру­па от клуб „Мла­дост” за­ра­д­ва с на­ро­д­ни пе­с­ни; де­т­с­ки­ят тан­цов съ­с­тав „Де­т­с­ко ве­се­лие” от с.Об­ро­чи­ще пре­ди­з­ви­ка мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти с пре­к­ра­с­но­то си из­пъл­не­ние и ръ­ко­во­ди­тел Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва. Ка­то все­ки ху­бав пра­з­ник и то­зи за­вър­ши с тър­же­с­т­вен обяд, ор­га­ни­зи­ран в ре­с­то­рант „Ака­пул­ко”. Тук го­с­ти­те от­но­во бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от пре­д­се­да­те­ля Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва – при­з­на­та гла­со­ви­та из­пъл­ни­тел­ка на на­ро­д­ни пе­с­ни. Бал­чи­ш­ка­та по­е­те­са Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва вне­се па­т­ри­о­ти­ч­на но­т­ка със сти­хо­т­во­ре­ни­е­то „Бъл­га­ри­йо”. На пра­з­ник – ка­то на пра­з­ник. Бра­во на Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и не­го­во­то ръ­ко­во­д­с­т­во.

Мария АНДРЕЕВА
Фото М. Върбанова


Коментарите са затворени.